OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Konsultacje społeczne: programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Radlina ogłasza konsultacje społeczne programu współpracy Miasta Radlin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Na podstawie art. 5 ust. l i ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z póź. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Radlinie nr S.0007.043.2015 z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji.

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie programu współpracy Miasta Radlin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020.

2. Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie umieszczenia projektu uchwały na stronie internetowej Miasta, która jest jednocześnie BIP, tablicy ogłoszeń (z możliwością pisemnego wniesienia uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: referatrozwoju@radlin.pl, przedłożenia uwag w wersji papierowej w kancelarii Urzędu Miasta w Radlinie – Referat Rozwoju ul. Rymera 15, 44-310 Radlin, fax-u na nr (32) 45 90 205 – decyduje data wpływu do 10.10.2019 roku) oraz poprzez organizację spotkań w dniu 1 października 2019 roku.

3. Ustala się termin rozpoczęcia konsultacji społecznych na dzień 25 września 2019 r., a termin zakończenia na dzień 10 października 2019 roku.

4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju. 5. Zarządzenie wchodzi w życie w dniem podpisania.

Do pobrania:

Wyniki konsultacji:Rejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 274

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.