OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN
LOGO_KDR

Ogólnopolska “Karta Dużej Rodziny”

UWAGA: To jest wersja strony utworzona dnia 17 listopada, 2015 @ 14:50.
Poniżej
można sprawdzić różnice między wersjami.


Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.
Wymagane dokumenty:
Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów:
1)    w przypadku rodzica − dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci; (oświadczenie nr 1)
2)     w przypadku małżonka rodzica − dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
3)    w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia − akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
4)    w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia − dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce; (oświadczenie nr 2)
5)    w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia − dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
6)    w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
7)    w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej − oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. (oświadczenie nr 3)

Oświadczenia dołączone do wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.
Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, przedstawia się dokument potwierdzający tożsamość oraz, w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 18. roku życia, odpis aktu urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość.

Okazywanie odpisów aktu urodzenia lub dowodu osobistego dziecka nie jest wymagane
w przypadku posiadania aktualnego zameldowania na pobyt stały lub czasowy na terenie Radlina.

Miejsce złożenia dokumentów:
Wnioski można składać w Urzędzie Miasta Radlin III piętro, pok. 402.

Opłaty:
Karta jest wydawana bezpłatnie, natomiast wydanie duplikatu podlega opłacie w wysokości 9,21 zł

Wniosek:
Wzór wniosku o przyznanie Karty oraz wydanie jej duplikatu oraz wzory oświadczeń znajdują się w załącznikach.

Szczegółowych informacji na temat programu udziela Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Radlin. (tel.324590238).

Wykaz uprawnień przysługujących rodzinom wielodzietnym znajduje się na stronie  http://rodzina.gov.pl/. w zakładce „Duża rodzina”.

Niniejszy program nie wpływa na obowiązywanie samorządowych programów przyznających uprawnienia rodzinom wielodzietnym. W praktyce oznacza to, że jedna rodzina wielodzietna zamieszkała na terenie Miasta Radlin może posiadać dwie Karty: Kartę programu „Rodzina 3+” oraz Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.

 

 Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny – Radlin.

Oświadczenie nr 1 – dla obojga rodziców

Oświadczenie nr 2- uczęszczanie do szkoły dzieci pow. 18 roku życia (wypełnia rodzic)

Oświadczenie nr 2a – uczęszczanie do szkoły dzieci pow. 18 roku życia
 Oświadczenie nr 3 dla rodzin zastępczych
Opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.
Program Śląskie dla Rodziny

 eBilety MZK Jastrzębie Zdrój

Informator-Jak zostać Partnerem Karty Dużej Rodziny.[su_accordion] [su_spoiler title="Rejestr zmian dokumentu"] [printfriendly][/su_spoiler] [/su_accordion]


Porównanie wersji:

