OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN
LOGO_KDR

Ogrólnopolska “Karta Dużej Rodziny”

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.
Wymagane dokumenty:
Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów:
1)    w przypadku rodzica − dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci; (oświadczenie nr 1)
2)     w przypadku małżonka rodzica − dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
3)    w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia − akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
4)    w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia − dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce; (oświadczenie nr 2)
5)    w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia − dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
6)    w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
7)    w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej − oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. (oświadczenie nr 3)

Oświadczenia dołączone do wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.
Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, przedstawia się dokument potwierdzający tożsamość oraz, w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 18. roku życia, odpis aktu urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość.

Okazywanie odpisów aktu urodzenia lub dowodu osobistego dziecka nie jest wymagane
w przypadku posiadania aktualnego zameldowania na pobyt stały lub czasowy na terenie Radlina.

Miejsce złożenia dokumentów:
Wnioski można składać w Urzędzie Miasta Radlin III piętro, pok. 402.

Opłaty:
Karta jest wydawana bezpłatnie, natomiast wydanie duplikatu podlega opłacie w wysokości 9,21 zł

Wniosek:
Wzór wniosku o przyznanie Karty oraz wydanie jej duplikatu oraz wzory oświadczeń znajdują się w załącznikach.

Szczegółowych informacji na temat programu udziela Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Radlin. (tel.324590238).

Wykaz uprawnień przysługujących rodzinom wielodzietnym znajduje się na stronie  http://rodzina.gov.pl/. w zakładce „Duża rodzina”.

Niniejszy program nie wpływa na obowiązywanie samorządowych programów przyznających uprawnienia rodzinom wielodzietnym. W praktyce oznacza to, że jedna rodzina wielodzietna zamieszkała na terenie Miasta Radlin może posiadać dwie Karty: Kartę programu „Rodzina 3+” oraz Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.

 

 Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny – Radlin.

Oświadczenie nr 1 – dla obojga rodziców

Oświadczenie nr 2- uczęszczanie do szkoły dzieci pow. 18 roku życia (wypełnia rodzic)

Oświadczenie nr 2a – uczęszczanie do szkoły dzieci pow. 18 roku życia
 Oświadczenie nr 3 dla rodzin zastępczych
Opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.
Program Śląskie dla Rodziny

Informator jak zostać partnerem Karty Dużej RodzinyRejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 2 295

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2009.