OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN
Radlin LOGO

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie ws. naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Radlin na rok 2020 w dziedzinie kultury fizycznej i sportu; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; ochrony i promocji zdrowia; ekologii i ochrony zwierząt; działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Miasto Radlin na podstawie art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) zaprasza do zgłaszania osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, zwane dalej kandydatami, do bazy kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych Miasta Radlin w roku 2020 w zakresie:
a) kultury fizycznej i sportu,
b) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
c) ochrony i promocji zdrowia,
d) ekologii i ochrony zwierząt,
e) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

1. Celem jest dokonanie naboru członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowej.

2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.

3. Wymagania stawiane kandydatom:
W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

4. Oferty należy składać do dnia 10 grudnia 2019 roku zgodnie z formularzem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

- pisemnie na adres:
Urząd Miasta Radlin
Referat Rozwoju
ul. Rymera 15
44-310 Radlin
- lub faxem :
nr faxu 32 45 90 205
- lub e-mailem:
referatrozwoju@radlin.pl

Spośród złożonych ofert Burmistrz Radlina dokona wyboru co najmniej dwóch przedstawicieli ww. podmiotów. Wybrani członkowie Komisji zostaną poinformowani o tym fakcie telefonicznie najpóźniej do 30 grudnia 2019 roku

Do pobrania:Rejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 3 642

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.