Skip to content
Plan Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego wyłożony do publicznego wglądu

Plan Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego wyłożony do publicznego wglądu

Obwieszczenie Burmistrza Radlina

o wyłożeniu do publicznego wglądu:
– projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin
obejmującej obszary w rejonie ulic Polnej oraz Głożyńskiej (MP21),
– projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin
obejmującej obszar w rejonie ul. Stalmacha (MP20) oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektów

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. 2021 poz. 2373 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ul. Stalmacha (MP20) oraz obejmującej obszary w rejonie ulic Polnej oraz Głożyńskiej (MP21), wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 18.05.2022 r. do 09.06.2022 r.


Projekt wyżej wymienionych planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dostępny będzie do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Radlin budynek B pok. 23, ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin oraz w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Radlin. Ze względu na trwający stan zagrożenia epidemicznego, chęć wglądu do wyłożonych materiałów należy zgłosić telefonicznie pod nr 32 45 90 252 lub mailowo na adres: inwestycje@radlin.pl w celu uzgodnienia terminu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planów miejscowych odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Radlin budynek B pok. 23, ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin:
– dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej
obszar w rejonie ulicy Stalmacha (MP20) w dniu 30 maja 2022r. w godzinach od 14.00 do 15.00.
– dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej
obszary w rejonie ulic Polnej oraz Głożyńskiej (MP21) w dniu 30 maja 2022r.
– w godzinach od 15.00 do 16.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w formie papierowej do Burmistrza Radlina lub elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem platformy ePUAP oraz poczty elektronicznej na adres: inwestycje@radlin.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 23.06.2022 r.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymieniony projekt planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ww. ustawy w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone są informacje o ww. dokumentach. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w terminie i miejscu wyłożenia projektów planów do publicznego wglądu. Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.), należy składać do Burmistrza Radlina na zasadach i w terminie określonym powyżej dla projektów planów. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag
jest Burmistrz Radlina.

Burmistrz Radlina

Obowiązujące zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych udostępniamy na stronie internetowej pod adresem http://radlin.pl/zpdo.

Do pobrania:

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu