OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN
logo_nowe

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie ws. naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Radlin w dziedzinie kultury fizycznej i sportu; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; ochrony i promocji zdrowia oraz ekologii i ochrony zwierząt.

Miasto Radlin na podstawie art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z póź. zm.) zaprasza do zgłaszania osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, zwane dalej kandydatami, do bazy kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych Miasta Radlin w roku 2019 w zakresie:
a) kultury fizycznej i sportu,
b) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
c) ochrony i promocji zdrowia,
d) ekologii i ochrony zwierząt.

1. Celem jest dokonanie naboru członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowej.

2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.

3. Wymagania stawiane kandydatom:
W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

4. Oferty należy składać do dnia 11 grudnia 2018 roku zgodnie z formularzem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

- pisemnie na adres:
Urząd Miasta Radlin
Referat Rozwoju
ul. Rymera 15
44-310 Radlin

- lub faxem :
nr faxu 32 45 90 205

- lub e-mailem:
referatrozwoju@radlin.pl

Spośród złożonych ofert Burmistrz Radlina dokona wyboru co najmniej dwóch przedstawicieli ww. podmiotów. Wybrani członkowie Komisji zostaną poinformowani o tym fakcie telefonicznie najpóźniej do 21 grudnia 2018 roku.

Załączniki:

- druk: 1 zalacznik nr 1 do ogloszenia

 

[printfriendly]

Rejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 1 829

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.