OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Konsultacje społ.: zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu”

Burmistrz Radlina ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr S.0007.095.2018 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023


na podstawie art. 5 ust. l i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz § 3 i 4 uchwały Rady Miejskiej w Radlinie nr S.0007.043.2015 z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji przekazuje się do konsultacji projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały Nr S.0007.095.2018 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

 

 

Konsultacje przeprowadza się w formie umieszczenia projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Miasta Radlin w zakładce „Konsultacje społeczne”. Ustala się termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 18 stycznia 2019 r., a termin zakończenia na dzień 25 stycznia 2019 r.

 

Rady działalności pożytku publicznego lub organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać pisemne uwagi do ww. projektu uchwały za pomocą:

  1. faxu, na nr 32 456 72 31,

  2. e-maila, na adres: ops@radlin.pl, biurorady@radlin.pl,

  3. pisma wysłanego na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie, ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin (decyduje data wpływu do Ośrodka).

 

Do pobrania:

 Rejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 296

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.