OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN
podatki

Nowe stawki podatku od nieruchomości

Podczas listopadowej sesji Rady Miejskiej została określona stawka dla budynków mieszkalnych lub ich części w zabudowie innej niż wielorodzinna, w których dla celów grzewczych zainstalowano wyłącznie ekologiczne źródła ciepła a na których zainstalowanie nie udzielono dotacji ze środków publicznych -stawka podatku od nieruchomości od 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi – 0,06 zł.

Przez ekologiczne źródła ciepła, o których jest mowa w uchwale należy rozumieć: pompę ciepła,

podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej, źródło ogrzewania wykorzystujące energię elektryczną, gaz, olej opałowy, a także biomasę i stałe paliwa kopalne w jednopaleniskowych wysokosprawnych kotłach niskoemisyjnych z automatycznym sposobem zasilania paliwem spełniających wymagania klasy 5 zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 lub ekoprojektu (ecodesign). Do wymienionych powyżej źródeł ciepła dopuszcza się posiadanie dodatkowo kominka, który nie może służyć jako podstawowe źródło ciepła.

 

Stawkę stosuje się do powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej lub takiej dla której stosuje się stawkę inną niż dla budynków mieszkalnych.

 

Podatnik chcąc skorzystać z prawa do zastosowania stawki dla budynków mieszkalnych lub ich części w zabudowie innej niż wielorodzinna, w których dla celów grzewczych zainstalowano wyłącznie ekologiczne źródła ciepła, a na których zainstalowanie nie udzielono dotacji ze środków publicznych, zobowiązany jest do złożenia:

1) informacji lub deklaracji dotyczących podatku od nieruchomości

2) oświadczenia, które jest dostępne na stronie UM Radlin w zakładce „Podatki” oraz w budynku A Urzędu Miasta w Referacie Księgowości Podatkowej pok.105.

Jednocześnie zostały uchwalone stawki podatku od nieruchomości na 2020 r. oraz zwolnień od tego podatku. Stawki podatku od środków transportowych na 2020 r. są takie same jak w roku 2019r.

 Wysokość stawek podatku od nieruchomości:

 

 

Rodzaj stawki

2020r.

Od budynków mieszkalnych

0,76zł / m²

Od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej:

-od 1 do 300 m² powierzchni użytkowej

- od różnicy ponad 300 m² powierzchni użytkowej

 

22,35 zł / m²

23,10 zł / m²

Od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

11,18 zł / m²

Od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych

4,87 zł / m²

Od pozostałych budynków

7,24 zł / m²

Od pozostałych gruntów

0,40 zł / m²

Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

0,91 zł / m²

Od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji

3,15 zł / m²

Od gruntów pod wodami powierzchniowymi od 1 ha powierzchni

4,80 zł / ha

Od gruntów dzierżawionych od Miasta Radlin ujętych w ewidencji gruntów jako tereny rekreacyjne – Bz

0,15zł / m²

 

Zwolnienia z podatku od nieruchomości:

 

  • grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako drogi (symbol „dr”), które nie zostały wyłączone z opodatkowania podatkiem od nieruchomości na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 4 ani nie zostały zwolnione z opodatkowania na podstawie art.7 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych – z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

  • grunty, budynki lub ich części wykorzystywane na działalność statutową polegającą na wykonywaniu zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej – za wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

 

 

 Rejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 2 185

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.