Skip to content
Przetarg – nieruchomość przy ul. Kominka

Przetarg - nieruchomość przy ul. Kominka

BURMISTRZ RADLINA

ogłasza

I publiczny ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Radlinie

przy ul. ks. Kardynała Bolesława Kominka

działka nr 4600/241 o pow. 2420 m² obręb Radlin, mapa 2

zapisana w księdze wieczystej GL1W/00014577/7

Cena wywoławcza: 100 000,00  + podatek VAT w wysokości 23% Wadium: 10000,00 zł

Działka położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej (budynki byłej piekarni). Działka posiada nieregularny kształt, jest nieogrodzona i porośnięta trawą.

Dojazd i dojście do działki bezpośrednio z drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej ul. ks kard. Bolesława Kominka. Przez południowo-zachodnią część ww. działki przechodzi wodociąg. Nieruchomość posiada dostęp do uzbrojenia technicznego w sieci: elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz telekomunikacyjną. Na działce rosną samosiejki. W przypadku konieczności wycięcia istniejącego drzewostanu nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do jego zgłoszenia Burmistrzowi Radlina.

W planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Radlin ww. nieruchomość położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej o symbolu 24. MU oraz w terenach dróg publicznych klasy zbiorczej o symbolu 2KDZ. Przedmiotowa działka nie jest objęta strefą rewitalizacji.

Działka stanowi własność Miasta Radlin i jest wolna od obciążeń.

Przetarg odbędzie się dnia 17 stycznia 2022r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej budynku C Urzędu Miasta Radlin, ul. Rymera 15.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miasta Radlin nie później niż 3 dni przed planowanym przetargiem tj. do dnia 14 stycznia 2022r.

Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na konto urzędu:

Mikołowski Bank Spółdzielczy

nr rachunku: 23 8436 0003 0000 0026 8038 0030

Uczestnicy przetargu lub osoby działające w ich imieniu winni przed przystąpieniem do przetargu przedstawić Komisji Przetargowej:

– oryginał dowodu wpłaty wadium,

– dokument potwierdzający tożsamość tj. dowód osobisty lub paszport,

– aktualny wypis z właściwego rejestru oraz upoważnienie organu do reprezentowania podmiotu w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,

– pełnomocnictwo do uczestniczenia w przetargu w przypadku ustanowienia pełnomocnika,

Cudzoziemcy, w przypadku wygrania przetargu, zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę MSWiA na nabycie oznaczonej nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda taka jest wymagana.

Wadium wpłacone przez uczestnika postępowania, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie niezwłocznie, nie później jednak niż przed upływem trzech dni od dnia rozstrzygnięcia, unieważnienia lub odwołania przetargu, zwrócone przelewem na wskazane przez nich na piśmie konto.

Zwycięzca przetargu zobowiązany jest zapłacić ustaloną w przetargu cenę sprzedaży, pomniejszoną o wpłacone wadium, przelewem na konto Urzędu Miasta Radlin, przed zawarciem aktu notarialnego w terminie i w sposób umożliwiający potwierdzenie wpływu środków pieniężnych na konto urzędu.

Nie później niż w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu uczestnik, który przetarg wygrał zostanie powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego.

Opłaty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca. Jeżeli zwycięzca przetargu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Radlin, ul. Rymera 15, bud. B, pok. 22 tel. 032 4590254 lub 032 4590253.

Burmistrz Radlina zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w siedzibie Urzędu Miasta na stronie internetowej www.radlin.pl

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu