OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

UWAGA: To jest wersja strony utworzona dnia 24 czerwca, 2019 @ 9:53.
Poniżej
można sprawdzić różnice między wersjami.


Na podstawie artykułu 13 i artykułu 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (zwane dalej RODO), celem realizacji obowiązku informacyjnego podaje się do wiadomości następujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych obowiązujące w jednostkach organizacyjnych miasta Radlin (za wyjątkiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie – gdzie obowiązują odrębne zasady):

 1. Administratorem danych jest odpowiednio jedna z następujących miejskich jednostek organizacyjnych (zależnie od tego, gdzie realizowana jest sprawa):
  • Urząd Miasta Radlin – ul. Rymera 15, 44-310 Radlin (tel. 324590200),
  • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radlinie – ul. Korfantego 17, 44-310 Radlin (tel. 324568017),
  • Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie – ul. Mariacka 9, 44-310 Radlin (tel. 324568928),
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Radlinie – ul. Orkana 5, 44-310 Radlin (tel. 324567883),
  • Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Radlinie – ul. Rymera 15, 44-310 Radlin (tel. 324568206),
  • Zakład Gospodarki Komunalnej w Radlinie – ul. Rymera 15, 44-310 Radlin (tel. 324590203),
  • Przedszkole Publiczne nr 1 w Radlinie – ul. Rymera 170A, 44–310 Radlin (tel. 324567266),
  • Przedszkole Publiczne nr 2 w Radlinie – ul. Mielęckiego 13, 44-310 Radlin (tel. 327292748),
  • Przedszkole Publiczne nr 3 w Radlinie- ul. Mariacka 1, 44-310 Radlin (tel. 327292317),
  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Radlinie – ul. Makuszyńskiego 17, 44-310 Radlin (tel. 32455 8443),
  • Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 w Radlinie ul. Rogozina 55, 44-310 Radlin (tel. 324558330),
  • Szkoła Podstawowa nr 3 w Radlinie – ul. Rymera 170, 44-310 Radlin (tel. 324558294),
  • Szkoła Podstawowa nr 4 w Radlinie – ul. Wiosny Ludów 287, 44–310 Radlin (tel. 324558417),
  • Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Radlinie – ul. Rogozina 55, 44-310 Radlin (tel. 324570048),
  • Świetlica Środowiskowa “Koliba” w Radlinie – ul. Solskiego 15, 44-310 Radlin (tel. 324570089).
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni pracownik Urzędu Miasta Radlin, Andrzej Hajm – ul. Rymera 15, 44-310 Radlin (telefon 324590235, e-mail ).
 3. Dane przetwarzane są celem wypełnienia obowiązków nałożonych przepisami prawa, lub świadczenia usług dla zainteresowanych nimi osób – na podstawie artykuł 6 ust. 1 lit. a-e RODO.
 4. Zależnie od zakresu zbieranych danych, odbiorcami powierzonych danych mogą być: Organy administracji państwowej i samorządowej (w zakresie wynikającym z przepisów prawa), dostawcy usług informatycznych (w zakresie niezbędnym do zapewnienia obsługi informatycznej Administratora danych), komercyjne podmioty finansowe (w zakresie bieżącej obsługi finansowej Administratora danych), inne podmioty realizujące usługę końcową (w zakresie wynikającym z zawartych z Administratorem danych umów, porozumień lub innych narzędzi prawnych).
 5. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 6. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były odpowiednio i właściwie zabezpieczone.
 7. Każdej z osób której dane są przetwarzane przysługą pełne prawa zgodnie z RODO, w tym możliwość uzyskania kopii danych.
 8. Okres przechowywania danych jest zależy od przedmiotu sprawy i wyznaczony zostaje na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ze zm., a jeżeli niniejszy przepis nie wskazuje okresu dot. konkretnej sprawy dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi.
 9. Każda z osób, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – osoba ta, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Każda z osób, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 12. Zależnie od sprawy, podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Administrator danych zbiera minimalną ilość danych niezbędną do podjęcia działania. Niepodanie wszystkich wymaganych danych może prowadzić do niepodjęcia działań przez Administratora danych.
 13. Administrator danych nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania, za wyjątkiem pracowników jednostek organizacyjnych Miasta Radlin, względem których takie zautomatyzowanie podejmowanie decyzji może mieć miejsce.
 14. Jeżeli danych osobowych nie pozyskano od osoby, której dane dotyczą, Administrator danych zobowiązuje się podać osobie, której dane dotyczą, informację o źródle pochodzenia danych osobowych – a gdy ma to zastosowanie, czy pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych.
 15. Jeżeli cele i sposoby przetwarzania danych osobowych wspólnie ustalają dwie lub więcej miejskich jednostek organizacyjnych, to są oni współadministratorami. W takim przypadku odpowiedzialność dotycząca wypełniania obowiązków wynikających z RODO względem osób, których dane osobowe dotyczą, w pierwszej kolejności ponosi współadministrator inicjujący sprawę. Niezależnie osoba której dane dotyczą, może wykonywać przysługujące jej prawa wobec każdego ze współadministratorów.

 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH DZIAŁALNOŚCI RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

Administratorem danych osobowych jest Rada Miejska w Radlinie, reprezentowana przez Przewodniczącego (adres: ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin). Obsługę administracyjną Rady Miejskiej w Radlinie zapewnia Urząd Miasta Radlin, reprezentowany przez Burmistrza Radlina (adres jw.). W ramach tej obsługi Urząd Miasta Radlin może przetwarzać dane osobowe powierzone do przetwarzania Radzie Miejskiej w Radlinie.

Uczestnicząc w sesjach Rady Miejskiej, uczestnicząc w posiedzeniach komisji Rady Miejskiej, uczestnicząc w spotkaniach realizowanych w związku z pracami Rady Miejskiej lub kierując  wnioski, skargi, interpelacje i inne pisma do Rady Miejskiej, należy mieć na uwadze, że jej działania są z zasady jawne i publicznie dostępne. W związku z powyższym należy mieć na uwadze, że:

 • Sesje Rady Miejskiej są na żywo transmitowane w sieci Internet, są  zapisywane i udostępnianie na czas nieokreślony w serwisie https://youtube.com. Transmisja i zapis nie są poddawane pseudonimizacji co oznacza, że wszystkie dane, w tym dane osobowe są upubliczniane. Dokumenty sporządzanie w związku z pracą Rady Miejskiej są upubliczniane, w tym publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Radlin.
 • W sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach wszystkich komisji Rady Miejskiej mogą brać udział osoby postronne (zaproszeni goście, zainteresowani mieszkańcy, itp.). W czasie obrad w sposób jawny, głośno podaje się dane, w tym dane osobowe co oznacza, że wszystkie osoby przebywające w miejscu obrad mogą się z tymi danymi zapoznać, mogą nagrywać dźwięk i obraz, mogą sporządzać notatki, itp.
 • Wszelkie pisma, w tym wnioski, skargi, itp. kierowane do Rady Miejskiej lub poszczególnych komisji Rady Miejskiej, jeżeli nie leżą w ich kompetencji, mogą zostać przekazane na podstawie przepisów prawa właściwemu adresatowi.
 • W trakcie posiedzeń mogą być wykonywane fotografie zawierające wizerunek osób, które następnie mogą zostać upublicznione.

Jeżeli mają Państwo zastrzeżenia dot. opisanych wyżej zasad przetwarzania danych, proszę przed ujawnieniem danych zgłosić je Przewodniczącemu Rady Miejskiej lub przewodniczącym właściwych komisji Rady Miejskiej. Zależenie od potrzeb i w dopuszczalnych ramach mogą oni podjąć działania mające na celu dodatkową ochronę Państwa danych osobowych.

 

INNE DOKUMENTY DOT. ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH:[su_accordion] [su_spoiler title="Rejestr zmian dokumentu"] [printfriendly][/su_spoiler] [/su_accordion]


Porównanie wersji:

