OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN
Radlin LOGO

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

UWAGA: To jest wersja strony utworzona dnia 21 listopada, 2019 @ 12:30.
Poniżej
można sprawdzić różnice między wersjami.


Ogłoszenie ws. naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Radlin na rok 2020 w dziedzinie kultury fizycznej i sportu; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; ochrony i promocji zdrowia; ekologii i ochrony zwierząt; działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Miasto Radlin na podstawie art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) zaprasza do zgłaszania osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, zwane dalej kandydatami, do bazy kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych Miasta Radlin w roku 2020 w zakresie:
a) kultury fizycznej i sportu,
b) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
c) ochrony i promocji zdrowia,
d) ekologii i ochrony zwierząt,
e) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

1. Celem jest dokonanie naboru członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowej.

2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.

3. Wymagania stawiane kandydatom:
W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

4. Oferty należy składać do dnia 10 grudnia 2019 roku zgodnie z formularzem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

- pisemnie na adres:
Urząd Miasta Radlin
Referat Rozwoju
ul. Rymera 15
44-310 Radlin
- lub faxem :
nr faxu 32 45 90 205
- lub e-mailem:
referatrozwoju@radlin.pl

Spośród złożonych ofert Burmistrz Radlina dokona wyboru co najmniej dwóch przedstawicieli ww. podmiotów. Wybrani członkowie Komisji zostaną poinformowani o tym fakcie telefonicznie najpóźniej do 30 grudnia 2019 roku

Do pobrania:[su_accordion] [su_spoiler title="Rejestr zmian dokumentu"]
  • Wersja utworzona dnia 21 listopada, 2019 @ 12:30 przez Katarzyna Macha
[printfriendly][/su_spoiler] [/su_accordion]


Porównanie wersji:

Brak różnic pomiędzy wersją strony utworzoną dnia 21 listopada, 2019 @ 12:30 a aktualną wersją dokumentu.

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej znaczniki oznaczone jako "su_accordion" i "su_spoiler..." oraz treść pomiędzy nimi (robocza lista wersji) wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.


Liczba odwiedzin niniejszej strony: 3 641

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.