Ogłoszenie o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (ul. Kominka)

BURMISTRZ RADLINA informuje, że zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zmianami) na stronie internetowej www.radlin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Radlin przy ul. J. Rymera 15 wywieszony został na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonej w Radlinie przy ul. Kard. B. Kominka przeznaczonej do sprzedaży.

Rusza nabór do naszych szkół !

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W RADLINIE

Od 1 marca rozpoczynamy zapisy do klas pierwszych! Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych szkół podstawowych!

SP nr 1 w Radlinie im. A. Mickiewicza
OFERTA SZKOŁY:
– dwa języki obce: j. angielski, j. niemiecki,
– oddział bilingwalny (dwujęzyczny) od 7. klasy
– nauczanie w języku polskim i języku angielskim na 2 przedmiotach,
– zwiększona liczba godzin języka angielskiego do 5 godzin tygodniowo,
– zajęcia z native speakerem,
– nauka gry w szachy, kodowania i programowania z zastosowaniem ozobotów,
– robotyka z zastosowaniem robotów,
– gimnastyka sportowa dla dziewczyn, nauka pływania na basenie MOSiR-u,
– zajęcia sensomotoryczne – „gimnastyka mózgu” ,
– biblioterapia, rytmika i warsztaty artystyczne, warsztaty plastyczne z rysunku, teatr szkolny, zespół wokalny,
– wycieczki górskie z SKKT Watra,
– terapia dysleksji metodą Warnkego, fachowa pomoc psychologa i logopedy,
– nowoczesne metody pracy z dzieckiem z wykorzystaniem neurodydaktyki i superwizji,
– indywidualne podejście do ucznia i dostosowanie oferty do potrzeb dzieci i młodzieży;
Szkoła Roku 2018 – I miejsce w powiecie wodzisławskim, II miejsce w województwie śląskim Szkoła Myślenia Pozytywnego
Więcej na: https://sp1.radlin.pl/ – zakładka „Rekrutacja”

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 im KEN w Radlinie:
W Sportowej Szkoła Podstawowa nr 2 im KEN w Radlinie dbamy o wszechstronny rozwój dziecka. Jesteśmy placówką otwartą na nowe wyzwania, innowacje oraz wartościowe programy, podnosząc tym samym kompetencje nauczycieli oraz uczniów. Nasi uczniowie są aktywni, kreatywni mają swoje pasje, a nasza szkoła pozwala na osobisty rozwój każdego dziecka oferując dodatkowe zajęcia sportowe, artystyczne i przedmiotowe. Bogata, nowoczesna baza dydaktyczna naszej szkoły sprzyja zdobywaniu nowych umiejętności. Jesteśmy szkołą, która promuje szacunek, życzliwość i stawia na integrację i współpracę. Obserwuj naszą szkołę na facebooku. Czekamy na Ciebie!
Więcej na https://ssp2.radlin.pl/ – zakładka „Rekrutacja”


Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ziemi Radlińskiej
Jedna z najnowocześniejszych placówek edukacyjnych w naszym regionie. Rozbudowana i gruntownie z modernizowana w ostatnich latach, wraz z Przedszkolem Publicznym nr 1 tworzy wspólny kompleks edukacyjny w umownej dzielnicy Głożyny. Szkoła oferuje wiele zajęć w zakresie innowacji edukacyjnych (m.in. Matematyka na co dzień, Zrozum – Zapamiętaj – Zastosuj, KinoSzkoła – Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej i Społecznej) Szkoła prowadzi wspólny projekt ze szkołą w Edynburgu -ST Augustines RC High School, w ramach projektu „Ludzie Listy Piszą”. W placówce prężnie działa również Klub Młodego Ekologa rozwijając wiedzę w zakresie nauk przyrodniczych i pasję zamiłowania do przyrody.
Więcej na https://sp3.radlin.pl/ – zakładka „Rekrutacja”


Szkoła Podstawowa nr 4 im. G. Morcinka
Leśna „Czwórka” to szkoła, którą znają chyba wszyscy w Radlinie. Niezwykłe umiejscowienie placówki w zielonym Parku Leśnym im. Powstańców Śląskich, wpływa bez wątpienia na klimat w samej szkole. Szkole, która definiuje się jako otwarta, tolerancyjna i stawiająca na pierwszym miejscu kształcenie młodego człowieka oraz jego rozwój. Do tego nowoczesna baza dydaktyczna (m.in. Zielona Pracownia wyposażona w profesjonalny sprzęt do nauk przyrodniczych) czy coraz bogatsza infrastruktura wokół szkoły (boiska, siłownia, plac zabaw, wiata czy nawet… zielona klasa pod chmurką). Niedawno placówka otrzymała tytuł „Szkoły w chmurach” przyznawany przez Microsoft, za wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych, w procesie edukacji.
Więcej na: https://sp4.radlin.pl/

Terminy posiedzeń Rady Miejskiej – marzec 2021

XXXI sesja VII Kadencji Rady Miejskiej w Radlinie odbędzie się w dniu 30 marca 2021 r. o godzinie 14.30

Posiedzenie Komisji ds. Społecznych odbędzie się w dniu 29 marca 2021 r. o godzinie 7.30

Posiedzenie Komisji Infrastruktury odbędzie się w dniu 29 marca 2021 r. o godzinie 9.00

Posiedzenie Komisji Budżetu odbędzie się w dniu 29 marca 2021 r. o godzinie 12.00

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

BURMISTRZ RADLINA

Informuje, że zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zmianami) na stronie internetowej www.radlin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Radlin przy ul. J. Rymera 15 wywieszony został na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych w Radlinie przy ul. mjr P. I. Rogozina i ul. Wolności przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Do pobrania:

Nieodpłatna pomoc prawna

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim uruchomiło w styczniu 4 punkty, w których jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz 2 punkty, w których świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Te dwa ostatnie prowadzone będą przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” z Katowic, które zostało wyłonione w ramach przeprowadzonego przez powiat otwartego konkursu ofert. Jeden z punktów poradnictwa obywatelskiego zlokalizowany jest w Centrum Usług Społecznych w Radlinie (ul. Korfantego 87).

Pomoc prawna przysługuje osobom, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej  W tym celu przed uzyskaniem porady, składają stosowne oświadczenie.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i  niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. W tym celu, przed udzieleniem porady, podmiot ubiegający się o pomoc zobowiązany jest wypełnić oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku oraz dostarczyć oświadczenie dotyczące pomocy de minimis.

Nadal też na wizyty do prawników do wszystkich punktów należy umawiać się telefonicznie pod numerem telefonu 32 412 09 51 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim lub poprzez stronę internetową – https://np.ms.gov.pl/%C5%9Bl%C4%85skie/wodzis%C5%82awski

Przypominamy, że nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:                                          

 • poinformowanie osoby uprawnionej, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w punktach powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 • nieodpłatną mediację, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Z kolei nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana pomoc prawna, poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.  Taką potrzebę również zgłasza się telefoniczne w Starostwie pod nr 32 4120951 lub poprzez wiadomość e-mail na adres: pomocprawna@powiatwodzislawski.pl.

Udzielanie nieodpłatnych porad odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności. Kobietom w ciąży porady udzielane są poza kolejnością.

Ważne! Od 3 listopada 2020 r. do odwołania zawieszone jest osobiste udzielanie porad. Prawnicy dyżurujący w punktach udzielają porad wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Zapisy na porady telefoniczne odbywają się tak samo, jak w przypadków wizyt stacjonarnych.

Harmonogram dyżurów prawników oraz wzory dokumentów dostępne są pod adresem: https://www.powiatwodzislawski.pl/polecamy/punkty-bezplatnych-porad-prawnych

Trwa nabór do projektu PFRON pn.„Model rehabilitacja kompleksowa”

Głównym celem rehabilitacji kompleksowej jest aktywizacja zawodowa i powrót do pracy, będzie realizowana w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej (ORK) równolegle w trzech modułach:

Moduł I – zawodowy: mający na celu ułatwienie osobie z niepełnosprawnościami uzyskanie nowego zawodu i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia;

Moduł II psychospołeczny: mający na celu przywrócenie motywacji uczestnika projektu do powrotu do pracy i przygotowanie go do uczestnictwa w życiu społecznym;

Moduł III medyczny: mający na celu przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym, możliwym do osiągnięcia, stopniu.

Zakres i formy prowadzonych działań rehabilitacji kompleksowej będzie ustalany indywidualnie dla każdego uczestnika programu, przy jego czynnym udziale i dostosowany do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. W procesie aktywizacji zawodowej szczególny akcent zostanie położony na stawianie realnych celów dotyczących podjęcia albo powrotu aktywności zawodowej.

Rehabilitacja kompleksowa to oferta skierowana dla osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, lecz chcieliby zmienić tę sytuację – zdobyć zawód
i podjąć satysfakcjonującą pracę odpowiednią do ich możliwości zdrowotnych.
W powrocie do aktywności zawodowej pomagają Ośrodki Rehabilitacji Kompleksowej, oferując niezbędną rehabilitację i szeroką ofertę kursów zawodowych dostosowanych do potrzeb osób
z ograniczeniami zdrowotnymi. Pobyt, rehabilitacja i szkolenia w takim Ośrodku są bezpłatne.

 • Średni czas pobytu w ośrodku – 9 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy; minimalny czas pobytu – 3-4 miesiące;
 • Formuła rehabilitacji – tryb stacjonarny (do 30 osób w każdym cyklu rehabilitacji)i niestacjonarny (20 osób);
 • Liczba godzin wsparcia w ciągu dnia – 6-7 godzin/uczestnika

Dla mieszkańców woj. śląskiego Ośrodek Rehabilitacji Kompleksowej znajduje się Sanatorium Uzdrowiskowym Róża w Ustroniu.

Ośrodki Rehabilitacji Kompleksowej prowadzone są w ramach Projektu: „Wypracowanie
i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym. Projekt finansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i przez Budżet Państw

Grupy docelowe

 • Osoby, w przypadku których zdiagnozowano schorzenie lub które doznały urazu uniemożliwiającego powrót do pracy, bezpośrednio po zakończeniu leczenia/rehabilitacji szpitalnej;
 • Osoby, w przypadku których zdiagnozowano schorzenie lub które doznały urazu uniemożliwiającego powrót do pracy, u których leczenie/rehabilitacja szpitalna zostały zakończone i wróciły one do swojego środowiska zamieszkania;
 • Osoby z niesprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie funkcjonowały na rynku pracy i przebywają w swoim środowisku zamieszkania, u których rodzaj niepełnosprawności rokuje możliwości aktywizacji zawodowej oraz osoby funkcjonujące w placówkach opiekuńczych, u których rodzaj niepełnosprawności rokuje powrót do aktywności zawodowej.

Kryteria kwalifikacji do rehabilitacji kompleksowej

 • naruszenie sprawności organizmu w stopniu, który ogranicza zdolność do pracy
  w dotychczasowym zawodzie, ale jednocześnie pozwala na uczestniczenie w rehabilitacji,
 • pozytywne rokowanie w zakresie przywrócenia aktywności zawodowej i uzyskania poprawy aktywnego i twórczego funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie,
 • motywacja osoby niezdolnej do pracy do pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym
  i społecznym,
 • aktywny udział samego zainteresowanego od samego początku tego procesu,
  co jest wyrazem samostanowienia potrzebnego do osiągnięcia pozytywnego celu rehabilitacji i upodmiotowienia osoby w procesie rehabilitacji.

Rehabilitacja kompleksowa rozpocznie się od dokładnej oceny specjalistów – lekarzy, rehabilitantów, psychologów i doradców zawodowych – stanu zdrowia Uczestnika, kondycji psychicznej oraz możliwości rozwoju zawodowego. Na tej podstawie zostanie przygotowany Indywidualny Program Rehabilitacji dostosowany do potrzeb i możliwości Uczestnika. Zostanie w nim określony ogólny cel rehabilitacji, dobrane do niego działania (zabiegi, szkolenia, spotkania ze specjalistami itp.) oraz harmonogram działań i sposób oceny ich efektów.

W przygotowaniu Indywidualnego Programu Rehabilitacji i jego realizacji będzie uczestniczyć zespół rehabilitacyjny w składzie: lekarz, fizjoterapeuta, psycholog, doradca zawodowy, pośrednik pracy, terapeuta zajęciowy, specjalista ds. zarządzania rehabilitacją.

Świadczenia towarzyszące

W trakcie pobytu w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej Uczestnik ma zapewnione:

 • osoby przebywające w trybie stacjonarnym:

– noclegi w pokojach 1 osobowych oraz pełne wyżywienie (trzy posiłki dziennie)
z uwzględnienie zdrowotnych potrzeb żywieniowych,

– zwrot kosztów dojazdu do ośrodka z miejsca zamieszkania oraz powrotu oraz zwrot
kosztów dojazdu do miejsca zamieszkania i z powrotem w dni wolne od zajęć, zgodnie
z Regulamin zwrotu kosztów dojazdu (bilet miesięczny).

 • osoby przebywające w trybie niestacjonarnym:

– wyżywienie (obiad i przerwy kawowe) z uwzględnienie zdrowotnych potrzeb
żywieniowych,

– zwrot kosztów dojazdu do ośrodka z miejsca zamieszkania oraz powrót (bilet miesięczny).

 • osoby przebywające w ośrodku z dziećmi:

– dzieci mają zapewnione wyżywienie, pełne w wypadku pobytu stacjonarnego lub obiad
w wypadku pobytu niestacjonarnego,

– opiekę przedszkolną na koszt ORK dla dzieci w wieku do lat 7.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie – kontakt tel. 32 493-21-20 Oddział Śląski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w Katowicach Plac Grunwaldzki 8-10/8.

KRUS informuje

Wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne od 1 kwietnia 2021 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2020 r. wynosiło 5 656,51 zł.

