Skip to content
Pod koniec marca rusza I nabór wniosków o przyznanie pomocy na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw

Pod koniec marca rusza I nabór wniosków o przyznanie pomocy na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw

Od 29 marca do 12 maja ARiMR będzie przyjmować wnioski o pomoc w ramach
działania „Współpraca” na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw. Pomoc finansowana
jest
z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
O takie wsparcie mogą ubiegać się grupy operacyjne na rzecz innowacji (EPI). W skład
grupy musi wchodzić co najmniej 5 rolników i każdy z nich musi spełniać wymagania
określone
w przepisach o prowadzeniu działalności:

 • w ramach dostaw bezpośrednich, lub
 • przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży
  bezpośredniej, lub
 • w ramach rolniczego handlu detalicznego, lub
 • w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, lub
 • w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie co najmniej jednego
  z rodzajów działalności określonych w dziale 10 i 11 Polskiej Klasyfikacji Działalności.
  Grupa EPI może posiadać zdolność prawną, a w przypadku gdy jej nie ma, działa na
  podstawie zawartej w formie pisemnej umowy spółki cywilnej albo innej umowy. Podmioty
  wchodzące w skład grupy deklarują wspólną realizację operacji, ubieganie się o przyznanie
  pomocy i mogą być reprezentowane w tym zakresie przez jednego przedstawiciela. Grupa
  taka musi mieć nadany numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów,
  ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
  Co do zasady, grupy składają się z niewielkiej liczby podmiotów gospodarczych
  współpracujących ze sobą na rynkach lokalnych. Podmioty te działając na danym terenie
  będą tworzyć więzi społeczne między producentami, przetwórcami i konsumentami. To
  prowadzi do skrócenia łańcucha dostaw, co z kolei przekłada się na poprawę jakości
  produktów – towar szybciej trafia do konsumenta więc jest świeższy, a także na niższą cenę,
  którą musi zapłacić konsument – pomiędzy producentem a nabywcą może być tylko jeden
  pośrednik.
  Wsparcie będzie można otrzymać na utworzenie krótkiego łańcucha dostaw, np. poprzez
  metody organizacji produkcji, transportu lub marketingu produktów rolno-spożywczych. Może
  być ono przyznane m.in. na:
 • budowę, przebudowę lub remont obiektów lub infrastruktury,
 • zakup lub instalację nowych maszyn lub urządzeń – w tym środków transportu,
 • zakup lub instalację wyposażenia,
 • odpłatne korzystanie z maszyn, urządzeń, środków transportu, wyposażenia i
  nieruchomości w związku z realizacją operacji,
 • zakup środków produkcji
 • koszty ogólne i bieżące.
  Pomoc jest przyznawana w formie płatności zryczałtowanej. W okresie realizacji PROW
  na lata 2014-2020 dana grupa może otrzymać ją tylko raz, a jej wysokość wynosi:
 • 325 tys. zł, w przypadku gdy w ramach planowanej do realizacji operacji ma zostać
  zakupiony środek transportu,
 • 280 tys. zł w pozostałych przypadkach.
  Zaś budżet w ramach działania wynosi ponad 23 mln zł.

Obecny nabór różni od poprzednich w ramach działania „Współpraca” tym, że można w nim
uzyskać pomoc jedynie na utworzenie krótkiego łańcucha dostaw. We wcześniejszych trzech
w ramach ww. działania zakres przyznawania wsparcia obejmował szeroko rozumiane
projekty innowacyjne w rolnictwie.
Wnioski o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi dokumentami przyjmuje Centrala ARiMR.
Można je złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, a także w formie dokumentu
elektronicznego wysłanego za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną,
nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu