Skip to content
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w ZGK Radlin

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w ZGK Radlin

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radlinie ogłasza nabór na stanowisko podinspektora w dziale mieszkaniowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radlinie.

MIEJSCE PRACY: Zakład Gospodarki Komunalnej w Radlinie I piętro
(brak windy, wejście po schodach),ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin.
WARUNKI PRACY NA STANOWISKU:

 1. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu
  pracy.
 2. Praca w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radlinie oraz w
  terenie, w tym wyjazdy na spotkania, oględziny, odbiory, objazdy na
  terenie miasta.
 3. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin.
 4. Zatrudnienie na czas oznaczony z możliwością przedłużenia na czas
  nieoznaczony. Planowany termin zatrudnienia od 13 września 2021 r.
  ZAKRES ZADAŃ I OBOWIĄZKÓW:
 5. Bieżąca analiza płatności za najem lokali oraz prowadzenie procedury
  windykacyjnej wraz z przygotowywaniem wniosków do sądu w
  sprawach o eksmisję i ściąganie należności.
 6. Obsługa programów przeznaczonych od obsługi działu
  mieszkaniowego.
 7. Prowadzenie kart deklaracji podatku od nieruchomości dla potrzeb
  wydziału finansowego Urzędu Miasta.
 8. Rozliczanie przychodów, kosztów eksploatacji nieruchomości wraz z
  mediami.
 9. Analiza wpłat osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy i
  współpraca z Urzędem Miasta w tym zakresie.
 10. Dokonywanie odczytów zużytej wody oraz jej rozliczanie w programie.
 11. Prowadzenie korespondencji z najemcami lokali mieszkalnych i
  użytkowych .
 12. Przeprowadzanie przeglądów oraz utrzymanie placów zabaw i
  plenerowych siłowni w oparciu o obowiązujące przepisy.
 13. Występowanie o warunki techniczne, załatwianie spraw z dostawcami
  mediów.
 14. Analiza potrzeb remontowych w lokalach mieszkalnych
  administrowanych przez zakład.
 15. Wykonywanie obmiarów mieszkań.
 16. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
1) obywatelstwo polskie lub pod warunkiem znajomości języka polskiego
zgodnie z zapisami art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach
samorządowych – obywatelstwo państwa członkowskiego Unii
Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie
umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego,
przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
4) co najmniej 1 rok stażu pracy,
5) wykształcenie wyższe umożliwiające pracę na stanowisku
podinspektora
6) nieposzlakowana opinia,
7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku
podinspektora,
8) umiejętność obsługi komputera,
9) znajomość i umiejętność stosowania przepisów:
a) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego
b) ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
c) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
d) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
e) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane w zakresie rozdziału
6 – utrzymanie obiektów budowlanych
f) normy PN-EN 1176 – wyposażenie placów zabaw i nawierzchni
g) normy PN-EN 16630 – wyposażenie siłowni plenerowych
zainstalowanych na stałe. Wymogi bezpieczeństwa i metody badań.
10) prawo jazdy kategorii B.

WYMAGANIA DODATKOWE:
1) umiejętności organizacyjne,
2) odporność na stres,
3) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
4) sumienność, rzetelność, podzielność uwagi, wysoka kultura osobista.
WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

1, Życiorys /CV/z opisem dotychczasowej kariery zawodowej oraz
dodatkowych umiejętności. W dokumentach należy podać numer
telefonu do kontaktu.

 1. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i
  doświadczenie zawodowe (oryginały do wglądu przed podpisaniem
  umowy).
 2. Oryginały lub kopie dokumentów potwierdzające co najmniej roczny
  staż pracy.
 3. Oświadczenie kandydata o spełnieniu wymagań zgodnie z art. 6
  ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.
  U. z 2019 r. poz. 1282) – (Oświadczenie – wzór nr 1).
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
  osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
  realizacji procesu rekrutacji oraz na czas ich ustawowej archiwizacji
  zgodnie z rzeczowym wykazem akt, a w razie zatrudnienia – w celu
  realizacji obowiązków pracodawcy związanych z zatrudnieniem,
  opatrzone własnoręcznym podpisem. (Oświadczenie – wzór nr 2),
 5. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i
  umiejętności.
  TERMIN I MIEJSCE I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
  Wymagane dokumenty kandydaci powinni składać w zamkniętych
  kopertach do dnia 09 września 2021 r. do godziny 10.00 w Zakładzie
  Gospodarki Komunalnej w Radlinie /sekretariat I piętro/.Na kopercie
  powinien być umieszczony napis: NABÓR NA STANOWISKO
  PODINSPEKTORA DZIAŁU MIESZKANIOWEGO W ZAKŁADZIE
  GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RADLINIE.
  Dokumenty składane w kopii należy osobiście potwierdzić „za
  zgodność z oryginałem” tzn. wpisać powyższy zapis i podpisać.
  Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową (decyduje data
  wpływu oferty do ZGK RADLIN).
  Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą
  rozpatrywane.
  Nabór obędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o
  pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282).
  Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać pod nr tel. 324590259,
  324590203.
  Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 10 września 2021 r. o
  godzinie 10.00.
  INFORMACJE DODATKOWE:
 6. W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku
  obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez
  kandydata, biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.
 7. Przez złożenie dokumentów uczestnik konkursu wyraża zgodę na
  poddanie się procedurze konkursowej.
 8. Co do osoby wybranej do zatrudnienia, zostanie skierowane
  „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru
  Karnego. Jeżeli wybrana osoba posiada aktualną informację prosimy o
  jej przedłożenie.
 9. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie
  internetowej Biuletynu Informacji
  Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zakładu Gospodarki
  Komunalnej w Radlinie.
 10. Ogłaszający nabór zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu
  bez podania przyczyny.
 11. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni na
  ww. stanowisku, zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia
  zatrudnienia wybranego kandydata, chyba że zostaną do tego terminu
  odebrane przez kandydata.
 12. W przypadku nie rozstrzygnięcia konkursu dokumenty aplikacyjne
  wszystkich kandydatów zostaną zniszczone po zakończeniu procedury
  naboru.
  Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Zakład
  Gospodarki Komunalnej w Radlinie jest Dyrektor Zakładu Gospodarki
  Komunalnej w Radlinie (ul. Rymera 15, 44-310 Radlin). Informacje dot.
  zasad przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie
  internetowej Miasta Radlin pod adresem https://radlin.pl/zpdo, na
  tablicach informacyjnych wywieszonych w Urzędzie oraz w formie
  udostępnianych na życzenie wydruków.

  Do pobrania:

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu