Skip to content
Przydomowy kompostownik – poradnik dla mieszkańca

Przydomowy kompostownik - poradnik dla mieszkańca

Kompostownik to pojemnik, w którym przebiega proces kompostowania odpadów biodegradowalnych, w wyniku czego otrzymuje się kompost. Musi być przydomowy, tzn. muszą być w nim kompostowane odpady pochodzące wyłącznie z gospodarstwa domowego. Kompostowanie dotyczy bioodpadów, czyli ulegających biodegradacji odpadów z ogrodów, odpadów spożywczych i kuchennych z gospodarstw domowych. Usytuowanie kompostownika na działce w zabudowie jednorodzinnej od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego zgodnie z przepisami powinno wynosić 2 m.

Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. możliwe jest zwolnienie z opłaty mieszkańców, którzy kompostują bioodpady. Aby z takiego zwolnienia skorzystać muszą zostać spełnione warunki:

  • właściciel nieruchomości złoży deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • rada gminy zwolni w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańców kompostujących bioodpady
  • rada gminy podejmie decyzję o zwolnieniu z obowiązku posiadania pojemnika lub worka do zbierania bioodpadów

Korzystanie z omawianego przywileju podlega kontroli. Jeżeli właściciel nieruchomości złoży w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieprawdziwą informację, że posiada kompostownik przydomowy, i kompostuje w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne, wójt, burmistrz lub prezydent miasta stwierdzi, w drodze decyzji utratę prawa do zwolnienia.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radlin w Rozdziale 2 określa, że kompostowanie bioodpadów powinno być realizowane w wyznaczonym na terenie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zorganizowanym urządzeniu, które umożliwia tlenowy rozkład substancji organicznych. Zwalania się właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowych kompostownikach z obowiązku posiadania worka na te odpady.

Mieszkańcy Miasta Radlin chcący skorzystać ze zwolnienia w przypadku posiadania przydomowego kompostownika, składają deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zaznaczając w części E dotyczącej posiadania kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne odpowiednią część deklaracji.

Poniżej druk Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do pobrania:

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu