OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Ogłoszenia o konsultacjach społecznych

Konsultacje społeczne projektu pn.: “Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie – zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży

Miasto Radlin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych- RIT Subregionu Zachodniego, planuje zrealizować projekt pn.: „Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie – zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży”. Grupą docelową projektu są dzieci i młodzież wykluczona społecznie lub zagrożona wykluczeniem z obszaru rewitalizacji…

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Radlin

Działając zgodnie z treścią art. 19 ust. 6 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 220 z poźn.zm.) dokonuje się wyłożenia do publicznego wglądu projektu Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Radlin (aktualizacja 2017 r.). Powyższy dokument jest…

Konsultacje społeczne: regulaminu wynagradzania nauczycieli

Ogłoszenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, których organem prowadzącym jest Miasto Radlin   Na podstawie art. 5 ust. l i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z…

Konsultacje społeczne: regulamin świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Ogłoszenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie ustalenia regulaminu określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania   Na podstawie art. 5 ust. l i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o…

Konsultacje społeczne: kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli

Ogłoszenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w ramach specjalnego funduszu nagród nauczycieli, za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze   Na podstawie art. 5 ust. l i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o…

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 66

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2009.