OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN
LOGO_KDR

Ogólnopolska “Karta Dużej Rodziny”

“Karta Dużej Rodziny”

 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu.

Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia.

Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).

Wymagane dokumenty:

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów:

1) w przypadku rodzica − oświadczenie ,że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej
w stosunku do co najmniej trojga dzieci(załącznik ZKDR-03);

2) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia − oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce (załącznik ZKDR-01);

4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia − orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności (do wglądu);

5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (do wglądu);

6) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka − oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (załącznik ZKDR-02;

7) w przypadku wnioskowania o kartę elektroniczną – informację o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych (załącznik ZKDR-04).

 

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL składając wniosek o przyznanie KDR, przedstawia się także oryginały lub odpisy następujących dokumentów:

 

1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;

2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

 

3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument

potwierdzający tożsamość;

4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;

5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu

niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.

 

Cudzoziemcy, poza dokumentami wymaganymi od obywateli polskich przy składaniu

wniosku o przyznanie KDR, są zobowiązani okazać dokument potwierdzający prawo do

zamieszkania na terytorium RP.

 

Osoby niepełnosprawne mogą zostać poproszone o przedstawienie orzeczenia o znacznym

lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

 

Oświadczenia dołączone do wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Wnioski można składać w Urzędzie Miasta Radlin III piętro, pok. 402.

 

Opłaty:

Karta jest wydawana bezpłatnie, natomiast wydanie duplikatu oraz dodatkowej formy Karty podlega opłacie w wysokości

9,21 zł – za dodatkową formę Karty oraz 9,40 zł za duplikat.

 

Wniosek:

Wzór wniosku o przyznanie Karty oraz wydanie jej duplikatu oraz wzory oświadczeń znajdują się w załącznikach.

Szczegółowych informacji na temat programu udziela Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Radlin. (tel.324590238).

Wykaz uprawnień przysługujących rodzinom wielodzietnym znajduje się na stronie http://rodzina.gov.pl/. w zakładce „Duża rodzina”.

 

Niniejszy program nie wpływa na obowiązywanie samorządowych programów przyznających uprawnienia rodzinom wielodzietnym. W praktyce oznacza to, że jedna rodzina wielodzietna zamieszkała na terenie Miasta Radlin może posiadać dwie Karty: Kartę programu „Rodzina 3+” oraz Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.

 Załączniki:

1. wniosek o przyznanie karty

2. Oświadczenie dotyczące wladzy rodzicielskiej ZKDR -03

3. Oświadczenie o kontynuowaniu nauki ZDKR -01

4. Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej ZDKR-02

5. Załącznik. Informacje o karcie elektronicznej ZDKR-04

6. Opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny lub wydanie Karty w dodatkowej formie-2

7. Informacje o Karcie elektronicznej

8. Program Śląskie dla Rodziny

9. Informator-Jak zostać Partnerem Karty Dużej Rodziny.

 Rejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 3 123

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2009.