Skip to content

Konsultacje: dofinansowania kosztów związanych z ochroną powietrza

Burmistrz Radlina ogłasza konsultacje społeczne dotyczące następującego projektu uchwały:

1) projekt uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych ze środków budżetu Miasta, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza i wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej.

Na podstawie art. 5 ust. l i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) oraz uchwały Rady Miejskiej w Radlinie nr S.0007.043.2015 z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej organizacji.

Przedmiotem konsultacji społecznych jest następujący projekt uchwały:
projekt uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych ze środków budżetu Miasta, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza i wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej.
Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie umieszczenia projektu uchwały na stronie
internetowej Urzędu Miasta Radlin w zakładce „Konsultacje społeczne”. Ustala się termin
rozpoczęcia konsultacji społecznych na dzień 16 listopada 2020 r., a termin zakończenia na dzień
23 listopada listopada 2020 r.
Rady działalności pożytku publicznego lub organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać
pisemnie swoje uwagi do ww. projektu uchwały za pomocą:
1) faxu, na nr 32 4590205,
2) e-maila, na adres sekretariat@ radlin.pl,

Do pobrania:
Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu