Skip to content
Porządek XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Radlinie

Porządek XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Radlinie

Porządek obrad
XLVIII sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Radlinie
w dniu 31 maja 2022 r. (godz. 1430)

 1. Otwarcie sesji.
 2. Debata nad raportem o stanie Miasta.
  Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina.
  Ref. Zbigniew Podleśny, Zastępca Burmistrza.
 3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi
  Radlina.
  Ref. Piotr Absalon, Sekretarz Miasta.
 4. a) Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r. wraz z informacją o
  stanie mienia komunalnego oraz zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym.
  Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.

  b) Zapoznanie się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o
  przedłożonym przez Burmistrza Radlina sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Radlin za
  2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
  Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.

  c) Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
  Burmistrzowi Radlina z wykonania budżetu za 2021 r.
  Ref. Adam Cyran, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

  d) Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
  Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
  Radlinie.
  Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej.

  e) Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
  finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Radlin za rok 2021.
  Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.

  f) Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Radlina
  absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.
  Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.
 5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie wyznaczenia miejsc oraz określenia zasad
  prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym
  miejscu.
  Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.
 6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
  budżetowej.
  Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.
 7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zakresu i formy informacji z
  wykonania budżetu miasta Radlin, planu finansowego samorządowych instytucji kultury, o
  kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze.
  Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.
 8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok
  2022.
  Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.
 1. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji w dniach: 26 kwietnia 2022 r. i 17 maja 2022 r.
 2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
  Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina.
 3. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
  Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.
 4. Wolne głosy i wnioski – rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.
 5. Zamknięcie sesji.

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu