Skip to content
Dziś Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza!

Dziś Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza!

Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza!Warto z tej okazji przypomnieć, że wspólnie z innymi gminami Subregionu Zachodniego, Miasto Radlin bierze również udział w projekcie „Śląskie. Przywracamy błękit”, finansowanym ze środków UE. W ramach projektu został zatrudniony Ekodoradca, którego zadaniem jest między innymi:

– wsparcie mieszkańców Radlina w zakresie pozyskiwania dotacji do wymiany źródła ciepła i podniesienia efektywności energetycznej budynku,

– doradztwo w zakresie wymiany źródła ciepła i podniesienia efektywności energetycznej budynku w tym pomoc w doborze optymalnego rozwiązania dla danego budynku,

– prowadzenie edukacji mieszkańców w zakresie poprawy jakości powietrza tj. organizacja spotkań z mieszkańcami, zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, happeningów i eventów, opracowywanie materiałów edukacyjnych.

Z radlińskim Ekodoradcą – Panią Marią Cieślik – można się skontaktować pod numerem telefonu: (32) 45 90 290.

Ponadto Miasto Radlin realizuje szereg działań mających na celu poprawę jakości powietrza przez ograniczenie niskiej emisji, która jest główną przyczyną powstawania smogu.

W latach 2017 – 2019 Miasto udzielało mieszkańcom dotacji do zabudowy ekologicznych źródeł ciepła z własnych środków budżetowych w ramach realizacji zapisów Programu Gospodarki Niskoemisyjnej. Dofinansowano zabudowę: 270 zmodernizowanych źródeł ciepła (zabudowa ekologicznego kotła węglowego, gazowego lub na biomasę), 3 instalacji solarnych i 10 pomp ciepła.

Aktualnie dotacje z budżetu miasta realizowane są na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Radlinie Nr S.0007.075.2020 z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych ze środków budżetu Miasta, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych związanych z ochroną powietrza i wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej

Od 15 do 21 lutego 2021 r. trwał nowy nabór wniosków w formie zgłoszenia sms. Po wstępnej weryfikacji do Urzędu wpłynęło 907 smsów. Realizacja dotacji rozłożona została na kolejne lata.

Wysokość udzielanych dotacji to 50% kosztów inwestycji nie więcej niż 5 000,00zł.

W 2021 zawarto 120 umów na dotacje do wymiany źródła ciepła, z czego rozliczonych zostało 101, a 19 aneksowano na rok 2022 ze względu na przyłączenia do sieci gazowej. W 2022 r. przewidziano na realizację dotacji 720 000,00 zł (ok. 144 dotacje, w tym także „Słoneczny Radlin”).

W ramach Programu w 2021 roku udzielono 18 dotacji na łączną kwotę 90 000,00 zł. W 2022 r. zawarto 9 nowych umów (oraz 7 umów aneksowanych z 2021r.).

Od 2018 r. realizowany jest rządowy program „Czyste powietrze” skierowany do osób fizycznych. Program ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Dofinansowanie obejmuje wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Minimalna kwota dotacji wynosi 3 tysiące złotych (nie dotyczy zakupu i montażu źródła ciepła). Maksymalna kwota dotacji może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania (tj. dla beneficjentów o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł), 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania i 69 000 zł dla najwyższego poziomu.

Od dnia 15.05.2020 r. wprowadzona została możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym przez właściwe terenowo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dotacja może być połączona z termomodernizacyjną ulgą podatkową. Program ma być realizowany do 2029 r., przy czym podpisywanie umów z beneficjentami ma zostać zakończone w grudniu 2027 r.

Do tej pory za pośrednictwem punktu zostało złożonych 485 wniosków o dofinansowanie. Biorąc pod uwagę ilość budynków jednorodzinnych na terenie miasta pozwala to na zajęcie miejsca w czołówce rocznych rankingów gmin o największej liczbie złożonych wniosków w skali kraju. Miasto organizuje także spotkania z mieszkańcami w trakcie których udzielane są informacje na temat możliwości uzyskania dotacji z Programu Czyste Powietrze.

Ponadto na terenie miasta zlokalizowane są czujniki jakości powietrza, pozwalające na bieżącą ocenę jakości powietrza. Dane pomiaru stężeń zanieczyszczeń udostępniane są na stronie internetowej Urzędu Miasta Radlina, pod linkiem: https://miasto.radlin.pl/jakoscpowietrza/.

Na bieżąco prowadzone są kontrole palenisk w ramach których pobierane są próbki popiołów z palenisk przez Straż Miejską.

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu