Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 17 września 2020 o 09:19:06. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Miasto Radlin pozyskało środki unijne na projekt pod nazwą „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie, przy ul. Wiosny Ludów 287”, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) Priorytet IV –– Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, poddziałanie 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT.

 • Wartość dofinansowania UE (EFRR): 1 511 730,15 zł
 • Wartość dofinansowanie z krajowych środków budżetu państwa: 177 850,61 zł
 • Wartość całkowita: 2 188 224,89 zł

Zakres przewidziany w projekcie dotyczy wykonania termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 4 im. Gustawa Morcinka zlokalizowanego w Radlinie przy ul. Wiosny Ludów 287.

Ponadto inwestycja obejmuje remont kotłowni, polegający na wymianie źródła ciepła z dwóch pieców węglowych na kaskadę trzech kotłów kondensacyjnych gazowych oraz modernizację kuchni, gdzie funkcjonujący piec węglowy wymieniony zostanie na urządzenia gazowe: piec, taborety i kocioł warzelny. W kuchni i jadalni zamontowana zostanie wentylacja mechaniczna z rekuperacją. W całej szkole wymienione zostaną lampy świetlówkowe na energooszczędne oprawy LED. Zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna działająca w systemie “on-grid”.

Głównym celem projektu modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie oraz likwidacja niskiej emisji poprzez wymianę źródła ciepła w modernizowanym budynku

Nr umowy UDA-RPSL.04.03.02-24-04B8/17-00.

 

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 2 obiektów: Szkoły Podstawowej nr 3 oraz budynku „Sokolnia” zlokalizowanych na terenie Gminy Radlin. Beneficjentem projektu jest Gmina Radlin. Podstawowym działaniem projektu jest termomodernizacja – izolacja cieplna elewacji, wymiana instalacji c.o. i źródeł ciepła oraz instalacja paneli fotowoltaicznych wraz z pracami towarzyszącymi. Inwestycja ma na celu ograniczenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w procesach grzewczych .

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 799 390,96 zł, a koszty kwalifikowane: 1 635 519,63 zł. Źródłami finansowania są środki Gminy, w tym z WFOŚIGW oraz dotacja z EFRR.

Wkład finansowy Gminy wynosi: 734 994,79 zł, zaś dotacja RPO WSL wynosi: 1 064 396,17 zł (65,08% wydatków kwalifikowanych).

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Miasto Radlin otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 na realizację projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej – dla Miasta Radlin”.
Projekt realizowany jest w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:

 • Opracowana zostanie baza emisji na terenie Miasta Radlin;
 • Opracowany zostanie Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) dla Miasta Radlin zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 • Przeprowadzone zostaną szkolenia dla 10 pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta na temat problematyki związanej z tworzeniem, realizacją i monitorowaniem planów gospodarki niskoemisyjnej;
 • Przeprowadzona zostanie – jeśli zaistnieje taka konieczność – strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla Planu.

Całkowity koszt realizacji zadania to: 36 625,71 zł.

Kwota otrzymanego dofinansowania wyniesie nie więcej niż: 31 131,85 zł

Okres kwalifikowania wydatków rozpoczął się 31.07.2014 r. i zakończy się
30.09.2015 r.

Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny, którego celem jest określenie wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Dokument ten będzie wyznaczać konkretne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

 

Realizacja Projektu „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim” pozwoli osiągnąć następujące cele:

 • uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gmin objętych Projektem,• stworzenie warunków do skanalizowania całej zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim,
 • dociążenie zmodernizowanej w 2004r. oczyszczalni ścieków Karkoszka II,
 • poprawa atrakcyjności inwestycyjnej naszego regionu w sektorze usług i budownictwa mieszkaniowego, • poprawa jakości środowiska naturalnego.

