Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 1 grudnia 2021 o 12:22:37. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Urząd Miasta Radlin zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do miejskiej strony internetowej tj. www.miasto.radlin.pl (dostępnej również pod adresem www.radlin.pl) oraz wszystkich miejskich mini-serwisów, których wydawcą jest Miasto Radlin.

Data publikacji strony internetowej: 2015-10-21

Data ostatniej istotnej aktualizacji: ~2020.07.01

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-26 (aktualizacja 2020-09-30)

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki internetowej.

Informacje kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Hajm, Wioleta Gawin (adres e-mail dostepnosc@radlin.pl). Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 324590235 lub 324590250. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Wszelkie prośby o udostępnienie informacji publicznych mogą być również składane przez ogólne dane kontaktowe Urzędu Miasta Radlin, dostępne w zakładce KONTAKT [LINK]

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

 

 

 

 

Budynek A :

Do budynku prowadzą dwa wejścia : od ul. Rymera i z parkingu za budynkiem. Od ul. Rymera podjazd bez barier architektonicznych, drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, otwierane do środka. W korytarzu – drugie drzwi wahadłowe.

Wejście od parkingu ze schodami, niedostępne dla osób na wózkach. Dostępna poręcz dla osób z trudnościami w poruszaniu się.

Kancelaria znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego (od ul. Rymera). Cały budynek jest dostępny dla zainteresowanych (z pominięciem kancelarii tajnej i piwnic). Ze wszystkich pomieszczeń powszechnie udostępnionych mogą skorzystać osoby na wózkach (dojazd na wyższe piętra windą). Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem Parking dla niepełnosprawnych – 3 stanowiska oznaczone kolorem niebieskim i piktogramem (jedno od strony ul. Rymera, dwa od strony parkingu). Udostępniamy usługi dla osób niesłyszących – po wcześniejszym zasygnalizowaniu takiej potrzeby.

 

Budynek B:

Do budynku prowadzi jedno wejście z parkingu przed budynkiem. Wejście ze schodami, niedostępne dla osób na wózkach. Biura znajdują się na piętrze budynku, dostęp poprzez wąskie schody. Brak windy.
Możliwość zawezwania odpowiednich urzędników z Budynku B do pomieszczeń ogólnodostępnych w budynku A (przez kancelarię w budynku A). Do budynku B i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Udostępniamy usługi dla osób niesłyszących – po wcześniejszym zasygnalizowaniu takiej potrzeby.

Budynek C:

Do budynku prowadzi jedno wejście z parkingu za budynkiem A.
Na pierwszy poziom dojazd pochylnią – pomieszczenia dostępne dla osób na wózkach (I piętro niedostępne – brak windy). Na partnerze dostępna toaleta dla niepełnosprawnych (w tym na wózkach). Do budynku C i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Udostępniamy usługi dla osób niesłyszących – po wcześniejszym zasygnalizowaniu takiej potrzeby.


Uwaga! Deklaracje dot. dostępność stron internetowych oraz dostępności architektonicznej pozostałych jednostek organizacyjnych Miasta Radlin zostały opublikowane na stronach tych jednostek.

Uwaga! W Urzędzie Miasta Radlin oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych Miasta Radlin funkcję koordynatorów do spraw dostępności pełnią pracownicy Urzędu Miasta Radlin. Dane kontaktowe koordynatorów oraz pozostałe informacje dot. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami publikowane są na podstronie np. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Wersja utworzona

