OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Konsultacje dotyczące programu “Słoneczny Radlin”

Na podstawie art. 5 ust. l i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Radlinie nr S.0007.043.2015 z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji.

Przedmiotem konsultacji jest projekt Zarządzenia Burmistrza Radlina w sprawie regulaminu dotyczącego realizacji projektu pn. „Słoneczny Radlin”, planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie umieszczenia projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Miasta Radlin w zakładce „Konsultacje społeczne”.

Ustala się termin rozpoczęcia konsultacji społecznych na dzień 23 lutego 2018 r., a termin zakończenia na dzień 2 marca 2018 r.

Rady działalności pożytku publicznego lub organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać pisemne uwagi do w/w projektu uchwały za pomocą:

 

1) faxu, na nr 32 4590205,

2) e-maila, na adres mweglorz@radlin.pl ,

3) pisma wysłanego na adres – Urząd Miasta Radlin, ul. Rymera 15, 44-310 Radlin (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

Pliki do pobrania:Rejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 1 199

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.