OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Wypandów w Radlinie

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy w budynku administracyjno – socjalnym położonym na nieruchomości przy ul. Wypandów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr:

 

3636/110 zapisana w KW GL1W/00045614/5 obręb: Biertułtowy, mapa 2

 

Powierzchnia użytkowa lokalu usługowego stanowi 61,85 m² (w tym: 38,15 m² lokal, oraz 23,70 m² taras).

 

Umowa zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

Przeznaczenie lokalu: prowadzenie działalności gastronomiczno-handlowej.

 

Cena wywoławcza stanowiąca wysokość miesięcznego czynszu najmu za 1 m² wynosi:

 

15,20 zł + 23 % VAT Wadium: 150,00 zł

 

Stawki czynszu najmu lokali będą aktualizowane po upływie każdego roku kalendarzowego według średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły wg danych ogłoszonych przez Główny Urząd Statystyczny w Monitorze Polskim.

 

Przetarg odbędzie się dnia 19 maja 2017r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej budynku C Urzędu Miasta Radlin przy ul. Rymera 15.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wyżej podanej wysokości w pieniądzu na rachunek Urzędu Miasta Radlin:

Bank Spółdzielczy

nr rachunku 69 8470 0001 2001 0042 2365 0002

w terminie do dnia 16.05.2017r.

 

Za datę wniesienia wadium uznaje się dzień wpływu wymaganej kwoty na wskazany rachunek.

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedłożyć Komisji Przetargowej:

- oryginał dowodu wpłaty wadium

- dowód tożsamości

- aktualny wypis z rejestru sądowego i stosowne pełnomocnictwa – w przypadku osób prawnych.

- oświadczenie o zapoznaniu się zapoznał się z projektem umowy najmu lokalu oraz z warunkami zagospodarowania wynajmowanego lokalu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet miesięcznego czynszu najmu. Osobom, które przetargu nie wygrały wadium zostanie zwrócone na podane konto nie później, niż przed upływem trzech dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

Jeżeli osoba ustalona jako najemca lokalu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Możliwe są oględziny lokalu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Urzędu Miasta.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Radlin, ul. Rymera 15 tel. 324590253 lub 324590254.

 

Burmistrz Radlina zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w siedzibie Urzędu Miasta, na stronie internetowej www.radlin.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Do pobrania:

 

oświadczenie oraz załącznik do przetarguRejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 397

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2009.