Skip to content
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu

Burmistrz Radlina ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego nr 14 znajdującego się w budynku mieszkalnym w Radlinie przy ul. Irysowej 3b.

Lokal mieszkalny usytuowany jest w budynku dwuklatkowym, wybudowanym w 1960 r. Budynek jest trzykondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, na każdej kondygnacji znajduje się po trzy lokale mieszkalne. W otoczeniu budynku znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa.

Budynek jest podpiwniczony, nieocieplony i uzbrojony w instalacje: wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, gazową, elektryczną, domofonową.

Budynek usytuowany jest na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4304/408 o powierzchni 1665 m2.

Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 39,33 m2znajduje się na 2 kondygnacji budynku (1 piętro) i składa się z jednego pokoju, przedpokoju, kuchni i łazienki z w.c. Lokal posiada loggię od strony zachodniej oraz pomieszczenie przynależne w piwnicy. Podłogi i posadzki w pokoju, przedpokoju, kuchni i łazience: wykładzina rulonowa PCV, terakota, płyty i parkiet (duże zużycie materiału), stolarka okienna PCV, drzwi drewniane, tynki cementowo-wapienne z widocznymi zaciekami, ubytkami i uszkodzeniami. Lokal posiada instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, c.o. i teletechniczną (domofon). Lokal wymaga kapitalnego remontu.

Dla lokalu prowadzona jest księga wieczysta nr GL1W/00073269/6, w której własnościowe, spółdzielcze, prawo do lokalu mieszkalnego wpisane jest na rzecz Miasta Radlin. Działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów.

Cena wywoławcza: 80 000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 października 2021 roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej budynku C Urzędu Miasta Radlin przy ul. Józefa Rymera 15

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miasta Radlin nie później niż 3 dni przed planowanym przetargiem tj. do dnia 25 października 2021 r. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na konto urzędu.

Mikołowski Bank Spółdzielczy

nr 23 8436 0003 0000 0026 8038 0030

Uczestnicy przetargu lub osoby działające w ich imieniu winni przed przystąpieniem do przetargu przedstawić Komisji Przetargowej:

a) dokument potwierdzający tożsamość tj. dowód osobisty lub paszport,

b) aktualny wypis z właściwego rejestru oraz upoważnienie organu do reprezentowania podmiotu, w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,

c) pełnomocnictwo do uczestniczenia w przetargu w przypadku ustanowienia pełnomocnika,

d) pisemną zgodę współmałżonka w przypadku małżonka zamierzającego samodzielnie licytować nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego do majątku wspólnego.

Wadium wpłacone przez uczestnika postępowania, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie niezwłocznie, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia, unieważnienia lub odwołania przetargu, zwrócone przelewem na wskazane przez nich na piśmie konto.

Zwycięzca przetargu zobowiązany jest zapłacić ustaloną w przetargu cenę sprzedaży, pomniejszoną o wpłacone wadium, przelewem na konto Urzędu Miasta Radlin, przed zawarciem aktu notarialnego w terminie i w sposób umożliwiający potwierdzenie wpływu środków pieniężnych na konto urzędu.

Nie później niż w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu uczestnik, który przetarg wygrał zostanie powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli zwycięzca przetargu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Mieszkanie można oglądać w dniach 1822 października 2021 r. w godz. 10.00 – 14.00 po wcześniejszym ustaleniu terminu z Referatem Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Radlin – tel. 324590253 i 324590254, e-mail: geodezja@radlin.pl.

Burmistrz Radlina zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej www.radlin.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radlin.

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu