OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN
logo tło

Drugi przetarg ustny nieograniczony: sprzedaż prawa własności nieruchomości przy ul. Kominka

UWAGA: To jest wersja strony utworzona dnia 1 lutego, 2019 @ 12:57.
Poniżej
można sprawdzić różnice między wersjami.


BURMISTRZ RADLINA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Radlinie

przy ul. ks. Kardynała Bolesława Kominka

 

 

działka nr: 4600/241 o pow. 0,2420 ha obręb: Radlin, mapa 2, KW GL1W/00014577/7

 

Cena wywoławcza: 85 000,00 zł + 23 % VAT Wadium: 8 500,00 zł

 

Dział III i IV ww. księgi wieczystej są wolne od wpisów.

W planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Radlin ww. nieruchomość położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej o symbolu 24 MU oraz w terenach dróg publicznych klasy zbiorczej o symbolu 2 KDZ.Przedmiotowa działka nie jest objęta strefą rewitalizacji.

 

Ww. nieruchomość stanowi działkę budowlaną o nieregularnym kształcie i płaskim ukształtowaniu terenu, która posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Kominka. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa jednorodzinna i budynki byłej piekarni. Nieruchomość posiada dostęp do uzbrojenia w sieci: elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i telekomunikacyjnej. Na działce rosną samosiejki. W przypadku konieczności wycięcia istniejącego drzewostanu nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do jego zgłoszenia Burmistrzowi Radlina.

 

Przetarg odbędzie się dnia 4 marca 2019r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej budynku C Urzędu Miasta Radlin przy ul. Rymera 15

 

Wadium w wyżej podanej wysokości z podaniem nr działki należy wnieść w pieniądzu na rachunek Urzędu Miasta Radlin:

Bank Spółdzielczy

nr rachunku 69 8470 0001 2001 0042 2365 0002

w terminie do dnia 28 lutego 2019r.

 

Za datę wniesienia wadium uznaje się dzień wpływu wymaganej kwoty na wskazany rachunek.

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedłożyć Komisji Przetargowej:

- oryginał dowodu wpłaty wadium

- dowód tożsamości

- aktualny wypis z rejestru sądowego i stosowne pełnomocnictwa – w przypadku osób prawnych.

Cudzoziemcy, w przypadku wygrania przetargu, zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę MSWiA na nabycie oznaczonej nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda taka jest wymagana.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Osobom, które przetargu nie wygrały wadium zostanie zwrócone na podane konto nie później, niż przed upływem trzech dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Osiągnięta w przetargu cena płatna jest jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Opłaty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Radlin, ul. Rymera 15 tel. 32 4590253 lub 32 4590254.

Burmistrz Radlina zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.

 

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w siedzibie Urzędu Miasta, na stronie internetowej www.radlin.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 [su_accordion] [su_spoiler title="Rejestr zmian dokumentu"]
  • Wersja utworzona dnia 1 lutego, 2019 @ 12:57 przez Marek Gajda
[printfriendly][/su_spoiler] [/su_accordion]


Porównanie wersji:

Brak różnic pomiędzy wersją strony utworzoną dnia 1 lutego, 2019 @ 12:57 a aktualną wersją dokumentu.

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej znaczniki oznaczone jako "su_accordion" i "su_spoiler..." oraz treść pomiędzy nimi (robocza lista wersji) wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.


Liczba odwiedzin niniejszej strony: 2 382

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.