OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Konsultacje społeczne: zasady udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli

Ogłoszenie konsultacji w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom zatrudnionym w placówkach prowadzonych przez Miasto Radlin

Na podstawie art. 5 ust. l i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w
Radlinie nr S.0007.043.2015 z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji
Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom zatrudnionym w placówkach prowadzonych przez Miasto Radlin. Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie umieszczenia projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Miasta Radlin w zakładce „Konsultacje społeczne”. Ustala się termin rozpoczęcia konsultacji społecznych na dzień 15 marca 2019 r., a termin zakończenia na dzień 22 marca 2019 r.

 

Rady działalności pożytku publicznego lub organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać

pisemne uwagi do w/w projektu uchwały za pomocą:
1) faxu, na nr 32 4590205,
2) e-maila, na adres edukacja@radlin.pl,
3) pisma wysłanego na adres – Urząd Miasta Radlin, ul. Rymera 15, 44-310 Radlin (decyduje data
wpływu do Urzędu).

Do  pobrania:Rejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 246

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.