OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Podatki

UWAGA: To jest wersja strony utworzona dnia 24 lutego, 2017 @ 8:04.
Poniżej
można sprawdzić różnice między wersjami.


PODATKI 2017 r.

 

1. Urząd nie wysyła decyzji podatkowej i nie płaci się podatku, jeżeli jego kwota nie przekroczy kwoty 6,20 zł.

2. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekroczy 100 zł podatek będzie płatny jednorazowo, w terminie płatności pierwszej raty, czyli do 15 marca 2017 r.

3. Stawki podatku rolnego na 2017 rok: według średniej ceny skupu żyta ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2016 r. (M.P. poz. 993).

1) Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosi –równowartość pieniężną 2,5 q żyta – 131,10 zł .

2) Podatek rolny od 1 ha gruntów niestanowiących gospodarstwa wynosi – równowartość pieniężną 5 q żyta – 262,20 zł.

4. Stawka podatku leśnego na 2017 rok: według średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2016 r. (M.P. poz. 996). – 42,02 zł za 1 ha fizyczny

 

Roczne stawki podatku od nieruchomości na 2017 obowiązujące w Radlinie:

1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,85 zł od 1m² powierzchni,

b) pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,35 zł od 1m² powierzchni,

c) gruntów dzierżawionych od Miasta Radlin ujętych w ewidencji gruntów jako tereny rekreacyjne Bz – 0,10 zł od 1m² powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym, mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od 1m² powierzchni,

e) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,54 zł od 1ha powierzchni,

2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,70 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,50 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,61 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,70 zł od 1m² powierzchni użytkowej.

3. od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej:

a) 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych .

 

Zobacz też:

 

Uchwala de minimis

Uchwała S.0007.089.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała S.0007.087.2015 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji oraz informacji deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

Uchwała S.0007.088.2015 w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2016

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2017

 

Archiwum:

Uchwały obowiązujące do 31.12.2015

 

Tags: podatki, podatek, ile zapłacić podatku, podatek 2017, podatki Radlin,

 [su_accordion] [su_spoiler title="Rejestr zmian dokumentu"] [printfriendly][/su_spoiler] [/su_accordion]


Porównanie wersji:

24 lutego, 2017 @ 8:04Aktualna wersja
<h3 class="western" align="center" ><strong><span style="font-size: large;"><span style="text-decoration: none;">PODATKI 2017 r.</span></span> </strong></h3> <p>&nbsp;</p><p align="justify"><strong>1. </strong><strong>Urząd nie wysyła decyzji podatkowej i nie płaci się podatku, jeżeli jego kwota nie przekroczy kwoty </strong><strong><span style="text-decoration: underline;">6,20 zł.</span></ strong></p><p align="justify"><strong>2. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekroczy 100 zł podatek będzie płatny jednorazowo</strong>, w terminie płatności pierwszej raty, czyli do 15 marca 2017 r.</p><p><strong> 3</strong><strong>. Stawki podatku rolnego na 201</strong>< strong>7</strong><strong> rok: </strong><strong><span style="font-weight: normal;">według średniej ceny skupu żyta ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 1</span></strong> <strong><span style="font-weight: normal;">8</span> </strong><strong><span style="font-weight: normal;"> października 201</span></strong> <strong><span style="font-weight: normal;">6</span> </strong><strong><span style="font-weight: normal;"> r. (M.P. poz. </span></strong> <strong><span style="font-weight: normal;">993< /span></strong> <strong><span style="font-weight: normal;">).</ span></strong></p><p>1) Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosi –równowartość pieniężną 2,5 q żyta - 131,10 zł .</p><p>2) Podatek rolny od 1 ha gruntów niestanowiących gospodarstwa wynosi - równowartość pieniężną 5 q żyta - 262,20 zł.</p><p align="justify" ><b>4</b><b>.</b><b> Stawka podatku leśnego na 201</b><b>7</b><b> rok: </b>według średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2016 r. (M.P. poz. 996). - 42,02 zł za 1 ha fizyczny</p><p align="justify" > </p><p><strong>Roczne stawki podatku od nieruchomości na 201</strong>< strong>7</strong><strong> obowiązujące w</strong><strong> Radlinie:</strong> </p><p><strong>1. od gruntów:</strong></p><p>a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków -<b> 0,</b><b>8</b><b>5</b><b> zł od 1m</b><span style="font-family: Liberation Serif,serif;" ><b>²</b></span> powierzchni,</p><p>b) pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - <b>0,</b><b>35</b><b> zł od 1m</b><span style="font-family: Liberation Serif,serif;" ><b>²</b></span> powierzchni,</p><p>c) gruntów dzierżawionych od Miasta Radlin ujętych w ewidencji gruntów jako tereny rekreacyjne Bz – <b>0,</b><b>10</b><b> zł od 1m</b><span style="font-family: Liberation Serif,serif;" ><b>²</b></span> powierzchni,</p><p>d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym, mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – <b>2</b><b>,< /b><b>98</b><b> zł od 1m</b><span style="font-family: Liberation Serif,serif;" ><b>²</b></span><b> </b>powierzchni,</p><p>e) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – <b>4,5</b><b>4</b><b> zł od 1ha </b>powierzchni,< /p><p><strong>2. od budynków lub ich części:</strong></p><p>a) mieszkalnych - <b>0,</b><b>70</b><b> zł od 1m</b><span style="font-family: Liberation Serif,serif;" ><b>²</b></span> powierzchni użytkowej,</p><p>b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – <b>21</b><b>,< /b><b>50</b><b> zł od 1m</b><span style="font-family: Liberation Serif,serif;" ><b>²</b></span> powierzchni użytkowej,</p><p>c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – <b>10</b><b>,< /b><b>59</b><b> zł od 1m</b><span style="font-family: Liberation Serif,serif;" ><b>²</b></span><b> </b>powierzchni użytkowej,</p><p>d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń <b>4</b><b>,< /b><b>6</b><b>1</b><b> zł od 1m</b><span style="font-family: Liberation Serif,serif;" ><b>²</b></span><b> </b>powierzchni użytkowej,</p><p>e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – <b>6</b><b>,< /b><b>70</b><b> zł od 1m</b><span style="font-family: Liberation Serif,serif;" ><b>²</b></span> powierzchni użytkowej.</ p><p><strong>3. od budowli </strong><strong>lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej< /strong><strong> :</strong></p><p>a) 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych .</p><p align="justify" > </p><p><strong>Zobacz też:</strong> </p><p>&nbsp;</p><p><a href="http:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2015/ 11/Uchwala-de- minimis.pdf">Uchwala de minimis</a></p><p><a href="http:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2015/ 11/Uchwała- S.0007.089.2015-w-sprawie- określenia-wysokości-stawek- podatku-od-środków- transportowych.pdf">Uchwała S.0007.089.