W związku z powyższym od 1 kwietnia 2021 r. wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne za:

 • domowników w gospodarstwach rolnych stanowiących samoistne działy specjalne produkcji rolnej,
 • pomocników rolnika

stanowić będzie 170 zł miesięcznie (tj. 9% od kwoty podstawy wymiaru stanowiącej 33,4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku).

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2021 r. dodatkowy zasiłek opiekuńczy został przedłużony do 28 lutego 2021 r.

Informujemy, iż dodatkowe świadczenie opiekuńcze przysługuje ubezpieczonym rolnikom i domownikom, którzy w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki.

Podobnie jak do tej pory dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci:

 • w wieku do ukończenia 8 lat,
 • w wieku do ukończenia 16 lat, jeżeli ma orzeczenie o niepełnosprawności,
 • w wieku do ukończenia 18 lat, jeżeli ma orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • w wieku do ukończenia 24 lat, jeżeli ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Przepisy przyznają także prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna.

Przypominamy, że:

 • dodatkowe świadczenie będą mogli pobierać rodzice, którzy pomimo otwarcia placówek podejmą decyzję o sprawowaniu opieki nad dzieckiem, nie dłużej niż do 28 lutego 2021 r.,
 • Kasa sukcesywnie przyznaje prawo do zasiłków opiekuńczych na podstawie złożonego wniosku, po uprzednim spełnieniu wymaganych kryteriów,
 • Ubezpieczony, który wykorzystał okres opieki w sposób niezgodny z celem tej opieki traci prawo do zasiłku opiekuńczego za cały okres,
 • Starając się o przyznanie ww. świadczenia, należy prawidłowo wypełnić wniosek, który można pobrać na stronie: https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/zasilek-opiekunczy/ oraz wysłać:
 • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP,
 • w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, czy też podpisem zaufanym,
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej, lub
 • osobiście, pamiętając o przestrzeganiu zasad obowiązujących na terenie placówki czy oddziału.

Za nami XXX sesja Rady Miejskiej w Radlinie

Za nami XXX sesja Rady Miejskiej w Radlinie, która odbyła się 23 lutego br. w sali posiedzeń UM Radlin przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa, stąd niektórzy z radnych byli obecni podczas sesji online.

Podczas wczorajszej sesji omówiona została działalność za 2020 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radlinie przez panią dyrektor Henrykę Pawliczek oraz działalność Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie przez pana dyrektora MOK Tomasza Milera. Dyrektorowie obu instytucji zwrócili uwagę, iż miniony rok był niezwykle trudny z powodu obowiązujących ograniczeń, obostrzeń, a także decyzji o czasowym zamknięciu instytucji kultury. Mimo zamknięcia, obie instytucje pozostały dostępne dla mieszkańców oferując różnego rodzaju aktywności i ofertę online. Ponadto aktywnie prowadziły prace wewnętrzne i modernizacyjne.

Burmistrz Radlina Barbara Magiera przedstawiła sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami, omawiając m.in. sytuację w szkolnictwie, dane statystyczne za 2020 rok, działalność biura programu “Czyste Powietrze” https://miasto.radlin.pl/punkt-programu-czyste-powietrze-oficjalnie-otwarty/ oraz przedstawiając relację ze zbiórki i dostarczenia darów do ucierpiałego w trzęsieniu ziemi miasta Petrinja w Chorwacji.

Podjęte zostały uchwały w następujących tematach:

– w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

– w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021;

– w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Radlin oraz miejskim jednostkom organizacyjnym;

– w sprawie zmian w budżecie miasta Radlin na 2021 rok oraz w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2021 do 2034.

Ponadto podjęta została uchwała Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie wystąpienia z apelem do Sejmiku Województwa Śląskiego o zmianę uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/36/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

PROTOKÓŁ z konsultacji: projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 1. Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021.
 2. Przedmiot, formę oraz termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji społecznych określono Zarządzeniem Burmistrza Radlina nr S.0050.0029.2021 z dnia 11.02.2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021.
 3. Konsultacje przeprowadzono w formie umieszczenia projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Miasta Radlin, w zakładce „Konsultacje społeczne”, gdzie został określony termin i miejsce do zgłaszania pisemnych opinii przez rady działalności pożytku publicznego lub organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057)
 4. Konsultacje przeprowadzono w terminie od 12 lutego do 19 lutego 2021 roku.
 5. Wyniki konsultacji społecznych – w terminie przeznaczonym na konsultacje nie otrzymano żadnych opinii, wniosków i uwag od uprawnionych podmiotów na temat przedmiotu konsultacji.

Radlin, dnia 22.02.2021 r.

Do pobrania: