OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN
500

Program “Rodzina 500 Plus”

W Radlinie wyznaczono Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. Wnioski o świadczenie przyjmowane będą od 1 kwietnia 2016 r.

Wniosek i załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można będzie złożyć w wersji elektronicznej lub papierowej. Wersje elektroniczne składane będą za pomocą platformy informacyjno-usługowej CSIZS na stronie www.empatia.mpips.gov.pl. W przypadku składania wniosku elektronicznie należy posiadać tzw. profil zaufany bądź bezpieczny podpis elektroniczny.

Wnioski również można będzie składać za pomocą systemu teleinformatycznego:

udostępnianego przez ZUS,

banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny.

Wniosek można także złożyć osobiście lub nadać pocztą tradycyjną. Formularz wniosku jest również do pobrania ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie www.ops.radlin.pl

GDZIE MOŻNA BĘDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

W okresie od 01.04.2016 r. do 30.04.2016 r. w Radlinie wnioski będą przyjmowane w 4 punktach, w niżej podanych dniach i godzinach (tabela):

Obiekt Gimnastyczny im. Leszka Blanika

(tzw. “Sokolnia”)

Budynek byłego Przedszkola Publicznego nr 1

Miejski Ośrodek Kultury

Sala nr 21

Punkt przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych

Pomieszczenia po Komisariacie Policji

ul. Sokolska 6

ul. Reymonta 9

ul. Mariacka 9

ul. Solskiego 15

Poniedziałek

8.00 – 11.00

14.00 – 18.00

14.00 – 18.00

8.00 – 18.00

Wtorek

8.00 – 11.00

8.00 – 11.00

8.00 – 11.00

8.00 – 18.00

Środa

8.00 – 11.00

14.00 – 18.00

14.00 – 18.00

8.00 – 18.00

Czwartek

8.00 – 11.00

14.00 – 18.00

14.00 – 18.00

8.00 – 18.00

Piątek

8.00 – 11.00

8.00 – 11.00

8.00 – 11.00

8.00 – 18.00

Od 1 maja 2016 r. wnioski przyjmowane będą tylko w pomieszczeniach po Komisariacie Policji w dni robocze od 8.00 – 18.00.
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE PRZYSŁUGUJE: matce, ojcu, opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka.
Świadczenie przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia, niezależnie od tego czy będzie kontynuowało naukę w szkole (przy czym dziecko powyżej 18 roku życia do 25 roku życia zamieszkujące i pozostające na utrzymaniu rodzica będzie wchodziło w skład rodziny przy ustalaniu prawa na pierwsze dziecko, które jest uzależnione od kryterium dochodowego).

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NIE PRZYSŁUGUJE JEŻELI:
dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE PRZYSŁUGUJE:

Na pierwsze dziecko w rodzinie, czy też jedyne zależnie od dochodu (w przypadku ustalania prawa na pierwszy okres, rokiem kalendarzowym z którego dochody stanowią podstawę ustalania prawa do świadczenia wychowawczego jest rok 2014).

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne świadczenie wychowawcze przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200 zł.

Na drugie, trzecie i kolejne dzieci – bez ustalania dochodu.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie od 01.04.2016 r. do 01.07.2016 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustalone będzie od dnia 01.04.2016 r. i wypłata nastąpi z wyrównaniem za ten okres.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do swiadczenia wychowawczego od 02.07.2016 r. prawo do tego świadczenia będzie ustalone od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania.

Rozpatrzenie wniosku złożonego w ww. terminach (tj. ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia wychowawczego) następuje w terminie do 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.Rejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 4 729

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.