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych< /a></p><p><a href="http:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2015/ 11/Uchwała- S.0007.087.2015-w-sprawie- określenia-wzorów-formularzy- deklaracji-oraz-informacji- deklaracji-oraz-informacji- na-podatek-od- nieruchomości- podatek-rolny- i-podatek-leśny.pdf">Uchwała S.0007.087.2015 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji oraz informacji deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny</a></p><p><a href="http:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2015/ 11/Uchwała- S.0007.088.2015-w-sprawie- określenia-wysokości-stawek- i-zwolnień-z-podatku-od- nieruchomości- na-rok-2016.pdf">Uchwała S.0007.088.2015 w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2016</a></p>< p><strong><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/uchwała- nr-S.0007.075.2016-w-sprawie- określenia-wysokości-stawek- i-zwolnień-z-podatku-od- nieruchomości- na-rok-2017.pdf">Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2017</a></strong> </p><p>&nbsp; </p><p>Archiwum:</p><p><a href="http:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2015/ 11/Uchwały- obowiazujące- do-31.12.2015.zip">Uchwały obowiązujące do 31.12.2015</a> </p><p>&nbsp; </p><p><em><span style="color: #808080;">Tags: podatki, podatek, ile zapłacić podatku, podatek 2017, podatki Radlin,</span> </em></p><p>&nbsp;</p> <p><strong>UWAGA! Nowe,  ogólnopolskie formularze dotyczące podatków i opłat lokalnych,<br />obowiązujące od 1 lipca 2019  : <a href="https:/ /www.podatki.gov.pl/podatki- i-oplaty-lokalne/formularze/ ">LINK</a></strong></p><p> &nbsp;</p><p> &nbsp;</p><p>Poniżej publikujemy najważniejsze uchwały dotyczące podatków w Radlinie:</p> <ul><li><strong><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2017/ 02/Uchwała- S.0007.097.2018-z-dnia-5- grudnia-2018r.-w-sprawie- określenia-wysokości-stawek- i-zwolnień-z-podatku-od- nieruchomości- na-rok-2019.pdf">Uchwała  w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2019</a></strong></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2017/ 02/Uchwała- S.0007.098.2018-z-dnia-5- grudnia-2018r.-w-sprawie- określenia-wysokości-stawek- podatku-od-środków- transportowych.pdf">Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2017/ 02/Uchwała- S.0007.099.2018-z-dnia-5- grudnia-2018r.-w-sprawie- ustalenia-wysokości-podatku- od-nieruchomości- dotyczącego- rurociągów- sieci-kanalizacyjnej.pdf">Uchwała w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości dotyczącego rurociągów sieci kanalizacyjnej< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2017/ 02/Uchwała- S.0007.100.2018-z-dnia-5- grudnia-2018r.-w-sprawie- określenia-wzorów-formularzy- deklaracji-oraz-informacji- na-podatek-od- nieruchomości- podatek.pdf">Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2017/ 02/Uchwała- S.0007.101.2018-z-dnia-5- grudnia-2018r.-w-sprawie- określenia-formatu- elektronicznego- warunków-i-trybu-składania- formularzy-informacji.pdf">Uchwała w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji</a> </li></ul><p> &nbsp;</p><p> &nbsp;</p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2017/ 02/S.0007.088.2017.pdf">Uchwała S.0007.088.2017 w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości dotyczącego rurociągów sieci kanalizacyjnej < /a></li><li><strong><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2017/ 02/S.0007.089.2017.pdf">Uchwała </a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2017/ 02/S.0007.089.2017.pdf" >S.0007.089.2017< /a></strong><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2017/ 02/S.0007.089.2017.pdf"><strong> w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2018</strong> </a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2017/ 02/S.0007.090.2017.pdf">Uchwała S.0007.090.2017 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, podatek<br />rolny, podatek leśny</a></li> </ul><ul><li> <a href="http:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2015/ 11/Uchwala-de- minimis.pdf">Uchwala de minimis</a></li><li><a href="http:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2015/ 11/Uchwała- S.0007.089.2015-w-sprawie- określenia-wysokości-stawek- podatku-od-środków- transportowych.pdf">Uchwała S.0007.089.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/uchwała- nr-S.0007.075.2016-w-sprawie- określenia-wysokości-stawek- i-zwolnień-z-podatku-od- nieruchomości- na-rok-2017.pdf">Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2017</a></li> </ul><p>&nbsp;</p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/ interpretacje- indywidualne/ ">Interpretacje indywidualne< /a></p><p>&nbsp; </p><p>Archiwum:</p><p><a href="http:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2015/ 11/Uchwały- obowiazujące- do-31.12.2015.zip">Uchwały obowiązujące do 31.12.2015</a> </p><p>&nbsp; </p><p><em><span style="color: #808080;">Tags: podatki, podatek, ile zapłacić podatku, podatek 2017, podatki Radlin,</span> </em></p><p>&nbsp;</p>


Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji znaczniki oznaczone jako "su_accordion" i "su_spoiler..." oraz treść pomiędzy nimi (robocza lista wersji) wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 6 669

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.