OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Budownictwo, architektura, urbanistyka

Wybierz sprawę

Przyjęcie i rozpatrzenie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu i w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu planu

 

Przyjęcie i rozpatrzenie uwag do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu i w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu studium

 

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu

 

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku do sporządzanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium

 

Ustalenie wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przed zbyciem nieruchomości

 

Wydanie opinii o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub kierunkach zagospodarowania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 

Wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy

 

Wydanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

 

Złożenie wniosku o odszkodowanie równe obniżeniu wartości nieruchomości

 

Złożenie wniosku o odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę lub o wykupienie nieruchomości lub jej części

 

Złożenie wniosku o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

 

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na innego inwestora

 

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

 

Wydanie potwierdzonych kopii dokumentówRejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 1 240

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.