OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Ogłoszenia o konsultacjach społecznych

Konsultacje społeczne nt. projektu uchwały – budżet obywatelski na 2020

Konsultacje społeczne nt. projektu uchwały w sprawiewymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetuobywatelskiego na 2020 rok. Burmistrz Radlina ogłasza konsultacje społeczne nt. projektu uchwały w sprawie wymagań, jakiepowinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego na 2020 rok. Na podstawie art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytkupublicznego…

Konsultacje społeczne projektu społecznego “Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie – zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży” – etap II

Miasto Radlin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych- RIT Subregionu Zachodniego, planuje zrealizować projekt pn.: „Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie – zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży – etap II”. Grupą docelową projektu są dzieci i młodzież wykluczona społecznie lub zagrożona wykluczeniem…

Konsultacje społeczne: zmiana nazwy ul. mjr. Piotra Iwanowicza Rogozina w Radlinie

Przedmiotem konsultacji jest zmiana nazwy ulicy mjr. Piotra Iwanowicza Rogozina Radlinie na ul.ks. Jerzego Popiełuszki, wskazana zarządzeniem zastępczym Nr NPII.4131.4.5.2019 WojewodyŚlaskiego z dnia 13 marca 2019 r., zgodnie z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lubinnego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.Konsultacje mają charakter lokalny w celu poznania opinii mieszkańców i osób…

Konsultacje społeczne: zasady udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli

Ogłoszenie konsultacji w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określeniatygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom zatrudnionym w placówkach prowadzonych przez Miasto Radlin Na podstawie art. 5 ust. l i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności…

Protokół: Regulamin przyznawania stypendiów Burmistrza Radlina

PROTOKÓŁ z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Radlinie     Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Rady Miejskiej w Radliniew sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów Burmistrza Radlina za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Radlin.   Przedmiot, formę oraz termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji społecznych określono…

Ogłoszenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów Burmistrza Radlina za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia uczniom szkół dla których organem prowadzącym jest Miasto Radlin

    Na podstawie art. 5 ust. l i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Radlinie nr  S.0007.043.2015 z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania…

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 113

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.