Skip to content
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu

Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 2 sierpnia 2022 o 13:21:56. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

O G Ł O S Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia:

– zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w południowo-wschodniej części miasta ograniczonego ul.Napierskiego , ul. Rymera,ul.Korfantego,ul.Dworcową, ul.Rybnicką oraz linią kolejową i granicą z Wodzisławiem Śląskim (MP18).

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 503), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Radlinie uchwały nr S.0007.044.2022z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowaniu przestrzennego miasta Radlin dla części miasta Radlin obejmującej obszar w południowo-wschodniej części miasta ograniczonego ul.Napierskiego , ul. Rymera, ul.Korfantego, ul.Dworcową, ul.Rybnicką oraz linią kolejową i granicą z Wodzisławiem Śląskim (MP18).

Przedmiotem zmiany planu miejscowego będzie część tekstowa ww. uchwały w zakresie ustaleń planu dla terenów o symbolach 1.P- 6.P – tereny zabudowy przemysłowej – wprowadzenie zapisu o maksymalnej wysokości obiektów budowlanych nie będących budynkami dla terenów (6.P)

Treść rysunku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie podlega zmianie.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionych planów miejscowych, sporządzanych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie lub na adres Urzędu Miasta Radlina,
ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin, w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj.
do 23 sierpnia2022 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2373 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że opracowanie ww. zmian planów miejscowych toczyć się będzie z udziałem społeczeństwa w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać wnioski na piśmie na adres Urzędu Miasta Radlin: ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres info@radlin.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym do dnia 23 sierpnia 2022 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Radlina.

Barbara Magiera

Burmistrz Radlina

do publikacji w Tygodniku Nowiny Wodzisławskie w dniu 2 sierpnia 2022r.

Radlin, ………………..

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia:

– zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w południowo-wschodniej części miasta ograniczonego ul.Napierskiego , ul. Rymera,ul.Korfantego,ul.Dworcową, ul.Rybnicką oraz linią kolejową i granicą z Wodzisławiem Śląskim (MP18).

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 503), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Radlinie uchwały nr S.0007.044.2022z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowaniu przestrzennego miasta Radlin dla części miasta Radlin obejmującej obszar w południowo-wschodniej części miasta ograniczonego ul.Napierskiego , ul. Rymera, ul.Korfantego, ul.Dworcową, ul.Rybnicką oraz linią kolejową i granicą z Wodzisławiem Śląskim (MP18).

Przedmiotem zmiany planu miejscowego będzie część tekstowa ww. uchwały w zakresie ustaleń planu dla terenów o symbolach 1.P- 6.P – tereny zabudowy przemysłowej – wprowadzenie zapisu o maksymalnej wysokości obiektów budowlanych nie będących budynkami dla terenów (6.P)

Treść rysunku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie podlega zmianie.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionych planów miejscowych, sporządzanych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie lub na adres Urzędu Miasta Radlina,
ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin, w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj.
do 23 sierpnia2022 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2373 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że opracowanie ww. zmian planów miejscowych toczyć się będzie z udziałem społeczeństwa w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać wnioski na piśmie na adres Urzędu Miasta Radlin: ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres info@radlin.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym do dnia 23 sierpnia 2022 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Radlina.

Barbara Magiera

Burmistrz Radlina

do publikacji w BIP , wywieszenia na tablicy ogłoszeń w dniu 2 sierpnia 2022r.

