OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

UWAGA: To jest wersja strony utworzona dnia 11 czerwca, 2014 @ 9:34.
Poniżej
można sprawdzić różnice między wersjami.
[su_accordion] [su_spoiler title="Rejestr zmian dokumentu"] [printfriendly][/su_spoiler] [/su_accordion]


Porównanie wersji:

11 czerwca, 2014 @ 9:34Aktualna wersja
 <p><strong>mgr Halina Mizia<br /> NACZELNIK WYDZIAŁU EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH</strong><br /> Pokój: 403<br /> Telefon: 32 4590240<br /> E-mail: <a href="mailto: edukacja@radlin.pl" >edukacja@radlin.pl< /a></p><p><strong><span style="color: #000000;"><strong>mgr Anna Pawlińska<br /> </strong></span> </strong><span style="color: #000000;">INSPEKTOR<br /> Pokój:402<br /> Telefon: 32 4590238<br /> E-mail: <a href="mailto: a.pawlinski@radlin.pl ">a.pawlinski@radlin.pl </a></span></p><p>W ramach wydziału funkcjonuje również Referat Działalności Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych< /p><p><strong>mgr Justyna Sobik</strong><br /> <strong> KIEROWNIK REFERATU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I SPRAW MIESZKANIOWYCH</strong><br /> Pokój: 402<br /> Telefon: 32 4590269<br /> E-mail: <a href="mailto: j.sobik@radlin.pl" >j.sobik@radlin.pl< /a></p><p><strong>Emilia Sowa<br /> INSPEKTOR<br /> STANOWISKO DS. MIESZKANIOWYCH</strong><br /> Pokój: 409<br /> Telefon:  32 4590267<br /> E-mail: <a href="mailto: esowa@radlin.pl" >esowa@radlin.pl< /a></p><p><strong>mgr Marzena Mika<br /> INSPEKTOR</strong><br /> Pokój: 402<br /> Telefon: 32 4590206<br /> E-mail: <a href="mailto: mmika@radlin.pl" >mmika@radlin.pl </a></p><p>Do zadań Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych należą sprawy związane ze sprawowaniem nadzoru i koordynacji działań placówek oświatowych, upowszechnianiem i organizacją kultury, sportu, turystyki i rekreacji, sprawy związane z ochroną zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej a w szczególności :</p><ul><li> zatwierdzenie rocznych projektów organizacyjnych placówek oświatowych dla których Miasto Radlin jest organem prowadzącym,< /li><li>nadzorowanie obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej placówek oświatowych dla których Miasto Radlin jest organem prowadzącym,< /li><li>nadzorowanie opracowania planów finansowych placówek oświatowych na rok budżetowy i ich realizacji,</ li><li>wnioskowanie w sprawach inwestycji, remontów i budżetu placówek oświatowych, dla których Miasto jest organem prowadzącym,< /li><li>koordynowanie prac związanych z wykonywaniem remontów placówek oświatowych dla których Miasto jest organem prowadzącym,< /li><li>koordynowanie projektów planów w zakresie upowszechniania kultury i kultury fizycznej w Mieście,</li> <li>koordynowanie działalności miejskich jednostek organizacyjnych: Miejskiego Ośrodka Kultury, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych,< /li><li>weryfikacja projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza przygotowywanych przez Miejski Ośrodek Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz placówki  oświatowe dla których organem prowadzącym jest miasto Radlin,</li>< li>realizacja imprez o zasięgu miejskim realizowanych przez Urząd,</li>< li>inicjowanie wymiany kulturalnej i sportowej z zagranicą oraz jej organizowanie w ramach podpisanych przez miasto umów,</li><li> wnioskowanie w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień pracowników, działaczy kultury i sportu oraz twórców  kultury,</li> <li>koordynowanie potrzeb lokalnych dotyczących działalności klubów sportowych,</ li><li>wnioskowanie w zakresie premiowania w odniesieniu do dyrektora Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych,< /li><li>prowadzenie działalności w zakresie promocji Miasta w kraju i zagranicą,</ li><li>koordynowanie działań związanych z funkcjonowaniem stowarzyszeń społeczno-kulturalnych,< /li><li>kontrola rozliczeń składanych przez podmioty dotowane, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami kontroli finansowej.</ li></ul><p>&nbsp;</p>


Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji znaczniki oznaczone jako "su_accordion" i "su_spoiler..." oraz treść pomiędzy nimi (robocza lista wersji) wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 4 801

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.