24 czerwca, 2019 @ 9:53Aktualna wersja
<p><strong>Na podstawie artykułu 13 i artykułu 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (zwane dalej RODO), celem realizacji obowiązku informacyjnego podaje się do wiadomości następujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych obowiązujące w jednostkach organizacyjnych miasta Radlin (za wyjątkiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie - gdzie obowiązują odrębne zasady):</strong> </p><ol><li>Administratorem danych jest odpowiednio jedna z następujących miejskich jednostek organizacyjnych (zależnie od tego, gdzie realizowana jest sprawa):<ul><li>Urząd Miasta Radlin - ul. Rymera 15, 44-310 Radlin (tel. 324590200),</ li><li>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radlinie - ul. Korfantego 17, 44-310 Radlin (tel. 324568017),</ li><li>Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie - ul. Mariacka 9, 44-310 Radlin (tel. 324568928),</ li><li>Miejska Biblioteka Publiczna w Radlinie - ul. Orkana 5, 44-310 Radlin (tel. 324567883),</ li><li>Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Radlinie - ul. Rymera 15, 44-310 Radlin (tel. 324568206),</ li><li>Zakład Gospodarki Komunalnej w Radlinie - ul. Rymera 15, 44-310 Radlin (tel. 324590203),</ li><li>Przedszkole Publiczne nr 1 w Radlinie - ul. Rymera 170A, 44–310 Radlin (tel. 324567266),</ li><li>Przedszkole Publiczne nr 2 w Radlinie - ul. Mielęckiego 13, 44-310 Radlin (tel. 327292748),</ li><li>Przedszkole Publiczne nr 3 w Radlinie- ul. Mariacka 1, 44-310 Radlin (tel. 327292317),</ li><li>Szkoła Podstawowa nr 1 w Radlinie - ul. Makuszyńskiego 17, 44-310 Radlin (tel. 32455 8443),</li><li>Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 w Radlinie ul. Rogozina 55, 44-310 Radlin (tel. 324558330),</ li><li>Szkoła Podstawowa nr 3 w Radlinie - ul. Rymera 170, 44-310 Radlin (tel. 324558294),</ li><li>Szkoła Podstawowa nr 4 w Radlinie - ul. Wiosny Ludów 287, 44–310 Radlin (tel. 324558417),</ li><li>Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Radlinie - ul. Rogozina 55, 44-310 Radlin (tel. 324570048),</ li><li>Świetlica Środowiskowa "Koliba" w Radlinie - ul. Solskiego 15, 44-310 Radlin (tel. 324570089).</ li></ul></li> <li>Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni pracownik Urzędu Miasta Radlin, Andrzej Hajm – ul. Rymera 15, 44-310 Radlin (telefon 324590235, e-mail <script>// <![CDATA[ <p><strong>Obowiązujące w Mieście Radlin zasady dot. przetwarzania danych osobowych zostały opublikowane pod adresem <a href="https:/ /radlin.pl/zpdo/" target="_blank" >https://radlin.pl/zpdo/</a> .</strong> </p>
document.write( unescape('%3c%61%20%68%72%65%66%3d%22%6d%61%69%6c%74%6f%3a%69%6f%64%40%72%61%64%6c%69%6e%2e%70%6c%22%3e%69%6f%64%40%72%61%64%6c%69%6e%2e%70%6c%3c%2f%61%3e'));  
// ]]></script>) .</li><li>Dane przetwarzane są celem wypełnienia obowiązków nałożonych przepisami prawa, lub świadczenia usług dla zainteresowanych nimi osób - na podstawie artykuł 6 ust. 1 lit. a-e RODO.</li><li>Zależnie od zakresu zbieranych danych, odbiorcami powierzonych danych mogą być: Organy administracji państwowej i samorządowej (w zakresie wynikającym z przepisów prawa), dostawcy usług informatycznych (w zakresie niezbędnym do zapewnienia obsługi informatycznej Administratora danych), komercyjne podmioty finansowe (w zakresie bieżącej obsługi finansowej Administratora danych), inne podmioty realizujące usługę końcową (w zakresie wynikającym z zawartych z Administratorem danych umów, porozumień lub innych narzędzi prawnych).</li> <li>Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.< /li><li>Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były odpowiednio i właściwie zabezpieczone.< /li><li>Każdej z osób której dane są przetwarzane przysługą pełne prawa zgodnie z RODO, w tym możliwość uzyskania kopii danych.</li><li>Okres przechowywania danych jest zależy od przedmiotu sprawy i wyznaczony zostaje na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ze zm., a jeżeli niniejszy przepis nie wskazuje okresu dot. konkretnej sprawy dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi.</li><li>Każda z osób, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.</li><li>Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – osoba ta, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.< /li><li>Każda z osób, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.< /li><li>Zależnie od sprawy, podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Administrator danych zbiera minimalną ilość danych niezbędną do podjęcia działania. Niepodanie wszystkich wymaganych danych może prowadzić do niepodjęcia działań przez Administratora danych.</li>< li>Administrator danych nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania, za wyjątkiem pracowników jednostek organizacyjnych Miasta Radlin, względem których takie zautomatyzowanie podejmowanie decyzji może mieć miejsce.</li><li>Jeżeli danych osobowych nie pozyskano od osoby, której dane dotyczą, Administrator danych zobowiązuje się podać osobie, której dane dotyczą, informację o źródle pochodzenia danych osobowych – a gdy ma to zastosowanie, czy pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych.< /li><li>Jeżeli cele i sposoby przetwarzania danych osobowych wspólnie ustalają dwie lub więcej miejskich jednostek organizacyjnych, to są oni współadministratorami. W takim przypadku odpowiedzialność dotycząca wypełniania obowiązków wynikających z RODO względem osób, których dane osobowe dotyczą, w pierwszej kolejności ponosi współadministrator inicjujący sprawę. Niezależnie osoba której dane dotyczą, może wykonywać przysługujące jej prawa wobec każdego ze współadministratorów.< /li></ol><p>&nbsp;</p><p> <strong>ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH </strong><strong>W RAMACH DZIAŁALNOŚCI RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE</strong> </p><p>Administratorem danych osobowych jest Rada Miejska w Radlinie, reprezentowana przez Przewodniczącego (adres: ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin). Obsługę administracyjną Rady Miejskiej w Radlinie zapewnia Urząd Miasta Radlin, reprezentowany przez Burmistrza Radlina (adres jw.). W ramach tej obsługi Urząd Miasta Radlin może przetwarzać dane osobowe powierzone do przetwarzania Radzie Miejskiej w Radlinie.</p> <p>Uczestnicząc w sesjach Rady Miejskiej, uczestnicząc w posiedzeniach komisji Rady Miejskiej, uczestnicząc w spotkaniach realizowanych w związku z pracami Rady Miejskiej lub kierując  wnioski, skargi, interpelacje i inne pisma do Rady Miejskiej, należy mieć na uwadze, że jej działania są z zasady jawne i publicznie dostępne. W związku z powyższym należy mieć na uwadze, że:</p><ul><li>Sesje Rady Miejskiej są na żywo transmitowane w sieci Internet, są  zapisywane i udostępnianie na czas nieokreślony w serwisie <a href="https:/ /youtube.com" target="_blank" >https://youtube.com</a>. Transmisja i zapis nie są poddawane pseudonimizacji co oznacza, że wszystkie dane, w tym dane osobowe są upubliczniane. Dokumenty sporządzanie w związku z pracą Rady Miejskiej są upubliczniane, w tym publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Radlin.</li><li>W sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach wszystkich komisji Rady Miejskiej mogą brać udział osoby postronne (zaproszeni goście, zainteresowani mieszkańcy, itp.). W czasie obrad w sposób jawny, głośno podaje się dane, w tym dane osobowe co oznacza, że wszystkie osoby przebywające w miejscu obrad mogą się z tymi danymi zapoznać, mogą nagrywać dźwięk i obraz, mogą sporządzać notatki, itp.</li><li>Wszelkie pisma, w tym wnioski, skargi, itp. kierowane do Rady Miejskiej lub poszczególnych komisji Rady Miejskiej, jeżeli nie leżą w ich kompetencji, mogą zostać przekazane na podstawie przepisów prawa właściwemu adresatowi.</li><li>W trakcie posiedzeń mogą być wykonywane fotografie zawierające wizerunek osób, które następnie mogą zostać upublicznione.< /li></ul><p>Jeżeli mają Państwo zastrzeżenia dot. opisanych wyżej zasad przetwarzania danych, proszę przed ujawnieniem danych zgłosić je Przewodniczącemu Rady Miejskiej lub przewodniczącym właściwych komisji Rady Miejskiej. Zależenie od potrzeb i w dopuszczalnych ramach mogą oni podjąć działania mające na celu dodatkową ochronę Państwa danych osobowych.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>INNE DOKUMENTY DOT. ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH:</strong> </p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2018/ 05/Klauzula_ informacyjna_ ODO_1.pdf">Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2018/ 05/Klauzula_ informacyjna_ ODO_2.pdf">Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2018/ 05/Klauzula_ informacyjna_ ODO_3.pdf">Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska</a></li></ul>  


Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji znaczniki oznaczone jako "su_accordion" i "su_spoiler..." oraz treść pomiędzy nimi (robocza lista wersji) wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 4 979

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.