OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Ogłoszenie o wyłożeniu studium

Radlin, 07.06.2018 r.
UI.6720.00001.2014

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radlina

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Wyłożenie do publicznego wglądu ww. projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się
w dniach od 20.06.2018 r. do 10.07.2018 r.

w godzinach pracy urzędu
w siedzibie Urzędu Miasta Radlin
ul. Józefa Rymera 15, 44 – 310 Radlin
w Wydziale Urbanistyki i Inwestycji pok. 24

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26.06.2018 r.
w siedzibie Urzędu Miasta Radlin
ul. Józefa Rymera 15
w Budynku B pok. 24 o godz. 10:00

Zgodnie z art. 11 pkt. 8 ww. ustawy osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany studium w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia studium, tj.
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.07.2018 r.

Uwagi do projektu można wnosić na piśmie drogą tradycyjną, osobiście lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570):
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Miasta Radlin
Barbara MagieraRejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 1 575

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.