Skip to content
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów
1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulicy Sokolskiej bocznej (MP22);
2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulicy Rydułtowskiej (MP23).

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 2 marca 2022r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 54 ust. 2,3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) oraz uchwał Rady Miejskiej w Radlinie:
1. Nr S.0007.064.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulicy Sokolskiej bocznej (MP22)
2. Nr S.0007.065.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulicy Rydułtowskiej (MP23)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:
1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulicy Sokolskiej (MP22);
2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulicy Rydułtowskiej (MP23);

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, które są dokumentami wymagającymi przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w dniach od 09.08.2022 r. do 29.08.2022 r. na stronie internetowej oraz w siedzibie Urzędu Miasta Radlin, ul .Rymera 15, 44-310 Radlin, Bud.B pokój nr 23, w godz. 8.00-15.00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planów odbędzie się w dniu 23.08.2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta Radlin, ul. Rymera 15, 44-310 Radlin, Bud. B pokój nr 23,
1. o godz. 15:00 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulicy Rydułtowskiej (MP23),
2. o godz. 16:00 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulicy Sokolskiej (MP22).

Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić ewentualne uwagi do projektów planów miejscowych oraz prognoz oddziaływania na środowisko pod adresem:
Urząd Miasta Radlin,
ul. Rymera 15, 44-310 Radlin
Uwagi mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej,
2) ustnie do protokołu,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres inwestycje@radlin.pl,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.09.2022 r.

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres oraz oznaczenie nieruchomości której uwaga dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Radlin.

Burmistrz Radlina
Barbara Magiera

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu