OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN
kdr-logo-male

KARTA DUŻEJ RODZINY – ZMIANA WZORU WNIOSKU

Z dniem 1 sierpnia 2017 r. w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785, z późn. zm.) zmianie uległo brzmienie art. 22 w zakresie określenia wzoru wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu. Dotychczas wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu mógł zostać złożony wyłącznie na wzorze określonym w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy. Obecnie określony jest zakres danych, jakie mają być podane we wniosku. Oznacza to, że wniosek można złożyć na dowolnym wzorze, musi jednak spełniać wymogi wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego, czyli zawierać określenie żądania, wskazanie osoby składającej wniosek oraz jej podpis, jak również dane wskazane w przywołanym wyżej rozporządzeniu, czyli informację, czy wniosek dotyczy przyznania Karty, czy wydania jej duplikatu, oraz następujące dane dotyczące członków rodziny wielodzietnej:

1) imiona i nazwisko;
2) imiona i nazwiska rodowe rodziców dziecka;
3) datę urodzenia;
4) miejsce zamieszkania lub pobytu;
5) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub pobytu;
6) numer PESEL;
7) numer dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie posiadają numeru PESEL;
8) informację o zawarciu związku małżeńskiego – w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica;
9) stopień pokrewieństwa z członkami rodziny;
10) informacje o uczęszczaniu dziecka do szkół i placówek oświatowych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1927 i 1984 oraz z 2017 r. poz. 60, 777, 949 i 1428), okresie uczęszczania, typie lub rodzaju instytucji oraz nazwie i adresie siedziby instytucji, do której dziecko uczęszcza;
11) informacje o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej, okresie uczęszczania oraz nazwie i adresie siedziby szkoły wyższej, do której dziecko uczęszcza;
12) informacje o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym informacje o okresie, na jaki zostało wydane orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – w przypadku dziecka;
13) informację o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej;
14) informację o pozostawaniu dziecka w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
15) informację, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej lub ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do dzieci wskazanych we wniosku;
16) informację o dochodach członków rodziny wielodzietnej – w przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785, z późn. zm.);
17) adres poczty elektronicznej i numer telefonu osoby składającej wniosek – o ile wnioskodawca je posiada lub o ile obowiązek ich podania wynika z ustawy.

 

Składając wniosek o przyznanie Karty, wnioskujący przedstawia w szczególności:

1) w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
2) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
3) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
4) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o którym mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opracowało przykładowy wzór wniosku oraz oświadczeń. Przykładowy wniosek można pobrać z naszej strony internetowej (poniżej) lub w Wydziale Edukacji i Spraw i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Radlin w pok. 402.

 

 

 Rejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 1 157

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2009.