Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 1 grudnia 2020 o 12:52:15. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Miasto Radlin otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 na realizację projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej – dla Miasta Radlin”.
Projekt realizowany jest w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna.W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:

  • Opracowana zostanie baza emisji na terenie Miasta Radlin;
  • Opracowany zostanie Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) dla Miasta Radlin zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
  • Przeprowadzone zostaną szkolenia dla 10 pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta na temat problematyki związanej z tworzeniem, realizacją i monitorowaniem planów gospodarki niskoemisyjnej;
  • Przeprowadzona zostanie – jeśli zaistnieje taka konieczność – strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla Planu.

Całkowity koszt realizacji zadania to: 36 625,71 zł.

Kwota otrzymanego dofinansowania wyniesie nie więcej niż: 31 131,85 zł

Okres kwalifikowania wydatków rozpoczął się 31.07.2014 r. i zakończy się
30.09.2015 r.

Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny, którego celem jest określenie wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Dokument ten będzie wyznaczać konkretne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

  • Wersja utworzona dnia 1 grudnia 2020 o 12:52:15 przez daniel_rad

Wersja utworzona

1 grudnia 2020 o 12:52:15Aktualna wersja
Treść
Skasowano: Miasto Radlin otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 na realizację projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej – dla Miasta Radlin”. 
Skasowano: Projekt realizowany jest w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna.<strong>W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:</strong> 
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li>Opracowana zostanie baza emisji na terenie Miasta Radlin;</li> 
Skasowano: <li>Opracowany zostanie Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) dla Miasta Radlin zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;</li> 
Skasowano: <li>Przeprowadzone zostaną szkolenia dla 10 pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta na temat problematyki związanej z tworzeniem, realizacją i monitorowaniem planów gospodarki niskoemisyjnej;</li> 
Skasowano: <li>Przeprowadzona zostanie – jeśli zaistnieje taka konieczność – strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla Planu.</li> 
Skasowano: </ul> 
Skasowano: <strong>Całkowity koszt realizacji zadania to: 36 625,71 zł.</strong> 
Skasowano: Kwota otrzymanego dofinansowania wyniesie nie więcej niż: 31 131,85 zł 
Skasowano: Okres kwalifikowania wydatków rozpoczął się 31.07.2014 r. i zakończy się 
Skasowano: 30.09.2015 r. 
Skasowano: <strong>Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny, którego celem jest określenie wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Dokument ten będzie wyznaczać konkretne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.</strong>Dodano: <p><strong>Realizacja Projektu „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim” pozwoli osiągnąć następujące cele:</strong> </p><ul><li>uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gmin objętych Projektem,• stworzenie warunków do skanalizowania całej zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim,</li> <li>dociążenie zmodernizowanej w 2004r. oczyszczalni ścieków Karkoszka II,</li><li>poprawa atrakcyjności inwestycyjnej naszego regionu w sektorze usług i budownictwa mieszkaniowego, • poprawa jakości środowiska naturalnego.< /li></ul><p>< strong>Przedsięwzięcie przyczyni się do osiągnięcia celów pośrednich, wśród których należy wymienić przede wszystkim:</strong> </p><ul><li>przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej gmin poprzez podniesienie ich atrakcyjności osadniczo-gospodarczej (poprawa atrakcyjności inwestycyjnej w sektorze usług i budownictwa mieszkaniowego) ,</li><li>zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej obszaru,</li> <li>zapewnienie wzrostu konkurencyjności i promocji regionu oraz poprawy jakości środowiska naturalnego, co w efekcie przyczyni się do polepszenia standardu życia mieszkańców i zwiększenia możliwości inwestycyjnych, w szczególności w zakresie ochrony środowiska dla obecnych i przyszłych pokoleń.</li> </ul><p>Cele pośrednie i bezpośrednie przedsięwzięcia jak również rezultaty i produkty związane z przedmiotowym przedsięwzięciem zaprezentowane w załączonej tabeli</p><p> <strong>Zakres Projektu</strong></p><p>W ramach ww. Projektu realizowane bedą następujące zadania związane z rozbudową infrastruktury kanalizacyjnej: </p><ul><li>Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim, dzielnica Nowe Miasto oraz Stare Miasto;</li><li>Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim, dzielnica Jedłownik i Karkoszka;</li><li>Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim, dzielnica Radlin II cz. 1;</li><li>Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim, dzielnica Radlin II cz. 2;</li><li>Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Gorzyce, miejscowość Czyżowice;</ li><li>Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Gorzyce, miejscowość Gorzyczki;</li><li>Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie, dzielnica Biertułtowy; </li><li>Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie, dzielnice Reden i Wypandów;</li><li>Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie, dzielnica Obszary:<br />a). rozbudowa oraz modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie dzielnicy Obszary<br />b). budowa kolektora łączącego zlewnie dwóch oczyszczalni ścieków.<br />c). budowa przepompowni ścieków w ul. Napierskiego< /li><li>Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Marklowice, część zachodnia<br />a). Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Marklowice, część zachodnia, część 1<br />b). Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Marklowice, część zachodnia, część 2Długość sieci kanalizacji sanitarnej w podziale na poszczególne miejscowości kształtuje się następująco: </li></ul><p>Wodzisław Śląski – 49,4 km sieci kanalizacji sanitarnej w tym 1,7 km sieci modernizowanej. Na terenie Wodzisławia Śląskiego wybudowane zostaną także 3 przepompownie ścieków.</p> <p><strong>Radlin – 33,8 km sieci kanalizacji sanitarnej w tym 4 km sieci modernizowanej. Na terenie Radlina powstaną 2 przepompownie ścieków.</strong> </p><p>Gorzyce – 27,9 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 3 przepompownie ścieków.</p> <p>Marklowice – powstanie 14,9 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 2 przepompownie ścieków.</p> <p><strong>Podsumowując, wybudowanych zostanie łącznie ok. 126,0 km sieci w tym 5,8 km sieci modernizowanej oraz 10 przepompowni ścieków.</strong> </p><ul><li><a href="#">Harmonogram prac budowy kanalizacji w Radlinie (Biertułtowy, Obszary)</a></li><li><a href="#">Harmonogram prac budowy kanalizacji w Radlinie (Reden i Wypandów)</a></li></ul>
Skasowano: <img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/EURO-belka.jpg" alt="" width="1024" height="160"> 
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.