17 listopada, 2015 @ 14:50Aktualna wersja
Title
Ogrólnopolska "Karta Dużej Rodziny"  Ogólnopolska "Karta Dużej Rodziny"
<b><span style="font-weight: normal;">Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.</span></b> <p style="text-align: center;">"Karta Dużej Rodziny"</p>< p>&nbsp;</p>< p>Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych.< /p><p>Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu.</p><p>Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia.</p><p>Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).</ p><p>Wymagane dokumenty:</p> <p>Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów:</p><p>1) w przypadku rodzica − oświadczenie ,że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej<br />w stosunku do co najmniej trojga dzieci(załącznik ZKDR-03);</p><p>2) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia − oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce (załącznik ZKDR-01);</p><p>4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia − orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności (do wglądu);</p><p>5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (do wglądu);</p><p>6) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka − oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (załącznik ZKDR-02;</p><p>7) w przypadku wnioskowania o kartę elektroniczną - informację o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych (załącznik ZKDR-04).</p> <p>&nbsp;</p><p>W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL składając wniosek o przyznanie KDR, przedstawia się także oryginały lub odpisy następujących dokumentów:< /p><p>&nbsp;</p><p>1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;</p><p>2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa; </p><p>&nbsp;</p><p>3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument</p>< p>potwierdzający tożsamość;</p><p>4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;</p><p>5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu</p><p> niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.< /p><p>&nbsp;< /p><p>Cudzoziemcy, poza dokumentami wymaganymi od obywateli polskich przy składaniu</p><p>wniosku o przyznanie KDR, są zobowiązani okazać dokument potwierdzający prawo do</p><p>zamieszkania na terytorium RP.</p><p>&nbsp; </p><p>Osoby niepełnosprawne mogą zostać poproszone o przedstawienie orzeczenia o znacznym</p><p>lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.< /p><p>&nbsp;< /p><p>Oświadczenia dołączone do wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.< /p><p>&nbsp;< /p><p>Miejsce złożenia dokumentów:< /p><p>Wnioski można składać w Urzędzie Miasta Radlin III piętro, pok. 402.</p><p>&nbsp; </p><p>Opłaty: </p><p>Karta jest wydawana bezpłatnie, natomiast wydanie duplikatu oraz dodatkowej formy Karty podlega opłacie w wysokości</p><p>9,21 zł - za dodatkową formę Karty oraz 9,40 zł za duplikat.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Wniosek:</p><p>Wzór wniosku o przyznanie Karty oraz wydanie jej duplikatu oraz wzory oświadczeń znajdują się w załącznikach.< /p><p>Szczegółowych informacji na temat programu udziela Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Radlin. (tel.324590238) .</p><p>Wykaz uprawnień przysługujących rodzinom wielodzietnym znajduje się na stronie http://rodzina.gov.pl/. w zakładce „Duża rodzina”.</ p><p>&nbsp;</ p><p>Niniejszy program nie wpływa na obowiązywanie samorządowych programów przyznających uprawnienia rodzinom wielodzietnym. W praktyce oznacza to, że jedna rodzina wielodzietna zamieszkała na terenie Miasta Radlin może posiadać dwie Karty: Kartę programu „Rodzina 3+” oraz Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.</p>< p> <strong>Załączniki< /strong>:</p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2015/ 11/1.-wniosek- o-przyznanie- karty.pdf">1. wniosek o przyznanie karty</a></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2015/ 11/2.-Oświadczenie- dotyczące-wladzy- rodzicielskiej- ZKDR-03.pdf">2. Oświadczenie dotyczące wladzy rodzicielskiej ZKDR -03</a></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2015/ 11/3.-Oświadczenie- o-kontynuowaniu- nauki-ZDKR-01.pdf">3. Oświadczenie o kontynuowaniu nauki ZDKR -01</a></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2015/ 11/4.-Oświadczenie- o-pozostawaniu- w-dotychczasowej- rodzinie-zastępczej- ZDKR-02.pdf">4. Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej ZDKR-02</a></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2015/ 11/5.-Załącznik.- Informacje-o- karcie-elektronicznej- ZDKR-04.pdf">5. Załącznik. Informacje o karcie elektronicznej ZDKR-04</a></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2015/ 11/6.-Opłata- za-wydanie-duplikatu-Karty- Dużej-Rodziny- lub-wydanie- Karty-w-dodatkowej- formie-2.odt">6. Opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny lub wydanie Karty w dodatkowej formie-2</a></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2015/ 11/7.-Informacje- o-Karcie-elektronicznej.odt">7. Informacje o Karcie elektronicznej< /a></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2015/ 11/8.-Program- Śląskie-dla- Rodziny1.pdf">8. Program Śląskie dla Rodziny</a></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2015/ 11/9.-Informator- Jak-zostać-Partnerem-Karty- Dużej-Rodziny..pdf">9. Informator-Jak zostać Partnerem Karty Dużej Rodziny.</a>< /p><p>&nbsp;</p>
Wymagane dokumenty:  
Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów:  
1)    w przypadku rodzica − dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci; (oświadczenie nr 1)  
2)     w przypadku małżonka rodzica − dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;  
3)    w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia − akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;  
4)    w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia − dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce; (oświadczenie nr 2)  
5)    w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia − dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;  
6)    w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;  
7)    w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej − oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. (oświadczenie nr 3)  
Oświadczenia dołączone do wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.  
Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, przedstawia się dokument potwierdzający tożsamość oraz, w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 18. roku życia, odpis aktu urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość.  
Okazywanie odpisów aktu urodzenia lub dowodu osobistego dziecka nie jest wymagane  
w przypadku posiadania aktualnego zameldowania na pobyt stały lub czasowy na terenie Radlina.  
Miejsce złożenia dokumentów:  
Wnioski można składać w Urzędzie Miasta Radlin III piętro, pok. 402.  
Opłaty:  
Karta jest wydawana bezpłatnie, natomiast wydanie duplikatu podlega opłacie w wysokości 9,21 zł  
Wniosek:  
Wzór wniosku o przyznanie Karty oraz wydanie jej duplikatu oraz wzory oświadczeń znajdują się w załącznikach.  
Szczegółowych informacji na temat programu udziela Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Radlin. (tel.324590238).  
Wykaz uprawnień przysługujących rodzinom wielodzietnym znajduje się na stronie  http://rodzina.gov.pl/. w zakładce „Duża rodzina”.  
Niniejszy program nie wpływa na obowiązywanie samorządowych programów przyznających uprawnienia rodzinom wielodzietnym. W praktyce oznacza to, że jedna rodzina wielodzietna zamieszkała na terenie Miasta Radlin może posiadać dwie Karty: Kartę programu „Rodzina 3+” oraz Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.  
&nbsp;  
<a href="http:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2015/ 11/1.-Wniosek- o-wydanie-Karty- Dużej-Rodziny- Radlin..pdf"> Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny - Radlin.</a>  
<a href="http:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2015/ 11/2.-Oświadczenie- nr-1-dla-obojga- rodziców.odt" >Oświadczenie nr 1 - dla obojga rodziców</a>  
<a href="http:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2015/ 11/3.-Oświadczenie- nr-2-uczęszczanie-do-szkoły- dzieci-pow.-18- roku-życia- wypełnia-rodzic.odt"> Oświadczenie nr 2- uczęszczanie do szkoły dzieci pow. 18 roku życia (wypełnia rodzic)</a>  
<a href="http:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2015/ 11/4.-Oświadczenie- nr-2a-uczęszczanie-do-szkoły- dzieci-pow.-18- roku-życia.odt" >Oświadczenie nr 2a - uczęszczanie do szkoły dzieci pow. 18 roku życia</a>  
<a href="http:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2015/ 11/5.-Oświadczenie- nr-3-dla-rodzin- zastępczych.odt" > Oświadczenie nr 3 dla rodzin zastępczych</a>  
<a href="http:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2015/ 11/7.-Opłata- za-wydanie-duplikatu-Karty- Dużej-Rodziny..odt">Opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.</a>  
<a href="http:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2015/ 11/8.-Program- Śląskie-dla- Rodziny.pdf">Program Śląskie dla Rodziny</a>  
<a href="http:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2015/ 11/9.-eBilety- MZK-Jastrzębie- Zdrój.pdf"> eBilety MZK Jastrzębie Zdrój</a>  
<a href="http:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2015/ 11/10.-Informator- Jak-zostać-Partnerem-Karty- Dużej-Rodziny..pdf" >Informator-Jak zostać Partnerem Karty Dużej Rodziny.</a>  


Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji znaczniki oznaczone jako "su_accordion" i "su_spoiler..." oraz treść pomiędzy nimi (robocza lista wersji) wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 3 224

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2009.