OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN
logo tło

Projekt zmian planu zagospodarowania przestrzennego (Sienkiewicza, Wypandów)

Poniżej publikujemy obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulic Henryka Sienkiewicza i Wypandów.

 

 

OBWIESZCZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulic Henryka Sienkiewicza i Wypandów (MP12)

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późniejszymi zmianami), art. 54 ust. 2,3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostepnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr S.0007.071.2018 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulic Henryka Sienkiewicza i Wypandów (MP12)

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulic Henryka Sienkiewicza i Wypandów (MP12)
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, która jest dokumentem wymagającym przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w dniach od 15.06.2020 r. do 06.07.2020 r. Projekt zostanie udostępniony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Radlinie.

Ponadto w trakcie wyłożenia projektu zmiany planu do publicznego wglądu, będzie istniała możliwość zapoznania się z projektem w siedzibie Urzędu Miasta w Radlinie przy ul. Rymera 15, po wcześniejszym umówieniu terminu pod numerem telefonu: +48 32 45 90 262 w dniach od 15.06.2020 r. do 06.07.2020 r.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu odbędzie się w dniu: 23.06.2020 (wtorek), w siedzibie Urzędu Miasta w Radlinie w budynku B pok. 23, 44-310 Radlin, ul. Rymera 15, od godziny 11:00.

Dyskusja będzie obsługiwana przez jedno stanowisko, w związku z powyższym w pomieszczeniu oprócz Projektanta będzie mogła uczestniczyć 1 zainteresowana osoba. Dyskusja publiczna potrwa do momentu zapewnienia udziału wszystkim osobom przybyłym na dyskusję. Prosimy o wcześniejsze poinformowanie chęci udziału w dyskusji publicznej telefonicznie pod numerem telefonu: +48 32 45 90 262. Powyższe podyktowane jest zapewnieniem bezpiecznego udziału w dyskusji publicznej każdej osobie zainteresowanej, w związku z stanem epidemii COVID-19.
Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić ewentualne uwagi do projektu zmiany planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko pod adresem:

Urząd Miasta Radlin,
ul. Rymera 15, 44-310 radlin
lub e-mail: info@radlin.pl

Uwagi mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej,
2) ustnie do protokołu,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.07.2020 r.

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres oraz oznaczenie nieruchomości której uwaga dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Radlina.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miasta Radlin jest Burmistrz Radlina (ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin). Przetwarzanie danych osobowych realizowane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i w związku z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2020.293 z późn. zm.).

Burmistrz Radlina
Barbara Magiera

Do pobrania:

 Rejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 394

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.