OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr S.0007.099.2019 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości dotyczącego rurociągów sieci kanalizacyjnej

Burmistrz Radlina zarządza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr S.0007.099.2019 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości dotyczącego rurociągów sieci kanalizacyjnej.

Na podstawie art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.) oraz § 3  i § 4   uchwały Nr S.0007.043.2015 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 maja 2015r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie uchylenia uchwały nr S.0007.099.2019 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości dotyczącego rurociągów sieci kanalizacyjnej.

Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie umieszczenia projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Miasta Radlin w zakładce „Konsultacje społeczne”.

Ustala się termin rozpoczęcia konsultacji społecznych  na dzień 28 października 2019r., a termin zakończenia na dzień 4 listopada 2019r.

Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnego wyrażenia opinii za pomocą:
1) faxu – na nr 32/ 4590205,
2) e-maila – na adres biurorady@radlin.pl,
3) pisma wysłanego na adres – Urząd Miasta Radlin, ul. Rymera 15, 44-310 Radlin (decyduje data wpływu do Urzędu).

Do pobrania:Rejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 239

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.