Przedsięwzięcie przyczyni się do osiągnięcia celów pośrednich, wśród których należy wymienić przede wszystkim:

 • przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej gmin poprzez podniesienie ich atrakcyjności osadniczo-gospodarczej (poprawa atrakcyjności inwestycyjnej w sektorze usług i budownictwa mieszkaniowego),
 • zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej obszaru,
 • zapewnienie wzrostu konkurencyjności i promocji regionu oraz poprawy jakości środowiska naturalnego, co w efekcie przyczyni się do polepszenia standardu życia mieszkańców i zwiększenia możliwości inwestycyjnych, w szczególności w zakresie ochrony środowiska dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Cele pośrednie i bezpośrednie przedsięwzięcia jak również rezultaty i produkty związane z przedmiotowym przedsięwzięciem zaprezentowane w załączonej tabeli

Zakres Projektu

W ramach ww. Projektu realizowane bedą następujące zadania związane z rozbudową infrastruktury kanalizacyjnej:

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim, dzielnica Nowe Miasto oraz Stare Miasto;
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim, dzielnica Jedłownik i Karkoszka;
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim, dzielnica Radlin II cz. 1;
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim, dzielnica Radlin II cz. 2;
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Gorzyce, miejscowość Czyżowice;
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Gorzyce, miejscowość Gorzyczki;
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie, dzielnica Biertułtowy;
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie, dzielnice Reden i Wypandów;
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie, dzielnica Obszary:
  a). rozbudowa oraz modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie dzielnicy Obszary
  b). budowa kolektora łączącego zlewnie dwóch oczyszczalni ścieków.
  c). budowa przepompowni ścieków w ul. Napierskiego
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Marklowice, część zachodnia
  a). Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Marklowice, część zachodnia, część 1
  b). Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Marklowice, część zachodnia, część 2Długość sieci kanalizacji sanitarnej w podziale na poszczególne miejscowości kształtuje się następująco:

Wodzisław Śląski – 49,4 km sieci kanalizacji sanitarnej w tym 1,7 km sieci modernizowanej. Na terenie Wodzisławia Śląskiego wybudowane zostaną także 3 przepompownie ścieków.

Radlin – 33,8 km sieci kanalizacji sanitarnej w tym 4 km sieci modernizowanej. Na terenie Radlina powstaną 2 przepompownie ścieków.

Gorzyce – 27,9 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 3 przepompownie ścieków.

Marklowice – powstanie 14,9 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 2 przepompownie ścieków.

Podsumowując, wybudowanych zostanie łącznie ok. 126,0 km sieci w tym 5,8 km sieci modernizowanej oraz 10 przepompowni ścieków.

Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 17 września 2020 o 09:19:06. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Wersja utworzona

17 września 2020 o 09:19:06Aktualna wersja
Treść
Skasowano: <a href="">TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. GUSTAWA MORCINKA W RADLINIE, PRZY UL. WIOSNY LUDÓW 287</a> 
Skasowano: Miasto Radlin pozyskało środki unijne na projekt pod nazwą „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie, przy ul. Wiosny Ludów 287”, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) Priorytet IV –– Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, poddziałanie 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT. 
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li>Wartość dofinansowania UE (EFRR): 1 511 730,15 zł</li> 
Skasowano: <li>Wartość dofinansowanie z krajowych środków budżetu państwa: 177 850,61 zł</li> 
Skasowano: <li>Wartość całkowita: 2 188 224,89 zł</li> 
Skasowano: </ul> 
Skasowano: Zakres przewidziany w projekcie dotyczy wykonania termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 4 im. Gustawa Morcinka zlokalizowanego w Radlinie przy&nbsp;<a href="https:/ /maps.google.com/ ?q=ul.+Wiosny+ Lud+w+287&amp; entry=gmail&amp; source=g">ul. Wiosny Lud</a>ó<a href="https:/ /maps.google.com/ ?q=ul.+Wiosny+ Lud+w+287&amp; entry=gmail&amp;source=g">w 287</a>. 
Skasowano: Ponadto inwestycja obejmuje remont kotłowni, polegający na wymianie źródła ciepła z dwóch pieców węglowych na kaskadę trzech kotłów kondensacyjnych gazowych oraz modernizację kuchni, gdzie funkcjonujący piec węglowy wymieniony zostanie na urządzenia gazowe: piec, taborety i kocioł warzelny. W kuchni i jadalni zamontowana zostanie wentylacja mechaniczna z rekuperacją. W całej szkole wymienione zostaną lampy świetlówkowe na energooszczędne oprawy LED. Zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna działająca w systemie “on-grid”. 
Skasowano: <strong>Głównym celem projektu modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie oraz likwidacja niskiej emisji poprzez wymianę źródła ciepła w modernizowanym budynku</strong> 
Skasowano: Nr umowy&nbsp;<small> UDA-RPSL.04.03.02-24-04B8/ 17-<wbr>00.</small> 
 Dodano: <a href="">Termomodernizacja budynku SP nr 4 im. G. Morcinka w Radlinie, przy ul. Wiosny Ludów 28</a>
 Dodano: <p><a href="/termomodernizacja- budynku-sp-nr- 4-im-g-morcinka- w-radlinie-przy-ul-wiosny- ludow-28/">Link do podstrony projektu</a></p>
 Dodano: <a href=""> Termomodernizacja SP nr 3 i ośrodka sportowego w Radlinie w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta</a>
 Dodano: <a href="/termomodernizacja- sp-nr-3-i-osrodka-sportowego- w-radlinie-w- celu-ograniczenia- niskiej-emisji-na-terenie- miasta/">Link do podstrony projektu</a>
 Dodano: <a href="">Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Radlin</a>
 Dodano: <a href="/plan-gospodarki- niskoemisyjnej-dla-miasta- radlin/">Link do podstrony projektu</a>
 Dodano: <a href="">Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim </a>
 Dodano: <a href="/ochrona- wod-dorzecza- gornej-odry- w-zlewni-oczyszczalni-sciekow- karkoszka-ii- w-wodzislawiu- slaskim/">Link do podstrony projektu</a>
 Dodano: <a href="">Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. S. Mikołajczyka 15, ul. Pocztowej 2, ul. W. Korfantego 89w Radlinie.</a>
 Dodano: <p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/ termomodernizacja- mikolajczyka- pocztowa-korfantego/">Link do podstrony projektu<br /></a></p>
 Dodano: <a href="">Gospodarowanie wodami opadowymi oraz adaptacja do zmian klimatu w mieście Radlin</a>
 Dodano: <p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/ gospodarowanie- wodami-opadowymi- oraz-adaptacja- do-zmian-klimatu-w-miescie- radlin/">Link do podstrony projektu</a></p>
 Dodano: <a href="">Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Mikołajczyka 7 w Radlinie</a>
 Dodano: <p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/ termomodernizacja- budynku-mieszkalnego-przy- ul-mikolajczyka- 7-w-radlinie/">Link do podstrony projektu</a></p>
 Dodano: <a href="">Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Hallera 32 i 34 w Radlinie</a>
Skasowano: <small><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/03/ue.jpg" alt="" width="604" height="93"></small>Dodano: <p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/ termomodernizacja- hallera">Link do strony projektu </a></p>
Skasowano: <a href=""> TERMOMODERNIZACJA SP NR 3 I OŚRODKA SPORTOWEGO W RADLINIE W CELU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA</a> 
Skasowano: Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 2 obiektów: Szkoły Podstawowej nr 3 oraz budynku „Sokolnia” zlokalizowanych na terenie Gminy Radlin. Beneficjentem projektu jest Gmina Radlin. Podstawowym działaniem projektu jest termomodernizacja – izolacja cieplna elewacji, wymiana instalacji c.o. i źródeł ciepła oraz instalacja paneli fotowoltaicznych wraz z pracami towarzyszącymi. Inwestycja ma na celu ograniczenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w procesach grzewczych . 
Skasowano: <strong>Całkowita wartość projektu wynosi: 1 799 390,96 zł, a koszty kwalifikowane: 1 635 519,63 zł. Źródłami finansowania są środki Gminy, w tym z WFOŚIGW oraz dotacja z EFRR.</strong> 
Skasowano: Wkład finansowy Gminy wynosi: 734 994,79 zł, zaś dotacja RPO WSL wynosi: 1 064 396,17 zł (65,08% wydatków kwalifikowanych). 
Skasowano: <strong>Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.</strong> 
Skasowano: <img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/03/ue.jpg" alt="" width="604" height="93"> 
Skasowano: <a href="">PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ – DLA MIASTA RADLIN</a> 
Skasowano: <header>Miasto Radlin otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 na realizację projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej – dla Miasta Radlin”. 
Skasowano: Projekt realizowany jest w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna. 
Skasowano: <strong>W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:</strong> 
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li>Opracowana zostanie baza emisji na terenie Miasta Radlin;</li> 
Skasowano: <li>Opracowany zostanie Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) dla Miasta Radlin zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;</li> 
Skasowano: <li>Przeprowadzone zostaną szkolenia dla 10 pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta na temat problematyki związanej z tworzeniem, realizacją i monitorowaniem planów gospodarki niskoemisyjnej;</li> 
Skasowano: <li>Przeprowadzona zostanie – jeśli zaistnieje taka konieczność – strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla Planu.</li> 
Skasowano: </ul> 
Skasowano: <strong>Całkowity koszt realizacji zadania to: 36 625,71 zł.</strong> 
Skasowano: Kwota otrzymanego dofinansowania wyniesie nie więcej niż: 31 131,85 zł 
Skasowano: Okres kwalifikowania wydatków rozpoczął się 31.07.2014 r. i zakończy się 
Skasowano: 30.09.2015 r. 
Skasowano: <strong>Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny, którego celem jest określenie wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Dokument ten będzie wyznaczać konkretne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.</strong> 
Skasowano: <img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/EURO-belka.jpg" alt="" width="1024" height="160"> 
Skasowano: </header> <a href="">OCHRONA WÓD DORZECZA GÓRNEJ ODRY W ZLEWNI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KARKOSZKA II W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM</a> 
Skasowano: <strong>Realizacja Projektu Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim” pozwoli osiągnąć następujące cele:</strong> 
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li>uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gmin objętych Projektem,• stworzenie warunków do skanalizowania całej zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim,</li> 
Skasowano: <li>dociążenie zmodernizowanej w 2004r. oczyszczalni ścieków Karkoszka II,</li> 
Skasowano: <li>poprawa atrakcyjności inwestycyjnej naszego regionu w sektorze usług i budownictwa mieszkaniowego, • poprawa jakości środowiska naturalnego.</li> 
Skasowano: </ul> 
Skasowano: <strong>Przedsięwzięcie przyczyni się do osiągnięcia celów pośrednich, wśród których należy wymienić przede wszystkim:</strong> 
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li>przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej gmin poprzez podniesienie ich atrakcyjności osadniczo-gospodarczej (poprawa atrakcyjności inwestycyjnej w sektorze usług i budownictwa mieszkaniowego),</li> 
Skasowano: <li>zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej obszaru,</li> 
Skasowano: <li>zapewnienie wzrostu konkurencyjności i promocji regionu oraz poprawy jakości środowiska naturalnego, co w efekcie przyczyni się do polepszenia standardu życia mieszkańców i zwiększenia możliwości inwestycyjnych, w szczególności w zakresie ochrony środowiska dla obecnych i przyszłych pokoleń.</li> 
Skasowano: </ul> 
Skasowano: Cele pośrednie i bezpośrednie przedsięwzięcia jak również rezultaty i produkty związane z przedmiotowym przedsięwzięciem zaprezentowane w załączonej tabeli 
Skasowano: <strong>Zakres Projektu</strong> 
Skasowano: W ramach ww. Projektu realizowane bedą następujące zadania związane z rozbudową infrastruktury kanalizacyjnej: 
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li>Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim, dzielnica Nowe Miasto oraz Stare Miasto;</li> 
Skasowano: <li>Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim, dzielnica Jedłownik i Karkoszka;</li> 
Skasowano: <li>Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim, dzielnica Radlin II cz. 1;</li> 
Skasowano: <li>Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim, dzielnica Radlin II cz. 2;</li> 
Skasowano: <li>Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Gorzyce, miejscowość Czyżowice;</li> 
Skasowano: <li>Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Gorzyce, miejscowość Gorzyczki;</li> 
Skasowano: <li>Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie, dzielnica Biertułtowy;</li> 
Skasowano: <li>Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie, dzielnice Reden i Wypandów;</li> 
Skasowano: <li>Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie, dzielnica Obszary: 
Skasowano: a). rozbudowa oraz modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie dzielnicy Obszary 
Skasowano: b). budowa kolektora łączącego zlewnie dwóch oczyszczalni ścieków. 
Skasowano: c). budowa przepompowni ścieków w ul. Napierskiego</li> 
Skasowano: <li>Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Marklowice, część zachodnia 
Skasowano: a). Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Marklowice, część zachodnia, część 1 
Skasowano: b). Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Marklowice, część zachodnia, część 2Długość sieci kanalizacji sanitarnej w podziale na poszczególne miejscowości kształtuje się następująco:</li> 
Skasowano: </ul> 
Skasowano: Wodzisław Śląski – 49,4 km sieci kanalizacji sanitarnej w tym 1,7 km sieci modernizowanej. Na terenie Wodzisławia Śląskiego wybudowane zostaną także 3 przepompownie ścieków. 
Skasowano: <strong>Radlin – 33,8 km sieci kanalizacji sanitarnej w tym 4 km sieci modernizowanej. Na terenie Radlina powstaną 2 przepompownie ścieków.</strong> 
Skasowano: Gorzyce – 27,9 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 3 przepompownie ścieków. 
Skasowano: Marklowice – powstanie 14,9 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 2 przepompownie ścieków. 
Skasowano: <strong>Podsumowując, wybudowanych zostanie łącznie ok. 126,0 km sieci w tym 5,8 km sieci modernizowanej oraz 10 przepompowni ścieków.</strong> 
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li><a href="#">Harmonogram prac budowy kanalizacji w Radlinie (Biertułtowy, Obszary)</a></li> 
Skasowano: <li><a href="#">Harmonogram prac budowy kanalizacji w Radlinie (Reden i Wypandów)</a></li> 
Skasowano: </ul> 
Skasowano:  
wp_last_modified_info
Skasowano: Dodano: 18/06/ @ 13:21
wplmi_shortcode
Skasowano: Dodano: [lmt-post-modified-info]
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

Wersja utworzona

17 września 2020 o 09:19:06Aktualna wersja
Treść
Skasowano: <a href="">TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. GUSTAWA MORCINKA W RADLINIE, PRZY UL. WIOSNY LUDÓW 287</a> 
Skasowano: Miasto Radlin pozyskało środki unijne na projekt pod nazwą „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie, przy ul. Wiosny Ludów 287”, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) Priorytet IV –– Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, poddziałanie 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT. 
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li>Wartość dofinansowania UE (EFRR): 1 511 730,15 zł</li> 
Skasowano: <li>Wartość dofinansowanie z krajowych środków budżetu państwa: 177 850,61 zł</li> 
Skasowano: <li>Wartość całkowita: 2 188 224,89 zł</li> 
Skasowano: </ul> 
Skasowano: Zakres przewidziany w projekcie dotyczy wykonania termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 4 im. Gustawa Morcinka zlokalizowanego w Radlinie przy&nbsp;<a href="https:/ /maps.google.com/ ?q=ul.+Wiosny+ Lud+w+287&amp; entry=gmail&amp; source=g">ul. Wiosny Lud</a>ó<a href="https:/ /maps.google.com/ ?q=ul.+Wiosny+ Lud+w+287&amp; entry=gmail&amp;source=g">w 287</a>. 
Skasowano: Ponadto inwestycja obejmuje remont kotłowni, polegający na wymianie źródła ciepła z dwóch pieców węglowych na kaskadę trzech kotłów kondensacyjnych gazowych oraz modernizację kuchni, gdzie funkcjonujący piec węglowy wymieniony zostanie na urządzenia gazowe: piec, taborety i kocioł warzelny. W kuchni i jadalni zamontowana zostanie wentylacja mechaniczna z rekuperacją. W całej szkole wymienione zostaną lampy świetlówkowe na energooszczędne oprawy LED. Zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna działająca w systemie “on-grid”. 
Skasowano: <strong>Głównym celem projektu modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie oraz likwidacja niskiej emisji poprzez wymianę źródła ciepła w modernizowanym budynku</strong> 
Skasowano: Nr umowy&nbsp;<small> UDA-RPSL.04.03.02-24-04B8/ 17-<wbr>00.</small> 
 Dodano: <a href="">Termomodernizacja budynku SP nr 4 im. G. Morcinka w Radlinie, przy ul. Wiosny Ludów 28</a>
 Dodano: <p><a href="/termomodernizacja- budynku-sp-nr- 4-im-g-morcinka- w-radlinie-przy-ul-wiosny- ludow-28/">Link do podstrony projektu</a></p>
 Dodano: <a href=""> Termomodernizacja SP nr 3 i ośrodka sportowego w Radlinie w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta</a>
 Dodano: <a href="/termomodernizacja- sp-nr-3-i-osrodka-sportowego- w-radlinie-w- celu-ograniczenia- niskiej-emisji-na-terenie- miasta/">Link do podstrony projektu</a>
 Dodano: <a href="">Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Radlin</a>
 Dodano: <a href="/plan-gospodarki- niskoemisyjnej-dla-miasta- radlin/">Link do podstrony projektu</a>
 Dodano: <a href="">Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim </a>
 Dodano: <a href="/ochrona- wod-dorzecza- gornej-odry- w-zlewni-oczyszczalni-sciekow- karkoszka-ii- w-wodzislawiu- slaskim/">Link do podstrony projektu</a>
 Dodano: <a href="">Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. S. Mikołajczyka 15, ul. Pocztowej 2, ul. W. Korfantego 89w Radlinie.</a>
 Dodano: <p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/ termomodernizacja- mikolajczyka- pocztowa-korfantego/">Link do podstrony projektu<br /></a></p>
 Dodano: <a href="">Gospodarowanie wodami opadowymi oraz adaptacja do zmian klimatu w mieście Radlin</a>
 Dodano: <p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/ gospodarowanie- wodami-opadowymi- oraz-adaptacja- do-zmian-klimatu-w-miescie- radlin/">Link do podstrony projektu</a></p>
 Dodano: <a href="">Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Mikołajczyka 7 w Radlinie</a>
 Dodano: <p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/ termomodernizacja- budynku-mieszkalnego-przy- ul-mikolajczyka- 7-w-radlinie/">Link do podstrony projektu</a></p>
 Dodano: <a href="">Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Hallera 32 i 34 w Radlinie</a>
Skasowano: <small><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/03/ue.jpg" alt="" width="604" height="93"></small>Dodano: <p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/ termomodernizacja- hallera">Link do strony projektu </a></p>
Skasowano: <a href=""> TERMOMODERNIZACJA SP NR 3 I OŚRODKA SPORTOWEGO W RADLINIE W CELU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA</a> 
Skasowano: Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 2 obiektów: Szkoły Podstawowej nr 3 oraz budynku „Sokolnia” zlokalizowanych na terenie Gminy Radlin. Beneficjentem projektu jest Gmina Radlin. Podstawowym działaniem projektu jest termomodernizacja – izolacja cieplna elewacji, wymiana instalacji c.o. i źródeł ciepła oraz instalacja paneli fotowoltaicznych wraz z pracami towarzyszącymi. Inwestycja ma na celu ograniczenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w procesach grzewczych . 
Skasowano: <strong>Całkowita wartość projektu wynosi: 1 799 390,96 zł, a koszty kwalifikowane: 1 635 519,63 zł. Źródłami finansowania są środki Gminy, w tym z WFOŚIGW oraz dotacja z EFRR.</strong> 
Skasowano: Wkład finansowy Gminy wynosi: 734 994,79 zł, zaś dotacja RPO WSL wynosi: 1 064 396,17 zł (65,08% wydatków kwalifikowanych). 
Skasowano: <strong>Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.</strong> 
Skasowano: <img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/03/ue.jpg" alt="" width="604" height="93"> 
Skasowano: <a href="">PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ – DLA MIASTA RADLIN</a> 
Skasowano: <header>Miasto Radlin otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 na realizację projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej – dla Miasta Radlin”. 
Skasowano: Projekt realizowany jest w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna. 
Skasowano: <strong>W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:</strong> 
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li>Opracowana zostanie baza emisji na terenie Miasta Radlin;</li> 
Skasowano: <li>Opracowany zostanie Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) dla Miasta Radlin zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;</li> 
Skasowano: <li>Przeprowadzone zostaną szkolenia dla 10 pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta na temat problematyki związanej z tworzeniem, realizacją i monitorowaniem planów gospodarki niskoemisyjnej;</li> 
Skasowano: <li>Przeprowadzona zostanie – jeśli zaistnieje taka konieczność – strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla Planu.</li> 
Skasowano: </ul> 
Skasowano: <strong>Całkowity koszt realizacji zadania to: 36 625,71 zł.</strong> 
Skasowano: Kwota otrzymanego dofinansowania wyniesie nie więcej niż: 31 131,85 zł 
Skasowano: Okres kwalifikowania wydatków rozpoczął się 31.07.2014 r. i zakończy się 
Skasowano: 30.09.2015 r. 
Skasowano: <strong>Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny, którego celem jest określenie wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Dokument ten będzie wyznaczać konkretne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.</strong> 
Skasowano: <img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/EURO-belka.jpg" alt="" width="1024" height="160"> 
Skasowano: </header> <a href="">OCHRONA WÓD DORZECZA GÓRNEJ ODRY W ZLEWNI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KARKOSZKA II W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM</a> 
Skasowano: <strong>Realizacja Projektu Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim” pozwoli osiągnąć następujące cele:</strong> 
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li>uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gmin objętych Projektem,• stworzenie warunków do skanalizowania całej zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim,</li> 
Skasowano: <li>dociążenie zmodernizowanej w 2004r. oczyszczalni ścieków Karkoszka II,</li> 
Skasowano: <li>poprawa atrakcyjności inwestycyjnej naszego regionu w sektorze usług i budownictwa mieszkaniowego, • poprawa jakości środowiska naturalnego.</li> 
Skasowano: </ul> 
Skasowano: <strong>Przedsięwzięcie przyczyni się do osiągnięcia celów pośrednich, wśród których należy wymienić przede wszystkim:</strong> 
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li>przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej gmin poprzez podniesienie ich atrakcyjności osadniczo-gospodarczej (poprawa atrakcyjności inwestycyjnej w sektorze usług i budownictwa mieszkaniowego),</li> 
Skasowano: <li>zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej obszaru,</li> 
Skasowano: <li>zapewnienie wzrostu konkurencyjności i promocji regionu oraz poprawy jakości środowiska naturalnego, co w efekcie przyczyni się do polepszenia standardu życia mieszkańców i zwiększenia możliwości inwestycyjnych, w szczególności w zakresie ochrony środowiska dla obecnych i przyszłych pokoleń.</li> 
Skasowano: </ul> 
Skasowano: Cele pośrednie i bezpośrednie przedsięwzięcia jak również rezultaty i produkty związane z przedmiotowym przedsięwzięciem zaprezentowane w załączonej tabeli 
Skasowano: <strong>Zakres Projektu</strong> 
Skasowano: W ramach ww. Projektu realizowane bedą następujące zadania związane z rozbudową infrastruktury kanalizacyjnej: 
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li>Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim, dzielnica Nowe Miasto oraz Stare Miasto;</li> 
Skasowano: <li>Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim, dzielnica Jedłownik i Karkoszka;</li> 
Skasowano: <li>Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim, dzielnica Radlin II cz. 1;</li> 
Skasowano: <li>Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim, dzielnica Radlin II cz. 2;</li> 
Skasowano: <li>Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Gorzyce, miejscowość Czyżowice;</li> 
Skasowano: <li>Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Gorzyce, miejscowość Gorzyczki;</li> 
Skasowano: <li>Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie, dzielnica Biertułtowy;</li> 
Skasowano: <li>Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie, dzielnice Reden i Wypandów;</li> 
Skasowano: <li>Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie, dzielnica Obszary: 
Skasowano: a). rozbudowa oraz modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie dzielnicy Obszary 
Skasowano: b). budowa kolektora łączącego zlewnie dwóch oczyszczalni ścieków. 
Skasowano: c). budowa przepompowni ścieków w ul. Napierskiego</li> 
Skasowano: <li>Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Marklowice, część zachodnia 
Skasowano: a). Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Marklowice, część zachodnia, część 1 
Skasowano: b). Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Marklowice, część zachodnia, część 2Długość sieci kanalizacji sanitarnej w podziale na poszczególne miejscowości kształtuje się następująco:</li> 
Skasowano: </ul> 
Skasowano: Wodzisław Śląski – 49,4 km sieci kanalizacji sanitarnej w tym 1,7 km sieci modernizowanej. Na terenie Wodzisławia Śląskiego wybudowane zostaną także 3 przepompownie ścieków. 
Skasowano: <strong>Radlin – 33,8 km sieci kanalizacji sanitarnej w tym 4 km sieci modernizowanej. Na terenie Radlina powstaną 2 przepompownie ścieków.</strong> 
Skasowano: Gorzyce – 27,9 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 3 przepompownie ścieków. 
Skasowano: Marklowice – powstanie 14,9 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 2 przepompownie ścieków. 
Skasowano: <strong>Podsumowując, wybudowanych zostanie łącznie ok. 126,0 km sieci w tym 5,8 km sieci modernizowanej oraz 10 przepompowni ścieków.</strong> 
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li><a href="#">Harmonogram prac budowy kanalizacji w Radlinie (Biertułtowy, Obszary)</a></li> 
Skasowano: <li><a href="#">Harmonogram prac budowy kanalizacji w Radlinie (Reden i Wypandów)</a></li> 
Skasowano: </ul> 
Skasowano:  
wp_last_modified_info
Skasowano: Dodano: 18/06/ @ 13:21
wplmi_shortcode
Skasowano: Dodano: [lmt-post-modified-info]
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.