Skip to content
Porządek obrad XLIII Sesji Rady Miejskiej

Porządek obrad XLIII Sesji Rady Miejskiej

Porządek obrad
XLIII sesji Rady Miejskiej w Radlinie
w dniu 22 lutego 2022 r. godz. 14.30

 1. Otwarcie sesji.
 2. Omówienie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radlinie.
  Ref. Henryka Pawliczek, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej.
 3. Omówienie działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie.
  Ref. Tomasz Miler, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury.
 4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki i
  rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Miasta Radlin
  na lata 2022-2024”.
  Ref. Dawid Brachmański, Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
  Alkoholowych.
 5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań przy drogach powiatowych położonych na
  terenie Radlina.
  Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.
 6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie przyjęcia programu opieki nad
  zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Radlin
  w 2022 roku.
  Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.
 7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zamiany nieruchomości.
  Ref. Piotr Patała, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami.
 8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie utworzenia Miejskiego Żłobka
  w Radlinie.
  Ref. Małgorzata Mokrosz, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
 9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi w Radlinie.
  Ref. Małgorzata Mokrosz, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
 10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w południowo-wschodniej części miasta ograniczonego ul. Napierskiego, ul. Rymera, ul. Korfantego, ul. Dworcową, ul. Rybnicką oraz linią kolejową i granicą z Wodzisławiem Śląskim (MP18).
  Ref. Grażyna Janeta, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Inwestycji.
 11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmian w budżecie miasta Radlin na
  rok 2022.
  Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta Radlin.
 12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2022 do 2034.
  Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta Radlin.
 13. Przedstawienie rocznego sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.
  Ref. Radny Adam Cyran, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 14. Przedstawienie informacji o kontroli dotyczącej współpracy Burmistrza Radlina z Towarzystwem Szermierzy Górnik Radlin.
  Ref. Adam Cyran, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 15. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji w dniu 25 stycznia 2022 r.
 16. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
  Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina.
 17. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
  Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.
 18. Wolne głosy i wnioski – rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.
 19. Zamknięcie sesji

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu