Skip to content
Wypalanie traw grozi utratą dopłat !

Wypalanie traw grozi utratą dopłat !

Wiosną rośnie zagrożenie pożarowe związane z wypalaniem traw. Warto przypomnieć, że
proceder ten jest niezgodny z prawem i grożą za niego surowe sankcje karne oraz cofnięcie
dopłat wypłacanych przez ARiMR.


Jak groźny jest pożar łąk, można było przekonać się wiosną ubiegłego roku, kiedy płonęły
tereny Biebrzańskiego Parku Narodowego, a akcja gaśnicza trwała kilkanaście dni. Mimo że
od wielu lat ARiMR, Straż Pożarna i inne instytucje przestrzegają przed wypalaniem traw, co
roku znajdują się osoby, które lekceważąc te apele, za nic mają stwarzanie bezpośredniego
zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt i niszczenie środowiska naturalnego.


Pozytywne skutki wypalania traw to mit


Wbrew obiegowej opinii wypalanie nie powoduje bujniejszego odrostu traw. Nie poprawia
też jakości gleby. Co więcej, w znacznym stopniu obniża wartość plonów. Po przejściu pożaru
gleba staje się jałowa i potrzebuje nawet kilku lat, aby powrócić do stanu sprzed katastrofy.
Pożar jest tragiczny w skutkach dla całego ekosystemu – zniszczona zostaje nie tylko warstwa
życiodajnej próchnicy, giną również zwierzęta. Podpalanie traw bywa często przyczyną
pożarów lasów i zabudowań gospodarczych, w których życie tracą także ludzie.


Surowe kary – grzywna a nawet więzienie


Zakaz wypalania traw określony został w Ustawie o ochronie przyrody oraz w Ustawie o
lasach, a Kodeks wykroczeń przewiduje za to karę nagany, aresztu lub grzywny, której
wysokość może wynieść od 5 tys. do 20 tys. zł. Co więcej, jeśli w wyniku podpalenia trawy
dojdzie do pożaru, który sprowadzi zagrożenie utraty zdrowia lub życia wielu osób albo
zniszczenia mienia wielkich rozmiarów, wtedy sprawca – zgodnie z zapisami Kodeksu
karnego – podlega karze pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

Wypalanie traw to też ryzyko utraty dopłat


Oprócz wspomnianych sankcji wypalającemu grożą również dotkliwe kary, które nakładać
może Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zakaz wypalania gruntów rolnych
jest jednym z warunków, których rolnicy zobligowani są przestrzegać, aby móc ubiegać się o
płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe w ramach PROW 2014-2020. W przypadku
jego złamania ARiMR może nałożyć na rolnika karę finansową zmniejszającą wszystkie
otrzymywane przez niego płatności o 3 proc. W zależności od stopnia winy, może zostać ona
obniżona do 1 proc. bądź zwiększona do 5 proc. Jeszcze wyższe sankcje przewidziane są dla
tych, którzy świadomie wypalają grunty rolne – muszą oni liczyć się z obniżeniem płatności
nawet o 25 proc. Agencja może również pozbawić rolnika całej kwoty płatności
bezpośrednich za dany rok, jeśli stwierdzone zostanie uporczywe wypalanie przez niego
traw.

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu