OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Referat Prawny i Zamówień Publicznych

E-mail: zamowienia@radlin.pl

mgr  Aleksandra Cnota
KIEROWNIK REFERATU

Pokój: 201
Telefon: 32 4590221

Wiesława Moj
INSPEKTOR

Pokój: 201
Telefon: 32 4590219

Anna Bugla
REFERENT Pokój: 202
Telefon: 32 4590249

 

Do zadań Referatu Prawnego i Zamówień Publicznych należy prowadzenie spraw związanych
z zamówieniami publicznymi oraz udzielanie pomocy Radcy  Prawnemu w wykonywaniu obsługi prawnej Urzędu, w szczególności:

 • bieżące informowanie pracowników Urzędu o zmianach następujących w prawie,
 • wstępne sprawdzanie dokumentów przekazywanych do opiniowania Radcy Prawnemu,
 • przygotowywanie dokumentów w sprawach sądowych, pomoc w tym zakresie Radcy Prawnemu oraz udział w posiedzeniach sądu,
 • udział w posiedzeniach Rady i komisji Rady oraz parafowanie umów i porozumień w razie nieobecności Radcy Prawnego,
 • koordynowanie prac poszczególnych wydziałów i referatów w zakresie udzielania zamówień publicznych oraz nadzór nad nimi,
 • udzielanie instruktażu w zakresie procedur zamówień publicznych,
 • analiza stosowanych procedur i wnioskowanie odpowiednich zmian,
 • opiniowanie oraz sporządzanie materiałów dotyczących zamówień publicznych a w przypadku specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  -ustalenie odpowiedniego kodu CPV,
  -ustalenie sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
  -przygotowanie listy oświadczeń i dokumentów, które zobowiązany jest złożyć wykonawca,
  -ustalenie sposobów porozumiewania się z wykonawcą,
  -ustalenie wysokości wadium, terminu związania ofertą, opisu sposobu przygotowania oferty, miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert, określenie istotnych warunków umowy w zakresie jej zgodności z obowiązującym prawem
  -określenie środków ochrony prawnej,
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych w Urzędzie,
 • prowadzenie rejestru umów zawieranych przez Miasto Radlin,
 • opracowywanie wzorów typowych umów w zakresie zamówień publicznych,
 • parafowanie umów pod względem zgodności z prawem zamówień publicznych,
 • przygotowywanie projektów zarządzeń Burmistrza dotyczących zamówień publicznych,
 • przygotowywanie projektów aktów prawnych regulujących sprawy organizacyjne w postępowaniach o zamówienia publiczne,
 • uczestnictwo w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych,
 • parafowanie prawidłowości wydatków z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • kontrola wydatków nie podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych.

 Rejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 2 634

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.