OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Konsultacje: usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 

Burmistrz Radlina ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,

 

na podstawie art. 5 ust. l i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz § 3 i 4 uchwały Rady Miejskiej w Radlinie nr S.0007.043.2015 z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2015 r. poz. 3067) przekazuje się do konsultacji projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

 

Konsultacje przeprowadza się w formie umieszczenia projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Miasta Radlin w zakładce „Konsultacje społeczne”. Ustala się termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 14lutego 2020 r., a termin zakończenia na dzień 21lutego 2020 r.

 

Rady działalności pożytku publicznego lub organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać pisemne uwagi do ww. projektu uchwały w ww. terminie za pomocą:

  1. faxu, na nr 32 456 72 31,

  2. e-maila, na adres: ops@radlin.pl, biurorady@radlin.pl,

  3. pisma wysłanego na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie, ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin (decyduje data wpływu do Ośrodka).

 

Do pobrania: 

 

ops_usługi_uchwała_projektRejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 112

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.