  • Wersja utworzona dnia 2 sierpnia 2022 o 13:21:56 przez Katarzyna Macha

Wersja utworzona

2 sierpnia 2022 o 13:21:56Aktualna wersja
Treść
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Skasowano: <p></p>Dodano: <p><br>O G Ł O S Z E N I E<br>o przystąpieniu do sporządzenia:</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:list -->
 Dodano: <ul><li>zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w południowo-wschodniej części miasta ograniczonego ul.Napierskiego , ul.Rymera,ul.Korfantego,ul.Dworcową, ul.Rybnicką oraz linią kolejową i granicą z Wodzisławiem Śląskim (MP18).<br>Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 503), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Radlinie uchwały nr S.0007.044.2022 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowaniu przestrzennego miasta Radlin dla części miasta Radlin obejmującej obszar w południowo-wschodniej części miasta ograniczonego ul.Napierskiego , ul.Rymera, ul.Korfantego, ul.Dworcową, ul.Rybnicką oraz linią kolejową i granicą z Wodzisławiem Śląskim (MP18).<br>Przedmiotem zmiany planu miejscowego będzie część tekstowa ww. uchwały w zakresie ustaleń planu dla terenów o symbolach 1.P- 6.P – tereny zabudowy przemysłowej - wprowadzenie zapisu o maksymalnej wysokości obiektów budowlanych nie będących budynkami dla terenów (6.P)<br>Treść rysunku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie podlega zmianie.</li></ul>
 Dodano: <!-- /wp:list -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Skasowano: <p><strong>O G Ł O S Z E N I E</strong> o przystąpieniu do sporządzenia:</p>Dodano: <p>Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionych planów miejscowych, sporządzanych wraz z&nbsp;prognozą oddziaływania na środowisko.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:code -->
 Dodano: <pre class="wp-block- code"><code>Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie lub na adres Urzędu Miasta Radlina, </code></pre>
 Dodano: <!-- /wp:code -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Skasowano: <p><strong>- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w południowo-wschodniej części miasta ograniczonego ul.Napierskiego , ul. Rymera,ul.Korfantego,ul.Dworcową, ul.Rybnicką oraz linią kolejową i granicą z Wodzisławiem Śląskim (MP18).</strong></p>Dodano: <p>ul. Józefa Rymera&nbsp;15, 44-310 Radlin, w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. do 23 sierpnia 2022 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz&nbsp;oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.<br>Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008&nbsp;r. o&nbsp;udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz&nbsp;o&nbsp;ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2373 z późn. zm.) podaję do&nbsp;publicznej wiadomości, że&nbsp;opracowanie ww. zmian planów miejscowych toczyć się będzie z&nbsp;udziałem społeczeństwa w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.<br>W związku z powyższym zainteresowani mogą składać wnioski na piśmie na adres Urzędu Miasta Radlin: ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres info@radlin.pl bez&nbsp;konieczności opatrywania ich&nbsp;bezpiecznym podpisem elektronicznym do&nbsp;dnia 23 sierpnia 2022 r.<br>Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Skasowano: <!-- wp:heading {"level":1} --> 
Skasowano: <h1>Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 503), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Radlinie <strong>uchwały nr S.0007.044.2022z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowaniu przestrzennego miasta Radlin dla części miasta Radlin obejmującej obszar w południowo-wschodniej części miasta ograniczonego ul.Napierskiego , ul. Rymera, ul.Korfantego, ul.Dworcową, ul.Rybnicką oraz linią kolejową i granicą z Wodzisławiem Śląskim (MP18).</strong></h1> 
Skasowano: <!-- /wp:heading --> 
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Skasowano: <p>Przedmiotem zmiany planu miejscowego będzie część tekstowa ww. uchwały w zakresie ustaleń planu dla terenów o symbolach 1.P- 6.P – tereny zabudowy przemysłowej - wprowadzenie zapisu o maksymalnej wysokości obiektów budowlanych nie będących budynkami dla terenów (6.P)</p> 
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> 
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> 
Skasowano: <p>Treść rysunku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie podlega zmianie.</p> 
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> 
Skasowano: <!-- wp:heading {"level":1} --> 
Skasowano: <h1>Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionych planów miejscowych, sporządzanych wraz z&nbsp;prognozą oddziaływania na środowisko.</h1> 
Skasowano: <!-- /wp:heading --> 
Skasowano: <!-- wp:heading {"level":1} --> 
Skasowano: <h1></h1> 
Skasowano: <!-- /wp:heading --> 
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> 
Skasowano: <p><strong>Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie lub na adres</strong><strong> Urzędu Miasta Radlina,<br>ul. Józefa Rymera&nbsp;15, 44-310 Radlin, w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. </strong><strong> d</strong><strong>o </strong><strong> 2</strong><strong> 3</strong><strong> sierpnia</strong> <strong>202</ strong><strong> 2</strong><strong> r.</strong> Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz&nbsp;oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.</p> 
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> 
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> 
Skasowano: <p><a></a> Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008&nbsp;r. o&nbsp;udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz&nbsp;o&nbsp;ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2373 z późn. zm.) podaję do&nbsp;publicznej wiadomości, że&nbsp;opracowanie ww. zmian planów miejscowych toczyć się będzie z&nbsp;udziałem społeczeństwa w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.</p> 
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> 
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> 
Skasowano: <p><strong>W związku z powyższym zainteresowani mogą składać wnioski na piśmie na adres Urzędu Miasta Radlin: ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres info@radlin.pl bez&nbsp;konieczności opatrywania ich&nbsp;bezpiecznym podpisem elektronicznym do&nbsp;dnia </strong><strong> 2</strong><strong> 3</strong><strong> sierpnia </strong><strong> 202</strong>< strong>2</strong><strong> r.</strong></p> 
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> 
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> 
Skasowano: <p>Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.</p> 
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> 
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> 
Skasowano: <p>Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Radlina.</p>Dodano: <p>Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Radlina.<br>Barbara Magiera<br>Burmistrz Radlina</p>
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> 
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> 
Skasowano: <p><em>Barbara Magiera</em></p> 
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> 
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> 
Skasowano: <p><em>Burmistrz Radlina</em></p> 
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>do publikacji w Tygodniku Nowiny Wodzisławskie w dniu 2 sierpnia 2022r.</p>Bez zmian: <p>do publikacji w Tygodniku Nowiny Wodzisławskie w dniu 2 sierpnia 2022r.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p></p>Bez zmian: <p></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Skasowano: <p><strong>Radlin, ………………..< /strong></p>Dodano: <p>O B W I E S Z C Z E N I E<br>o przystąpieniu do sporządzenia:</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:list -->
 Dodano: <ul><li>zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w południowo-wschodniej części miasta ograniczonego ul.Napierskiego , ul.Rymera,ul.Korfantego,ul.Dworcową, ul.Rybnicką oraz linią kolejową i granicą z Wodzisławiem Śląskim (MP18).<br>Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 503), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Radlinie uchwały nr S.0007.044.2022 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowaniu przestrzennego miasta Radlin dla części miasta Radlin obejmującej obszar w południowo-wschodniej części miasta ograniczonego ul.Napierskiego , ul.Rymera, ul.Korfantego, ul.Dworcową, ul.Rybnicką oraz linią kolejową i granicą z Wodzisławiem Śląskim (MP18).<br>Przedmiotem zmiany planu miejscowego będzie część tekstowa ww. uchwały w zakresie ustaleń planu dla terenów o symbolach 1.P- 6.P – tereny zabudowy przemysłowej - wprowadzenie zapisu o maksymalnej wysokości obiektów budowlanych nie będących budynkami dla terenów (6.P)<br>Treść rysunku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie podlega zmianie.</li></ul>
 Dodano: <!-- /wp:list -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Skasowano: <p><strong>O B W I E S Z C Z E N I E</strong></p>Dodano: <p>Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionych planów miejscowych, sporządzanych wraz z&nbsp;prognozą oddziaływania na środowisko.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:code -->
 Dodano: <pre class="wp-block- code"><code>Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie lub na adres Urzędu Miasta Radlina, </code></pre>
 Dodano: <!-- /wp:code -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Skasowano: <p>o przystąpieniu do sporządzenia:</p>Dodano: <p>ul. Józefa Rymera&nbsp;15, 44-310 Radlin, w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. do 23 sierpnia 2022 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz&nbsp;oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.<br>Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008&nbsp;r. o&nbsp;udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz&nbsp;o&nbsp;ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2373 z późn. zm.) podaję do&nbsp;publicznej wiadomości, że&nbsp;opracowanie ww. zmian planów miejscowych toczyć się będzie z&nbsp;udziałem społeczeństwa w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.<br>W związku z powyższym zainteresowani mogą składać wnioski na piśmie na adres Urzędu Miasta Radlin: ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres info@radlin.pl bez&nbsp;konieczności opatrywania ich&nbsp;bezpiecznym podpisem elektronicznym do&nbsp;dnia 23 sierpnia 2022 r.<br>Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Skasowano: <p><strong>- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w południowo-wschodniej części miasta ograniczonego ul.Napierskiego , ul. Rymera,ul.Korfantego,ul.Dworcową, ul.Rybnicką oraz linią kolejową i granicą z Wodzisławiem Śląskim (MP18).</strong></p> 
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> 
Skasowano: <!-- wp:heading {"level":1} --> 
Skasowano: <h1>Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 503), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Radlinie <strong>uchwały nr S.0007.044.2022z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowaniu przestrzennego miasta Radlin dla części miasta Radlin obejmującej obszar w południowo-wschodniej części miasta ograniczonego ul.Napierskiego , ul. Rymera, ul.Korfantego, ul.Dworcową, ul.Rybnicką oraz linią kolejową i granicą z Wodzisławiem Śląskim (MP18).</strong></h1> 
Skasowano: <!-- /wp:heading --> 
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> 
Skasowano: <p>Przedmiotem zmiany planu miejscowego będzie część tekstowa ww. uchwały w zakresie ustaleń planu dla terenów o symbolach 1.P- 6.P – tereny zabudowy przemysłowej - wprowadzenie zapisu o maksymalnej wysokości obiektów budowlanych nie będących budynkami dla terenów (6.P)</p> 
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> 
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> 
Skasowano: <p>Treść rysunku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie podlega zmianie.</p> 
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> 
Skasowano: <!-- wp:heading {"level":1} --> 
Skasowano: <h1>Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionych planów miejscowych, sporządzanych wraz z&nbsp;prognozą oddziaływania na środowisko.</h1> 
Skasowano: <!-- /wp:heading --> 
Skasowano: <!-- wp:heading {"level":1} --> 
Skasowano: <h1></h1> 
Skasowano: <!-- /wp:heading --> 
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> 
Skasowano: <p><strong>Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie lub na adres</strong><strong> Urzędu Miasta Radlina,<br>ul. Józefa Rymera&nbsp;15, 44-310 Radlin, w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. </strong><strong> d</strong><strong>o </strong><strong> 2</strong><strong> 3</strong><strong> sierpnia</strong> <strong>202</ strong><strong> 2</strong><strong> r.</strong> Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz&nbsp;oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.</p> 
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> 
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> 
Skasowano: <p><a></a> Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008&nbsp;r. o&nbsp;udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz&nbsp;o&nbsp;ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2373 z późn. zm.) podaję do&nbsp;publicznej wiadomości, że&nbsp;opracowanie ww. zmian planów miejscowych toczyć się będzie z&nbsp;udziałem społeczeństwa w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.</p> 
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> 
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> 
Skasowano: <p><strong>W związku z powyższym zainteresowani mogą składać wnioski na piśmie na adres Urzędu Miasta Radlin: ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres info@radlin.pl bez&nbsp;konieczności opatrywania ich&nbsp;bezpiecznym podpisem elektronicznym do&nbsp;dnia </strong><strong> 2</strong><strong> 3</strong><strong> sierpnia </strong><strong> 202</strong>< strong>2</strong><strong> r.</strong></p> 
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> 
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> 
Skasowano: <p>Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.</p> 
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> 
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> 
Skasowano: <p>Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Radlina.</p>Dodano: <p>Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Radlina.<br>Barbara Magiera<br>Burmistrz Radlina</p>
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> 
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> 
Skasowano: <p><em>Barbara Magiera</em></p> 
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> 
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> 
Skasowano: <p><em>Burmistrz Radlina</em></p> 
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>do publikacji w BIP , wywieszenia na tablicy ogłoszeń w dniu 2 sierpnia 2022r.</p>Bez zmian: <p>do publikacji w BIP , wywieszenia na tablicy ogłoszeń w dniu 2 sierpnia 2022r.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> 
Skasowano: <p></p> 
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> 
Skasowano: <!-- wp:file {"id":35273," href":"https: //miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2022/08/ obwieszczenie.pdf" ,"displayPreview":true} -->Dodano: <!-- wp:file {"id":35275," href":"https: //miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2022/08/ obwieszczenie- 1.pdf","displayPreview":true} -->
Skasowano: <div class="wp-block- file"><object class="wp-block- file__embed" data="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 08/obwieszczenie.pdf" type="application/pdf" style="width: 100%;height:600px" aria-label="Osadzone z obwieszczenie." ></object><a id="wp-block- file--media-00ddca7c-c05b- 4ada-86ea-cd18f61aa6dd" href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 08/obwieszczenie.pdf" >obwieszczenie</a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 08/obwieszczenie.pdf" class="wp-block- file__button" download aria-describedby= "wp-block-file- -media-00ddca7c- c05b-4ada-86ea- cd18f61aa6dd" >Pobierz</a></div>Dodano: <div class="wp-block- file"><object class="wp-block- file__embed" data="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 08/obwieszczenie-1.pdf" type="application/pdf" style="width: 100%;height:600px" aria-label="Osadzone z obwieszczenie- 1."></object><a id="wp-block- file--media-79d08abe-7f45- 49b2-a942-660eab70c97b" href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 08/obwieszczenie- 1.pdf">obwieszczenie-1</a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 08/obwieszczenie-1.pdf" class="wp-block- file__button" download aria-describedby= "wp-block-file- -media-79d08abe- 7f45-49b2-a942- 660eab70c97b" >Pobierz</a></div>
Bez zmian: <!-- /wp:file -->Bez zmian: <!-- /wp:file -->
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu