OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN
OPS

Poszukiwania asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie poszukuje osób świadczących usługi ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ w formie umowy zlecenia w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020″.

Termin składania dokumentów aplikacyjnych: Nabór ma charakter ciągły i będzie trwał do momentu zakontraktowania 3600 godzin przewidzianych do realizacji w Programie.

 

WYMAGANIA DLA KANDYDATA:
1/ posiadanie dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej lub wykształcenie co najmniej średnie oraz co najmniej roczne,udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym,
2/ pełna zdolność do czynności prawnych,
3/ brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4/ nieposzlakowana opinia,
5/ stan zdrowia pozwalający na wykonywanie powierzonych zadań,
6/ umiejętność pracy z klientem,
7/ wysoka kultura osobista.

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:
1/ pomoc w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce(np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia  i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
2/ pomoc w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
3/ pomoc w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
4/ pomoc w załatwieniu spraw urzędowych;5/ pomoc w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
6/ pomoc w korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

1/ CV
2/ list motywacyjny,
3/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe,
4/ kopie dokumentów i certyfikatów poświadczających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
5/ oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,6/ oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
7/ oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie powierzonych zadań,
8/ oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawarte w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej” w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie,ul. Solskiego 15 lub poprzez e-mail na adres ops@radlin.plNabór ma charakter ciągły i będzie trwał do momentu zakontraktowania 3600 godzin przewidzianych do realizacji w Programie. Decyduje kolejność zgłoszeń. Umowy zlecenia będą zawarte z osobami spełniającymi założone kryteria po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej.

INFORMACJE DODATKOWE:
Zakłada się zatrudnienie kilku asystentów oraz łączne zakontraktowanie 3 600 godzin.Praca asystentów będzie wykonywana w ramach umowy zlecenia na czas określony od dnia1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.Usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 -22:00,w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione.Aplikacje, które nie spełnią wymogów formalnych można odbierać w okresie 1 miesiąca od daty upływu terminu do ich składania. Aplikacje nie odebrane w w/w terminie zostaną zniszczone.Dodatkowych informacji udziela p.Tomasz Stoński i p. Katarzyna Pietruszka pod numerem telefonu 32-4567363 lub 32-4567231 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 -13:00.

Zadanie finansowane będzie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.Rejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 3 038

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.