OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Konsultacje społeczne: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli

 

1. Na podstawie art. 5 ust. l i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Radlinie nr S.0007.043.2015 z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji.
2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Radlin przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
3. Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie umieszczenia projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Miasta Radlin w zakładce „Konsultacje społeczne”.

4. Ustala się termin rozpoczęcia konsultacji społecznych na dzień 11 lutego 2019 r., a termin zakończenia na dzień 18 lutego 2019 r.
5.
Rady działalności pożytku publicznego lub organizacje pozarządowe i podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie mogą zgłaszać pisemne uwagi do ww. projektu uchwały za pomocą:

1) faxu, na nr 32 4590205,
2) e-maila, na adres edukacja@radlin.pl,
3) pisma wysłanego na adres – Urząd Miasta Radlin, ul. Rymera 15, 44-310 Radlin (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

Do pobrania:

Projekt uchwały

 Rejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 171

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.