1 grudnia 2021 o 12:22:37Aktualna wersja
Treść
 Dodano: <p></p>
Skasowano: <p><!-- wp:html --></p>Dodano: <!-- wp:html -->
 Dodano: </p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;"><b>DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI</b></p>Bez zmian: <p style="text-align: center;"><b>DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI</b></p>
Bez zmian: <p style="color: #222222;">Urząd Miasta Radlin zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do miejskiej strony internetowej tj. <a style="color: #1155cc;" href="http:// www.miasto.radlin.pl/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl= "https://www.google.com/url?q= http://www.miasto.radlin.pl&amp; source=gmail&amp; ust=1585389981411000&amp; usg=AFQjCNEZOQ_ iKP3WaxSB83Pjd7vi_ JFwaw">www.miasto.radlin.pl</a> (dostępnej również pod adresem <a style="color: #1155cc;" href="http:// www.radlin.pl/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl= "https://www.google.com/url?q= http://www.radlin.pl&amp; source=gmail&amp; ust=1585389981411000&amp; usg=AFQjCNEXFL0fFb8yWNhOBbEzDUlBhBqu7g" >www.radlin.pl</a>) oraz wszystkich miejskich mini-serwisów, których wydawcą jest Miasto Radlin.</p>Bez zmian: <p style="color: #222222;">Urząd Miasta Radlin zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do miejskiej strony internetowej tj. <a style="color: #1155cc;" href="http:// www.miasto.radlin.pl/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl= "https://www.google.com/url?q= http://www.miasto.radlin.pl&amp; source=gmail&amp; ust=1585389981411000&amp; usg=AFQjCNEZOQ_ iKP3WaxSB83Pjd7vi_ JFwaw">www.miasto.radlin.pl</a> (dostępnej również pod adresem <a style="color: #1155cc;" href="http:// www.radlin.pl/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl= "https://www.google.com/url?q= http://www.radlin.pl&amp; source=gmail&amp; ust=1585389981411000&amp; usg=AFQjCNEXFL0fFb8yWNhOBbEzDUlBhBqu7g" >www.radlin.pl</a>) oraz wszystkich miejskich mini-serwisów, których wydawcą jest Miasto Radlin.</p>
Bez zmian: <p>Data publikacji strony internetowej: 2015-10-21</p>Bez zmian: <p>Data publikacji strony internetowej: 2015-10-21</p>
Bez zmian: <p>Data ostatniej istotnej aktualizacji: ~2020.07.01</p>Bez zmian: <p>Data ostatniej istotnej aktualizacji: ~2020.07.01</p>
Bez zmian: <p>Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.</p>Bez zmian: <p>Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.</p>
Bez zmian: <p>Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-26 (aktualizacja 2020-09-30)</p>Bez zmian: <p>Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-26 (aktualizacja 2020-09-30)</p>
Bez zmian: <p>Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.</p>Bez zmian: <p>Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.</p>
Bez zmian: <p>Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki internetowej.</p>Bez zmian: <p>Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki internetowej.</p>
Bez zmian: <p>Informacje kontaktowe:<br />W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Hajm, Wioleta Gawin (adres e-mail <a href="mailto: dostepnosc@radlin.pl" >dostepnosc@radlin.pl</a>). Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 324590235 lub 324590250. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.<br />Wszelkie prośby o udostępnienie informacji publicznych mogą być również składane przez ogólne dane kontaktowe Urzędu Miasta Radlin, dostępne w zakładce <a href="http:// miasto.radlin.pl/ kontakt/">KONTAKT [LINK]</a></p>Bez zmian: <p>Informacje kontaktowe:<br />W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Hajm, Wioleta Gawin (adres e-mail <a href="mailto: dostepnosc@radlin.pl" >dostepnosc@radlin.pl</a>). Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 324590235 lub 324590250. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.<br />Wszelkie prośby o udostępnienie informacji publicznych mogą być również składane przez ogólne dane kontaktowe Urzędu Miasta Radlin, dostępne w zakładce <a href="http:// miasto.radlin.pl/ kontakt/">KONTAKT [LINK]</a></p>
Bez zmian: <p>Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.</p>Bez zmian: <p>Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.</p>
Bez zmian: <p>Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.</p>Bez zmian: <p>Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.</p>
Bez zmian: <p>Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.</p>Bez zmian: <p>Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.</p>
