Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 1 grudnia 2020 o 13:57:13. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Od września 2011 r. Miasto Radlin rozpoczęło realizację projektu „Nie taka matma straszna jak ją malują” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic z terenu Radlina, rozwój kluczowych kompetencji oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia. Projekt stawia sobie za cel poprawę umiejętności matematycznych dzieci w wieku 6-9 lat, w oparciu o innowacyjne narzędzia edukacyjne.

Przewidziany w projekcie program nauczania matematyki oparty jest na pedagogice wybitnego rosyjskiego psychologa, zwanego „Mozartem rosyjskiej psychologii”, Lwa Wygotskiego. Teoria poznania i nauczania Lwa Wygotskiego, zakłada, że w procesie edukacji dzieci najważniejszy element stanowi rozwinięcie umiejętności uczenia się, czyli przygotowanie do korzystania ze swojego potencjału umysłowego. W związku z tym, że wszystkie scenariusze zajęć realizowane będą w formie zabaw zwiększy się motywacja uczniów do nauki matematyki. Program odniósł ogromny sukces w Wielkiej Brytanii. W ramach projektu zapewniono również poczęstunek podczas zajęć w postaci napoju i kanapki dla każdego z uczestników oraz wycieczki edukacyjne. Projekt przygotowany został dla 320 uczniów/uczennic klas I- III wszystkich szkół podstawowych działających na terenie Radlina. Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt przewiduje zakup nowoczesnego programu do nauki matematyki dla dzieci najmłodszych w klasach I -III. Wdrożenie programu zapewni wysoki poziom i skuteczność edukacji matematycznej w Radlinie. Projekt zrealizowany został w latach szkolnym 2011/2012  i 2012/2013.

Całkowita wartość projektu wynosi 316 550,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 269 067,50 zł, a z budżetu państwa 47 482,50 zł.

  • Wersja utworzona dnia 1 grudnia 2020 o 13:57:13 przez daniel_rad

Wersja utworzona

1 grudnia 2020 o 13:57:13Aktualna wersja
Treść
Skasowano: <strong>Od września 2011 r. Miasto Radlin rozpoczęło realizację projektu „Nie taka matma straszna jak ją malują” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.</strong> 
Skasowano: Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic z terenu Radlina, rozwój kluczowych kompetencji oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia. Projekt stawia sobie za cel poprawę umiejętności matematycznych dzieci w wieku 6-9 lat, w oparciu o innowacyjne narzędzia edukacyjne. 
Skasowano: Przewidziany w projekcie program nauczania matematyki oparty jest na pedagogice wybitnego rosyjskiego psychologa, zwanego „Mozartem rosyjskiej psychologii”, Lwa Wygotskiego. Teoria poznania i nauczania Lwa Wygotskiego, zakłada, że w procesie edukacji dzieci najważniejszy element stanowi rozwinięcie umiejętności uczenia się, czyli przygotowanie do korzystania ze swojego potencjału umysłowego. W związku z tym, że wszystkie scenariusze zajęć realizowane będą w formie zabaw zwiększy się motywacja uczniów do nauki matematyki. Program odniósł ogromny sukces w Wielkiej Brytanii. W ramach projektu zapewniono również poczęstunek podczas zajęć w postaci napoju i kanapki dla każdego z uczestników oraz wycieczki edukacyjne. Projekt przygotowany został dla 320 uczniów/uczennic klas I- III wszystkich szkół podstawowych działających na terenie Radlina. Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt przewiduje zakup nowoczesnego programu do nauki matematyki dla dzieci najmłodszych w klasach I -III. Wdrożenie programu zapewni wysoki poziom i skuteczność edukacji matematycznej w Radlinie. Projekt zrealizowany został w latach szkolnym 2011/2012&nbsp; i 2012/2013.Dodano: <p>Od stycznia 2012 r. w radlińskich przedszkolach publicznych rozpoczęły się zajęcia w ramach projektu „Przedszkole dla wszystkich” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” Nadrzędnym celem projektu było zmniejszenie nierówności w dostępie do edukacji przedszkolnej w gminie Radlin poprzez objęcie opieką przedszkolną 558 dzieci w wieku 3-5 lat oraz wspieranie kompetencji wychowawczych osób z ich otoczenia.</p> <p><strong>Do celów szczegółowych należały min.:</strong> </p><ul><li>zwiększenie liczby miejsc w radlińskich przedszkolach publicznych poprzez  uruchomienie nowego oddziału przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich,</li> <li>wzbogacenie oferty radlińskich przedszkoli,< /li><li>zapewnienie wysokiej  jakości  edukacji  wspierającej  indywidualny rozwój dzieci,</li>< li>rozpowszechnianie  innowacyjnych  programów wspierających szacunek, otwartość na inność wśród dzieci.</li></ul><p>W projekcie wzięło udział 558 dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Radlina.<br />Projekt zakłada realizację wysokiej jakości zajęć przedszkolnych, utworzenie 1 oddziału dla dzieci 3-4 letnich w roku szkolnym 2012/2013, wydłużenie godzin pracy przedszkoli, aby w ten sposób dostosować je do potrzeb rodziców pracujących.< /p><p><strong>W ramach projektu zrealizowane zostały m.in.:</strong> </p><ul><li>zajęcia z języka angielskiego,< /li><li>zajęcia z rytmiki,</li> <li>zajęcia z logopedą,</li> <li>zajęcia z psychologiem.< /li></ul><p>Projekt objął szeroko pojętą organizację roku szkolnego dla dzieci 3-5 letnich  w przedszkolach działających na terenie Radlina. Zajęcia dodatkowe prowadzone były poza godzinami przeznaczonymi na podstawę programową wychowania przedszkolnego, co wydłużyło czas pracy przedszkoli i umożliwiło rodzicom aktywny udział w zajęciach.</ p><p><strong>Udział w projekcie był bezpłatny. </strong>Uczestnicy projektu zostali wyposażeni w niezbędne pomoce edukacyjne. Ponadto w ramach projektu zrealizowano serię szkoleń dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym podnoszących kompetencje wychowawcze. Przy okazji projektu wszystkie przedszkola publiczne działające na terenie Radlina zostały wyposażone w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dodatkowych min.:  sprzęt muzyczny do zajęć z rytmiki, radiomagnetofony, sprzęt sportowy, urządzenia na place zabaw.</p><p> <strong>Całkowita wartość projektu  wynosi 759 347,50 zł z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 645 445,38 zł, a z budżetu państwa 102 511,91 zł.</strong> </p><p>Człowiek – najlepsza inwestycja</p>
Skasowano: <strong>Całkowita wartość projektu wynosi 316 550,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 269 067,50 zł, a z budżetu państwa 47 482,50 zł.</strong> 
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.