Skip to content
Uwaga! Informacje dotyczące tzw. dodatku węglowego!

Uwaga! Informacje dotyczące tzw. dodatku węglowego!

KOMUNIKAT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ !!!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie informuje, iż od 17 sierpnia 2022 r można składać wnioski o przyznanie dodatku węglowego. 

Wnioski o dodatek węglowy – podobnie jak w przypadku dodatku osłonowego – można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radlinie (ul. Ludwika Solskiego 15) w godzinach urzędowania Referatu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, bądź złożyć elektronicznie za pośrednictwem ePUAP.

 

Wniosek o dodatek węglowy można pobrać ze strony: https://ops.radlin.pl/ops/pliki/druki/2022/Wniosek_dodatek_weglowy_radlin.pdf

Zgodnie z przyjętymi przepisami wniosek o wypłatę dodatku składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek, w Radlinie podobnie jak w przypadku dodatku osłonowego, w Ośrodku Pomocy Społecznej, bądź za pośrednictwem EPUAP.

Dodatek węglowy to 3 000 zł dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Z kolei wójt, burmistrz, prezydent miasta dokonywać będzie weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Jest to warunek konieczny, aby ubiegać się o dodatek.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do 30 listopada 2022 r, natomiast wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Dodatek nie będzie przysługiwał osobom w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art.2 ust.1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw ( Dz U, poz.1477 ).

Wszystkie wnioski można pobrać w Referacie Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych oraz ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie www.ops.radlin.pl

Szczegółowych informacji udzielają w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radlinie pracownicy Referatu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych pod nr telefonu 32/456 70 72.

 

Dodatkowe informacje:

 

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu