OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN
Radlin LOGO

Informacja o zasadach składania wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na cele edukacyjne

Informacja o zasadach
składania wniosków o udzielenie pomocy materialnej
o charakterze socjalnym na cele edukacyjne

1.Od 31 sierpnia 2018 roku w Miejskim Zespole Obsługi Placówek w Radlinie ( budynek Urzędu Miasta Radlin ul. Rymera 15, III piętro pokój 401) można pobierać wzory wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2019/2020, przeznaczoną na cele edukacyjne, która jest udzielana jako stypendium szkolne lub zasiłek szkolny. Pomoc ta jest udzielana w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Nie jest przeznaczona na zaspokojenie bieżących potrzeb życiowych ucznia, takich jak jedzenie, ubranie, leczenie, itp.

2.Pomoc może być przyznana :
 1/ uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia,
2/ wychowankom publicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, oraz upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami – do czasu realizacji obowiązku nauki (18 lat),
3/ uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki (18 lat)
4/słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Podstawowym warunkiem otrzymania pomocy jest trudna sytuacja materialna w rodzinie ucznia, w której miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 528,oo zł.  Do dochodu nie wlicza się dochodu uzyskanego z tytułu świadczeń wychowawczych (popularne „500+”). Wszystkie, wymagane, dokumenty, potwierdzające dochody w rodzinie ucznia dostarcza wnioskodawca.

Stypendium może być przyznane na okres roku szkolnego, a wypłacane za okresy miesięczne (np. przez miesiąc, dwa, trzy… sześć, siedem, maksymalnie 9 (słuchacze kolegiów) lub 10 miesięcy (uczniowie) miesięcy. Forma stypendium i terminy jego realizacji określona zostanie w wydanej decyzji.

Podstawą prawną udzielania pomocy są :
1. Rozdział 8a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj.: Dz. U. z 2019r poz. 1481)
2. Uchwała Nr BRM-0150/XXXV/230/2005 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Radlin (Dz.Urz. Woj. Śląskiego Nr 61 poz. 1565)
3. Uchwała Nr BRM-0150/XXXVI/236/2005 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Radlinie do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie udzielania uczniom zamieszkałym na terenie Radlina pomocy materialnej o charakterze socjalnym (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 75 poz. 2006).

Zasiłek szkolny może być przyznany, gdy uczeń znajduje się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

Wniosek o pomoc mogą złożyć:
1. Rodzic, opiekun prawny niepełnoletniego ucznia.
2. Pełnoletni uczeń/ słuchacz kolegium
3. Dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń/ słuchacz
W związku z tym, że pomoc jest przeznaczona na konkretne cele edukacyjne, po jej przyznaniu, należy udokumentować, że została przeznaczona na wydatki związane z potrzebami edukacyjnymi ucznia (faktury, rachunki, umowy. imienne bilety okresowe, dowody wpłat, itp.).

Wnioski o udzielenie pomocy w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020, należy składać w Miejskim Zespole Obsługi Placówek Oświatowym w Radlinie (budynek Urzędu Miasta Radlin, III piętro pokój 401) w nieprzekraczalnym terminie :
 1/ uczniowie szkół i wychowankowie ośrodków – do 15 września 2019r.
 2/ słuchacze kolegiów – do 15 października 2019r.

Dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi
Placówek Oświatowych w Radlinie

Radlin, dnia 16.08.2019r.Rejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 179

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.