Bez zmian: <p>Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.</p>Bez zmian: <p>Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.</p>
Bez zmian: <p> </p>Bez zmian: <p> </p>
Bez zmian: <p><strong>DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA: </strong></p>Bez zmian: <p><strong>DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA: </strong></p>
Bez zmian: <p> </p>Bez zmian: <p> </p>
Skasowano: <p><b><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 12/SCHEMAT.png" alt="" width="634" height="902" /></b></p>Dodano: <p><img title="Schemat umiejscowienia budynków Urzędu Miasta Radlin" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 12/SCHEMAT.png" alt="Schemat umiejscowienia budynków Urzędu Miasta Radlin" width="634" height="902" /> </p>
Bez zmian: <p> </p>Bez zmian: <p> </p>
Skasowano: <p> </p> 
Skasowano: <p> </p> 
 Dodano: <em><strong>Schemat umiejscowienia budynków Urzędu Miasta Radlin</strong></em>
 Dodano: <p><strong style="font-size: 1rem;"><em> < /em></strong></p>
Skasowano: <p><strong><em>Budynek A :</em></strong></p>Dodano: <p><strong style="font-size: 1rem;"><em>Budynek A :</em></strong></p>
Bez zmian: <p>Do budynku prowadzą dwa wejścia : od ul. Rymera i z parkingu za budynkiem. Od ul. Rymera podjazd bez barier architektonicznych, drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, otwierane do środka. W korytarzu - drugie drzwi wahadłowe.</p>Bez zmian: <p>Do budynku prowadzą dwa wejścia : od ul. Rymera i z parkingu za budynkiem. Od ul. Rymera podjazd bez barier architektonicznych, drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, otwierane do środka. W korytarzu - drugie drzwi wahadłowe.</p>
Bez zmian: <p>Wejście od parkingu ze schodami, niedostępne dla osób na wózkach. Dostępna poręcz dla osób z trudnościami w poruszaniu się.</p>Bez zmian: <p>Wejście od parkingu ze schodami, niedostępne dla osób na wózkach. Dostępna poręcz dla osób z trudnościami w poruszaniu się.</p>
Bez zmian: <p>Kancelaria znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego (od ul. Rymera). Cały budynek jest dostępny dla zainteresowanych (z pominięciem kancelarii tajnej i piwnic). Ze wszystkich pomieszczeń powszechnie udostępnionych mogą skorzystać osoby na wózkach (dojazd na wyższe piętra windą). Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem Parking dla niepełnosprawnych - 3 stanowiska oznaczone kolorem niebieskim i piktogramem (jedno od strony ul. Rymera, dwa od strony parkingu). Udostępniamy usługi dla osób niesłyszących - po wcześniejszym zasygnalizowaniu takiej potrzeby.</p>Bez zmian: <p>Kancelaria znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego (od ul. Rymera). Cały budynek jest dostępny dla zainteresowanych (z pominięciem kancelarii tajnej i piwnic). Ze wszystkich pomieszczeń powszechnie udostępnionych mogą skorzystać osoby na wózkach (dojazd na wyższe piętra windą). Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem Parking dla niepełnosprawnych - 3 stanowiska oznaczone kolorem niebieskim i piktogramem (jedno od strony ul. Rymera, dwa od strony parkingu). Udostępniamy usługi dla osób niesłyszących - po wcześniejszym zasygnalizowaniu takiej potrzeby.</p>
Bez zmian: <p> </p>Bez zmian: <p> </p>
Bez zmian: <p style="color: #222222;"><em> <strong>Budynek B:</strong></em></p>Bez zmian: <p style="color: #222222;"><em> <strong>Budynek B:</strong></em></p>
Bez zmian: <p>Do budynku prowadzi jedno wejście z parkingu przed budynkiem. Wejście ze schodami, niedostępne dla osób na wózkach. Biura znajdują się na piętrze budynku, dostęp poprzez wąskie schody. Brak windy.<br />Możliwość zawezwania odpowiednich urzędników z Budynku B do pomieszczeń ogólnodostępnych w budynku A (przez kancelarię w budynku A). Do budynku B i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Udostępniamy usługi dla osób niesłyszących - po wcześniejszym zasygnalizowaniu takiej potrzeby.</p>Bez zmian: <p>Do budynku prowadzi jedno wejście z parkingu przed budynkiem. Wejście ze schodami, niedostępne dla osób na wózkach. Biura znajdują się na piętrze budynku, dostęp poprzez wąskie schody. Brak windy.<br />Możliwość zawezwania odpowiednich urzędników z Budynku B do pomieszczeń ogólnodostępnych w budynku A (przez kancelarię w budynku A). Do budynku B i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Udostępniamy usługi dla osób niesłyszących - po wcześniejszym zasygnalizowaniu takiej potrzeby.</p>
Bez zmian: <p><em><strong>Budynek C:</strong></em></p>Bez zmian: <p><em><strong>Budynek C:</strong></em></p>
Bez zmian: <p>Do budynku prowadzi jedno wejście z parkingu za budynkiem A. <br />Na pierwszy poziom dojazd pochylnią - pomieszczenia dostępne dla osób na wózkach (I piętro niedostępne - brak windy). Na partnerze dostępna toaleta dla niepełnosprawnych (w tym na wózkach). Do budynku C i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Udostępniamy usługi dla osób niesłyszących - po wcześniejszym zasygnalizowaniu takiej potrzeby.</p>Bez zmian: <p>Do budynku prowadzi jedno wejście z parkingu za budynkiem A. <br />Na pierwszy poziom dojazd pochylnią - pomieszczenia dostępne dla osób na wózkach (I piętro niedostępne - brak windy). Na partnerze dostępna toaleta dla niepełnosprawnych (w tym na wózkach). Do budynku C i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Udostępniamy usługi dla osób niesłyszących - po wcześniejszym zasygnalizowaniu takiej potrzeby.</p>
 Dodano: <p>
Skasowano: <p><!-- /wp:html --></p>Dodano: <!-- /wp:html -->
 Dodano: <p></p>
 Dodano: <p></p>
Skasowano: <p><!-- wp:separator --></p>Dodano: <!-- wp:separator -->
 Dodano: </p>
Bez zmian: <hr />Bez zmian: <hr />
 Dodano: <p>
Skasowano: <p><!-- /wp:separator --></p>Dodano: <!-- /wp:separator -->
Skasowano: <p><!-- wp:paragraph --></p> 
Skasowano: <p><!-- /wp:paragraph --></p> 
 Dodano: <p></p>
 Dodano: <p></p>
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: </p>
 Dodano: <p>
Skasowano: <p><!-- wp:paragraph --></p>Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <p></p>
 Dodano: <p></p>
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: </p>
Bez zmian: <p><strong>Uwaga! Deklaracje dot. dostępność stron internetowych oraz dostępności architektonicznej pozostałych jednostek organizacyjnych Miasta Radlin zostały opublikowane na stronach tych jednostek.</strong></p>Bez zmian: <p><strong>Uwaga! Deklaracje dot. dostępność stron internetowych oraz dostępności architektonicznej pozostałych jednostek organizacyjnych Miasta Radlin zostały opublikowane na stronach tych jednostek.</strong></p>
Skasowano: <p><!-- /wp:paragraph --></p> 
 Dodano: <p>
Skasowano: <p><!-- wp:paragraph --></p>Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <p></p>
 Dodano: <p></p>
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: </p>
Bez zmian: <p><strong>Uwaga! W Urzędzie Miasta Radlin oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych Miasta Radlin funkcję koordynatorów do spraw dostępności pełnią pracownicy Urzędu Miasta Radlin. Dane kontaktowe koordynatorów oraz pozostałe informacje dot. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami publikowane są na podstronie np. <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/ zapewnienie- dostepnosci-osobom- ze-szczegolnymi- potrzebami/">Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami</a> .</strong></p>Bez zmian: <p><strong>Uwaga! W Urzędzie Miasta Radlin oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych Miasta Radlin funkcję koordynatorów do spraw dostępności pełnią pracownicy Urzędu Miasta Radlin. Dane kontaktowe koordynatorów oraz pozostałe informacje dot. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami publikowane są na podstronie np. <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/ zapewnienie- dostepnosci-osobom- ze-szczegolnymi- potrzebami/">Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami</a> .</strong></p>
 Dodano: <p>
Skasowano: <p><!-- /wp:paragraph --></p>Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <p></p>
jupiterx_header
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_header_overlap
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_behavior
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_layout
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_content_full_width
Skasowano: Dodano: 0
jupiterx_content_spacing
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_sidebar_primary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_sidebar_secondary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_featured_image
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_social_share
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_comments
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_title
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_breadcrumb
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_footer_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer_behavior
Skasowano: Dodano: global
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.