Skip to content
Obwieszczenia Wójta Gminy Marklowice, w temacie inwestycji budowy stacji paliw w Radlinie

Obwieszczenia Wójta Gminy Marklowice, w temacie inwestycji budowy stacji paliw w Radlinie

Poniżej publikujemy treść Obwieszczenia Wójta Gminy Marklowice, w temacie inwestycji budowy stacji paliw w Radlinie.
Obwieszczenie dotyczy wydania oceny tzw. oddziaływania na środowisko oraz – co istotne z punktu widzenia społeczności lokalnej – udziału społeczeństwa, w ramach postępowania.

Marklowice, dnia 11.05.2023 r.

ITR.6220.3.2021.RC

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1029 z późn. zm.), w związku z wnioskiem z dnia 2 listopada 2021 r., inwestora – LORD Poland Tabacco Andrzej Buda Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. przy ul. Stefana Czarnieckiego 99b, działającego przez pełnomocnika Pana Piotra Masny, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw płynnych w Radlinie przy ul. Korfantego na parcelach nr 4433/314 i 4442/313”

Wójt Gminy Marklowice

podaje do publicznej wiadomości informacje, że:

  1. przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęto procedurę udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw płynnych w Radlinie przy ul. Korfantego na parcelach nr 4433/314 i 4442/313”;
  2. na podstawie przekazanego przez Burmistrza Miasta Radlin pismem z dnia 29 listopada 2021 r., wniosku z dnia 2 listopada 2021 r., uzupełnionego w dniu 15 grudnia 2021 r., zawiadomieniem z dnia 15 grudnia 2021 r. wszczęto postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie;
  3. postępowanie ma się zakończyć wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji ww. przedsięwzięcia;
  4. zgodnie z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 25 listopada 2021 r., znak: SKO-OSW41.9/590/2021/16855/BL organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Marklowice, zaś organami właściwymi do wydania uzgodnień i opinii warunków realizacji przedsięwzięcia są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim, Regionalny Dyrektor Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
  5. zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości:
  • zapoznania się z aktami sprawy, w tym z wnioskiem o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami, uzgodnieniami i opiniami ww. organów – w siedzibie Urzędu Gminy Marklowice, ul. Wyzwolenia 71, pokój 314, od poniedziałku do środy w godzinach od 730 do 1530, w czwartki od 730 do 1700, w piątki od 730 do 1400.
  • składania uwag i wniosków: w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym do Urzędu Gminy Marklowice w terminie 30 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Radlin oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu realizacji przedsięwzięcia.
  1. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Marklowice.

Do pobrania:

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu