OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Ogólnopolska “Karta Dużej Rodziny”

UWAGA: To jest wersja strony utworzona dnia 1 marca, 2018 @ 8:33.
Poniżej
można sprawdzić różnice między wersjami.


“Karta Dużej Rodziny”

 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu.

Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia.

Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).

Wymagane dokumenty:

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów:

1) w przypadku rodzica − oświadczenie ,że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej
w stosunku do co najmniej trojga dzieci(załącznik ZKDR-03);

2) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia − oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce (załącznik ZKDR-01);

4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia − orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności (do wglądu);

5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (do wglądu);

6) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka − oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (załącznik ZKDR-02;

7) w przypadku wnioskowania o kartę elektroniczną – informację o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych (załącznik ZKDR-04).

 

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL składając wniosek o przyznanie KDR, przedstawia się także oryginały lub odpisy następujących dokumentów:

 

1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;

2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

 

3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument

potwierdzający tożsamość;

4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;

5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu

niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.

 

Cudzoziemcy, poza dokumentami wymaganymi od obywateli polskich przy składaniu

wniosku o przyznanie KDR, są zobowiązani okazać dokument potwierdzający prawo do

zamieszkania na terytorium RP.

 

Osoby niepełnosprawne mogą zostać poproszone o przedstawienie orzeczenia o znacznym

lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

 

Oświadczenia dołączone do wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Wnioski można składać w Urzędzie Miasta Radlin III piętro, pok. 402.

 

Opłaty:

Karta jest wydawana bezpłatnie, natomiast wydanie duplikatu oraz dodatkowej formy Karty podlega opłacie w wysokości

9,21 zł – za dodatkową formę Karty oraz 9,40 zł za duplikat.

 

Wniosek:

Wzór wniosku o przyznanie Karty oraz wydanie jej duplikatu oraz wzory oświadczeń znajdują się w załącznikach.

Szczegółowych informacji na temat programu udziela Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Radlin. (tel.324590238).

Wykaz uprawnień przysługujących rodzinom wielodzietnym znajduje się na stronie http://rodzina.gov.pl/. w zakładce „Duża rodzina”.

 

Niniejszy program nie wpływa na obowiązywanie samorządowych programów przyznających uprawnienia rodzinom wielodzietnym. W praktyce oznacza to, że jedna rodzina wielodzietna zamieszkała na terenie Miasta Radlin może posiadać dwie Karty: Kartę programu „Rodzina 3+” oraz Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.

 Załączniki:

1. wniosek o przyznanie karty

2. Oświadczenie dotyczące wladzy rodzicielskiej ZKDR -03

3. Oświadczenie o kontynuowaniu nauki ZDKR -01

4. Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej ZDKR-02

5. Załącznik. Informacje o karcie elektronicznej ZDKR-04

6. Opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny lub wydanie Karty w dodatkowej formie-2

7. Informacje o Karcie elektronicznej

8. Program Śląskie dla Rodziny

9. Informator-Jak zostać Partnerem Karty Dużej Rodziny.

 [su_accordion] [su_spoiler title="Rejestr zmian dokumentu"] [printfriendly][/su_spoiler] [/su_accordion]


Porównanie wersji:

1 marca, 2018 @ 8:33Aktualna wersja
<p style="text-align: center;">"Karta Dużej Rodziny"</p>< p>&nbsp;</p>< p>Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych.< /p><p>Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu.</p><p>Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia.</p><p>Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).</ p><p>Wymagane dokumenty:</p> <p>Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów:</p><p>1) w przypadku rodzica − oświadczenie ,że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej<br />w stosunku do co najmniej trojga dzieci(załącznik ZKDR-03);</p><p>2) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia − oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce (załącznik ZKDR-01);</p><p>4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia − orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności (do wglądu);</p><p>5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (do wglądu);</p><p>6) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka − oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (załącznik ZKDR-02;</p><p>7) w przypadku wnioskowania o kartę elektroniczną - informację o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych (załącznik ZKDR-04).</p> <p>&nbsp;</p><p>W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL składając wniosek o przyznanie KDR, przedstawia się także oryginały lub odpisy następujących dokumentów:< /p><p>&nbsp;</p><p>1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;</p><p>2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa; </p><p>&nbsp;</p><p>3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument</p>< p>potwierdzający tożsamość;</p><p>4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;</p><p>5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu</p><p> niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.< /p><p>&nbsp;< /p><p>Cudzoziemcy, poza dokumentami wymaganymi od obywateli polskich przy składaniu</p><p>wniosku o przyznanie KDR, są zobowiązani okazać dokument potwierdzający prawo do</p><p>zamieszkania na terytorium RP.</p><p>&nbsp; </p><p>Osoby niepełnosprawne mogą zostać poproszone o przedstawienie orzeczenia o znacznym</p><p>lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.< /p><p>&nbsp;< /p><p>Oświadczenia dołączone do wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.< /p><p>&nbsp;< /p><p>Miejsce złożenia dokumentów:< /p><p>Wnioski można składać w Urzędzie Miasta Radlin III piętro, pok. 402.</p><p>&nbsp; </p><p>Opłaty: </p><p>Karta jest wydawana bezpłatnie, natomiast wydanie duplikatu oraz dodatkowej formy Karty podlega opłacie w wysokości</p><p>9,21 zł - za dodatkową formę Karty oraz 9,40 zł za duplikat.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Wniosek:</p><p>Wzór wniosku o przyznanie Karty oraz wydanie jej duplikatu oraz wzory oświadczeń znajdują się w załącznikach.< /p><p>Szczegółowych informacji na temat programu udziela Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Radlin. (tel.324590238) .</p><p>Wykaz uprawnień przysługujących rodzinom wielodzietnym znajduje się na stronie http://rodzina.gov.pl/. w zakładce „Duża rodzina”.</ p><p>&nbsp;</ p><p>Niniejszy program nie wpływa na obowiązywanie samorządowych programów przyznających uprawnienia rodzinom wielodzietnym. W praktyce oznacza to, że jedna rodzina wielodzietna zamieszkała na terenie Miasta Radlin może posiadać dwie Karty: Kartę programu „Rodzina 3+” oraz Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.</p>< p> <strong>Załączniki< /strong>:</p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2015/ 11/1.-wniosek- o-przyznanie- karty.pdf">1. wniosek o przyznanie karty</a></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2015/ 11/2.-Oświadczenie- dotyczące-wladzy- rodzicielskiej- ZKDR-03.pdf">2. Oświadczenie dotyczące wladzy rodzicielskiej ZKDR -03</a></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2015/ 11/3.-Oświadczenie- o-kontynuowaniu- nauki-ZDKR-01.pdf">3. Oświadczenie o kontynuowaniu nauki ZDKR -01</a></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2015/ 11/4.-Oświadczenie- o-pozostawaniu- w-dotychczasowej- rodzinie-zastępczej- ZDKR-02.pdf">4. Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej ZDKR-02</a></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2015/ 11/5.-Załącznik.- Informacje-o- karcie-elektronicznej- ZDKR-04.pdf">5. Załącznik. Informacje o karcie elektronicznej ZDKR-04</a></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2015/ 11/6.-Opłata- za-wydanie-duplikatu-Karty- Dużej-Rodziny- lub-wydanie- Karty-w-dodatkowej- formie-2.odt">6. Opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny lub wydanie Karty w dodatkowej formie-2</a></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2015/ 11/7.-Informacje- o-Karcie-elektronicznej.odt">7. Informacje o Karcie elektronicznej< /a></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2015/ 11/8.-Program- Śląskie-dla- Rodziny1.pdf">8. Program Śląskie dla Rodziny</a></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2015/ 11/9.-Informator- Jak-zostać-Partnerem-Karty- Dużej-Rodziny..pdf">9. Informator-Jak zostać Partnerem Karty Dużej Rodziny.</a>< /p><p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong>Kliknij na obrazek:</strong> </p><p>&nbsp;</p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/ karta-duzej- rodziny/"><img class="wp-image-1905 size-medium aligncenter" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2015/ 11/LOGO_KDR- 300x256.jpg" alt="LOGO_KDR" width="300" height="256" /></a></p>


Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji znaczniki oznaczone jako "su_accordion" i "su_spoiler..." oraz treść pomiędzy nimi (robocza lista wersji) wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 3 748

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.