Skip to content
WSPARCIE UCZNIÓW na rok szkolny 2022/2023

WSPARCIE UCZNIÓW na rok szkolny 2022/2023

Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 10 sierpnia 2022 o 07:50:52. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr S.0050.0214.2022 Burmistrza Radlina z dnia
4 lipca 2022 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w 2022 r. w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych wnioski o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników dla uczniów szkół położonych na terenie Miasta Radlin należy składać do dnia 15 września 2022 r.

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
w latach 2020-2022 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1227) pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom:

1) słabowidzącym,

2) niesłyszącym,

3) słabosłyszącym,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6,

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. uczęszczającym w roku szkolnym 2022/2023 m. in. do: branżowej szkoły I stopnia. Dofinansowanie będzie wynosić390 zł.

2. Pomoc jest udzielana na wniosekopiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia.

3. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2022/2023, w terminie do 15 września 2022 r.

4. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

5. Burmistrz Radlina zwraca opiekunom lub pełnoletniemu uczniowi koszt zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu, którym w przypadku zakupów indywidualnych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekuna, a także rachunek, paragon lub oświadczenie
o zakupie podręczników, do wysokości wartości pomocy, o której mowa w punkcie 1.

7. W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom
w 2022 r. – „Wyprawka szkolna”.

Wnioski dostępne są w Branżowej Szkole I stopnia w Radlinie.

  • Wersja utworzona dnia 10 sierpnia 2022 o 07:50:52 przez Marek Gajda

Wersja utworzona

10 sierpnia 2022 o 07:50:52Aktualna wersja
Treść
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p></p>Bez zmian: <p></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr S.0050.0214.2022<strong> </strong>Burmistrza Radlina z dnia<br>4 lipca 2022 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w 2022 r. w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych <strong>wnioski o przyznanie dofinansowania </strong><strong> n</strong><strong>a zakup podręczników dla uczniów szkół położonych na terenie Miasta Radlin należy składać </strong><strong> d</strong><strong>o dnia </strong><strong> 1</strong><strong> 5</strong><strong> września 20</strong><strong> 2</strong><strong> 2</strong><strong> </strong><strong> r.</strong></p>Bez zmian: <p>Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr S.0050.0214.2022<strong> </strong>Burmistrza Radlina z dnia<br>4 lipca 2022 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w 2022 r. w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych <strong>wnioski o przyznanie dofinansowania </strong><strong> n</strong><strong>a zakup podręczników dla uczniów szkół położonych na terenie Miasta Radlin należy składać </strong><strong> d</strong><strong>o dnia </strong><strong> 1</strong><strong> 5</strong><strong> września 20</strong><strong> 2</strong><strong> 2</strong><strong> </strong><strong> r.</strong></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>1. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych<br>w latach 2020-2022 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1227) pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom:</p>Bez zmian: <p>1. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych<br>w latach 2020-2022 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1227) pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom:</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>1) słabowidzącym,</p>Bez zmian: <p>1) słabowidzącym,</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>2) niesłyszącym,</p>Bez zmian: <p>2) niesłyszącym,</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>3) słabosłyszącym,</p>Bez zmian: <p>3) słabosłyszącym,</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,</p>Bez zmian: <p>4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,</p>Bez zmian: <p>5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,</p>Bez zmian: <p>6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6,</p>Bez zmian: <p>7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6,</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>– <strong>posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego</strong>, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. uczęszczającym w roku szkolnym 2022/2023 m. in. do: <strong>branżowej szkoły I stopnia. </strong>Dofinansowanie będzie wynosić<strong>390 zł.</strong></p>Bez zmian: <p>– <strong>posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego</strong>, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. uczęszczającym w roku szkolnym 2022/2023 m. in. do: <strong>branżowej szkoły I stopnia. </strong>Dofinansowanie będzie wynosić<strong>390 zł.</strong></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Skasowano: <p>2. Pomoc jest udzielana na wniosek<strong> opiekunów</strong> ucznia albo <strong>pełnoletniego ucznia</strong>, albo na wniosek <strong>nauczyciela</strong>, <strong>pracownika socjalnego</strong> lub innej osoby, za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia.</p>Dodano: <p>2. Pomoc jest udzielana na wniosek <strong>opiekunów</strong> ucznia albo <strong>pełnoletniego ucznia</strong>, albo na wniosek <strong>nauczyciela</strong>, <strong>pracownika socjalnego</strong> lub innej osoby, za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>3. <strong>W</strong> <strong>niosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 20</strong><strong> 2</strong><strong>2</strong> <strong>/20</ strong><strong> 2</strong><strong> 3</strong><strong>, w terminie do </strong><strong> 1</strong><strong> 5</strong><strong> września 2</strong><strong> 0</strong><strong>2</strong> <strong>2</strong><strong> </strong><strong> r.</strong></p>Bez zmian: <p>3. <strong>W</strong> <strong>niosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 20</strong><strong> 2</strong><strong>2</strong> <strong>/20</ strong><strong> 2</strong><strong> 3</strong><strong>, w terminie do </strong><strong> 1</strong><strong> 5</strong><strong> września 2</strong><strong> 0</strong><strong>2</strong> <strong>2</strong><strong> </strong><strong> r.</strong></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>4. Do wniosku należy dołączyć<strong> kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</strong>, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo orzeczenia<br>o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.</p>Bez zmian: <p>4. Do wniosku należy dołączyć<strong> kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</strong>, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo orzeczenia<br>o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>5. Burmistrz Radlina zwraca opiekunom lub pełnoletniemu uczniowi koszt zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu, którym w przypadku zakupów indywidualnych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekuna, a także rachunek, paragon lub oświadczenie<br>o zakupie podręczników, do wysokości wartości pomocy, o której mowa w punkcie 1.</p>Bez zmian: <p>5. Burmistrz Radlina zwraca opiekunom lub pełnoletniemu uczniowi koszt zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu, którym w przypadku zakupów indywidualnych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekuna, a także rachunek, paragon lub oświadczenie<br>o zakupie podręczników, do wysokości wartości pomocy, o której mowa w punkcie 1.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>7. W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom<br>w 2022 r. – „Wyprawka szkolna”.</p>Bez zmian: <p>7. W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom<br>w 2022 r. – „Wyprawka szkolna”.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p><strong>Wnioski dostępne są w Branżowej Szkole I stopnia w Radlinie.</strong></p>Bez zmian: <p><strong>Wnioski dostępne są w Branżowej Szkole I stopnia w Radlinie.</strong></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu